Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

MŁODE WINO W NOWYCH BUKŁAKACH

 

W Ewangelii Łukasza 5:38, Jezus powiedział, że młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Testowane jest tutaj nasze posłuszeństwo. Jako młode wino, walczymy z grzechem, ale wlewanie do nowych bukłakiów oznacza walkę z tradycjami religijnymi, które unieważniają Boże Słowo, bo znacznie trudniej jest się uwolnić od ludzkich tradycji niż od grzechu! Jednak Królestwo Boże posiądą tylko ci gwałtownicy, którzy tego dokonają (Mt 11:12), bo religijne tradycje można usunąć tylko przez radykalne cięcia.

 

Jezusa nie ukrzyżowano z powodu tego, że sprzeciwiał się grzechowi, ale dlatego, że sprzeciwiał się tradycjom religijnym, które wyparły w Izraelu Słowo Boże (Mk 7:1-13). Wyganiając ze świątyni handlarzy zarabiających pieniądze na tradycji religijnej, Jezus ujawnił obłudę przywódców religijnych i nonsens tradycji. To Jego gorliwość o czystość domu Bożego do tego stopnia rozwście-czyła przywódców religijnych, że postanowili Go ukrzyżować. Rzeczą nieuniknioną jest to, że oni będę chcieli ukrzyżować także nas, za głoszenie nauk o nowym winie i braniu własnego krzyża. Jeśli jesteś zdecydowany trwać w Prawdzie i głosić, że nowe wino musi zostać wlane do nowych bukłaków, to licz się ze sprzeciwem przywódców, każdej denominacji na tym świecie.

 

Dlaczego Jezus powiedział, że młodego wina nie można wlewać do starych bukłaków? Dlatego, że stare bukłaki nie są elastyczne i niechybnie by się rozerwały. Stary bukłak jest użyteczny tylko wtedy, gdy chcesz do niego wlać stare wino, ale w ogóle nie nie nadaje się do młodego wina. Żydowski system religijny, czyli stary bukłak, Bóg dał kiedyś Mojżeszowi, aby przechowywał w nim stare wino. Jednak gdy przyszedł Jezus i ustanowił Nowe Przymierze, to zaczał być potrzebny nowy bukłak, gdyż stare musiało odejść. Jezus powiedział, że nie można łatać starej szaty kawałkami nowego materiału, ponieważ podarłaby to ubranie (Łuk 5:36).

 

Można myśleć, że przez bycie chrześcijaninem, pozbyliśmy się już starego bukłaka, bo teraz mamy nowy bukłak, którym jest zbór chrześcijański. Jednak gdy przypatrzymy się szczegółowo temu, co nazywamy zborem, to możemy być poważnie zaskoczeni ilością cech, typowych dla starego bukłaka, które w nim znajdziemy. Oto tylko trzy przykłady, bo jest ich znacznie więcej.

 

Przykład pierwszy. Żydzi mieli kapłanów z plemienia Lewitów, którzy wykonywali wszystkie czynności religijne, gdyż nie każdy Żyd mógł być kapłanen. Jednakże w Nowym Przymierzu wszyscy odrodzeni ludzie są kapłanami (1Ptr 2:5; Obj 1:6). Pomimo, że jest to prawda w którą teoretycznie wierzy większość wierzących, to jednak praktykuje ją tylko niewielu. Prawie każda grupa chrześcijańska ma swojego ''kapłana'', ''pastora'', ''namaszczonego sługę'' lub etatowego pracownika, który prowadzi Boży lud dokładnie w taki sam sposób, jak Lewici w Izraelu. Tylko owi ''Lewici'' mogą chrzcić, nauczać, usługiwać przy wieczerzy. Ci „Lewici” są opłacani z dziesięcin Bożego ludu. Ze spotkań kościoła robią przedstawienia jednego aktora, nie pozostawiając miejsca na usługi Ciału Chrystusa. Tatr jednego aktora to stary bukłak. W Nowym Przymierzu, każdy wierzący może pić młode wino, może być namaszczonym Duchem Świętym i może mieć dary Ducha. Spotkanie powinno zaczynać dwóch lub trzech proroków, jeden lub dwóch może mówić w obcych językach pod warunkiem, że ktoś je będzie wykładał. Aby budować kościół, na spotkaniu wolno prorokować każdemu wierzącemu. Tak wygląda nowy bukłak (1Kor 14:26-31). Nowe wino to życie w miłości, które jest opisane w 1 Liście do Koryntian 13, a nowy bukłak jest opisany w kolejnym 12 i 14 rozdziale tego listu. Niestety, bardzo niewielu wierzących chce żyć według takich zasad. Większość jest zadowolona ze starego bukłaka i opłacania ''Lewitów''.

 

Przykład drugi. Żydzi mieli swoich proroków, którzy zajmowali się szukaniem Bożej woli w różnych sprawach, jeżeli tylko mieli Ducha. Jednak w Nowym Przymierzu, prorocy mają inną misję, którą jest budowanie Ciała Chrystusa (Ef 4:11-12). Dzisiaj wszyscy wierzący mogą otrzymać Ducha Świętego i nie muszą już udawać się do proroków, żeby poznać Bożą wolę dla swojego życia (Hebr 8:11; 1J 2:27). Jednak wielu wierzących żyje wciąż w starym bukłaku i chodzi pytać ''męża Bożego'', co mają robić lub kogo poślubić.

 

Przykład trzeci. Żydzi byli rozrzuconą grupą ludzi z siedzibą główną w Jerozolimie, której przewodził arcykapłan. Mieli świecznik z siedmioma ramionami, które wychodziły z jednego trzonu (2Moj 25:31-32). Tak wygląda stary bukłak. W Nowym Przymierzu Jezus jest arcykapłanem, jedyną siedzibą jest Boży tron, a każda lokalna społeczność jest oddzielnym świecznikiem, który nie ma żadnych ramion. Wyraźnie widzimy w Księdze Objawienia 1:12-20, gdzie siedem niezależnych świeczników, reprezentuje siedem lokalnych zborów, w przeciwieństwie do żydowskiej Menory.

 

Jezus jako icj Głowa, przechadza się pośród świeczników. W tamtym czasie, nie było tam żadnego papieża, ani naczelnego biskupa, ani przełożonego całej denominacji. Nigdzie na ziemi nie było żadnego zwierzchnika starszych zborów, który w każdej sprawie miałby ostateczny głos. Każdy lokalny zbór był zarządzany przez starszych, którzy byli odpowiedzialni przed Panem, jako ich Głową. Jednak dzisiaj widzimy wokół nas mnóstwo Chrześcijan, którzy są członkami jakichś denominacji (stary bukłak), mających własną nazwę. Są też grupy, które twierdzą, że są niezależne, ale posiadają wszystkie cechy korporacji religijnej. To wszystko jest starym bukłakiem.

 

W lokalnym kościele, Bóg ustanowił nowy bukłak, żeby uniknąć szerzenia się korupcji. Gdyby siedem zborów Azji Mniejszej były częściami jednej denominacji, to Nikolaici i zwolennicy nauk Bileama skorumpowaliby wszystkich, fałszywymi proroctwami Izebel (Obj 2:14-15,20) i ich nauki trafiły by do wszystkich siedmiu zborów. Smyrna i Filadelfia pozostały czyste tylko dlatego, że te zbory były oddzielnymi świecznikami. Jeśli chcesz zachować swoje zgromadzenie w czystości, to pozbądź się starego bukłaka swojej denominacji.

 

 

 

 

The new wine in new wineskins

 

tł. www.chlebznieba.pl ©

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <