CZŁOWIEK POKORNY

Pokora bywa najczęściej błędnie rozumiana jako ślepa uległość wobec ''przywódców'' kościołów, w postaci cichego akceptowania nadużyć, nie biblijnych nauk, postaw bądź wierzeń. Jednak biblijna definicja pokory nie odnosi się w ogóle do relacji międzyludzkich, ale jest to odwrotność pychy i dotyczy zawsze rezygnacji z własnych przekonań czy dążeń, na rzecz uznania i dostosowania się do tego, co mówi lub czego wymaga Bóg w Piśmie Świętym.

 

Job. 22:23-30

Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego lecz wybawia pokornego.

 

Ps. 25:8-9

Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej.

 

Ps. 34:2-3

Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!

Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!

 

Ps. 37:10-11

Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na jego miejsce i już go nie będzie.

Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem.

 

Ps. 69:33-34

Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się! Wy, którzy szukacie Boga, niech ożyje serce wasze!

Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi.

 

Ps. 76:9-10

Ziemia zatrwożyła się i zamilkła gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi.

 

Ps. 147:6

Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża.

 

Ps. 149:3-4

Niechaj w pląsach chwalą imię jego, niech grają mu na bębnie i na cytrze, bo Pan upodobał sobie lud swój i pokornych ozdabia zbawieniem!

 

Przyp. 3:33-35

Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.

Z szyderców szydzi lecz pokornym okazuje łaskę. Mądrzy dziedziczą chwałę lecz głupcy są okryci hańbą.

 

Przyp. 11:2

Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość.

 

Przyp. 15:32-33

Kto nie zważa na karność ten gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia ten nabywa rozumu. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości a pokora poprzedza chwałę.

 

Przyp. 16:17-20

Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi ten zachowuje życie.

Pycha chodzi przed upadkiem a wyniosłość ducha przed ruiną.

Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami.

Kto zważa na Słowo ten znajduje szczęście, a kto ufa Panu ten jest szczęśliwy.

 

Przyp. 18:12

Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora.

 

Przyp. 22:4

Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie.

 

Przyp. 29:23

Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.

 

Izaj. 29:18-20

W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni,

 

Izaj. 57:15-16

Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie a którego imię jest Święty: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem.

 

Izaj. 66:1-2

Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg:

Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce gdzie mógłbym spocząć?

Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało mówi Pan.

Lecz Ja patrzę na tego który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa.

 

Mich. 6:8

Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

 

Sof. 2:2-3

Zanim staniecie się jak plewa którą wiatr unosi i zanim was dosięgnie żar gniewu Pana oraz zaskoczy dzień gniewu Pana! Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.

 

Sof. 3:12

I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pan

 

Mat. 11:28-30

Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe a brzemię moje lekkie.

 

Dz.Ap. 20:19-23

I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń które na mnie przychodziły z powodu zasadzek żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno żydów jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że czekają mnie więzy i uciski.

 

Efez. 4:1-3

Napominam was tedy ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju.

 

Filip. 2:3-5

I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,

 

Kol. 3:12-13

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy odpuszczajcie.


Jak. 4:6-10

Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

 

1 Piotr. 3:8-10

Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni.

Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż powołani zostaliście aby odziedziczyć błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.

 

1 Piotr. 5:5-7

Podobnie wy młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego, wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż On ma o was staranie.

 

….Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
Gdyż nieposłuszeństwo (wobec Bożych zasad) jest takim samym grzechem jak czary,
a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.... (1 Sam 15:22-23)

 

 

 

 

 

 

 


 
wyświetl   ⇒    

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU AUTOR