NASZE KREDO CZYLI W CO WIERZYMY

Fundamentem naszej wiary jest wyłącznie Jezus Chrystus, wierzymy że zbawienie wynika wyłącznie z Bożej łaski, a osiągalne dla ludzi staje się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, wyrażoną posłuszeństwem wobec zasad ustanowionych przez Niego w Piśmie Świętym.

 
BÓG

Wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiecznego i Wszechmogącego Boga Jahwe który mieszka w niebie i mówi o sobie Jestem Który Jestem.

SYN BOŻY

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego zbawiciela dla świata i jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, poczętego z mocy Ducha Świętego i cieleśnie narodzonego z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy całego świata, w Jego zmartwychwstanie w ludzkim ciele i wniebowstąpienie, oraz w Jego powtórne przyjście na ziemię w chwale, aby zabrać swój Kościół i osądzić bezbożny świat.

DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, że jest duchem Bożym który mieszka w Kościele Pana Jezusa, czyli każdym człowieku nowonarodzonym. Wierzymy, że to On otwiera ''duchowe oczy'' człowieka, dając mu zrozumienie pism, oraz że daje On dary duchowe wszystkim tym którzy o nie proszą, rozdzielając je zgodnie z wolą Boga Ojca.

BIBLIA

Wierzymy, że Biblia składa się z 39 kanonicznych ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Że są to Słowa wypowiedziane przez Boga do ludzi i jako Pismo Święte jest to tekst nieomylny, będący pełnym objawieniem Bożej woli dla ludzkości. Jako najwyższy autorytet w sprawach życia, wiary i zbawienia nie podlega on żadnej korekcie ani dezaktualizacji.

KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Powszechnym Kościołem Apostolskim, którego głową jest Pan Jezus Chrystus, są wszyscy ludzie, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie i poprzez nowonarodzenie z Ducha Świętego i stali się świadomymi uczniami Pana Jezusa, bez względu na przynależność kościelną.

NOWONARODZENIE

Wierzymy, że nowonarodzenie z wody i z Ducha Świętego (Ew. Jana 3:3-7), jest jedynym warunkiem przynależności do kościoła Pana Jezusa i według nauczania Pisma Świętego wyraża się ono poprzez:

Upamiętanie - czyli odwrócenie się od bałwochwalczych i niebiblijnych wierzeń oraz grzesznego stylu życia, i zmianę sposobu myślenia oraz systemu wartości na wzorzec biblijny

Pokutę - czyli wyznanie Bogu wszystkich terażniejszych i przeszłych grzechów ze swojego życia i odwracanie się od nich. W miarę możliwości zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym

Chrzest na odpuszczenie grzechów - czyli pogrzebanie naszej starej natury poprzez całkowite zanurzenie w wodzie, na podstawie świadomego wyznania wiary w Pana Jezusa Chrystusa

Wzięcie daru Ducha Świętego - czyli zwrócenie się do Boga w modlitwie o dary duchowe
(Dz Ap 2:38-39)

ZASADY ŚWIĘTEGO ŻYCIA I WZROSTU DUCHOWEGO

Każdy wierzący człowiek poprzez nowonarodzenie, zobowiązuje się do przestrzegania zasad powszechnego kapłaństwa, ustanowionych przez Pana Jezusa, a wyrażających się w Bożych przykazaniach:

Trwania w nauce apostolskiej - czyli nauczania i życia zgodnego z nauką Pana Jezusa

Trwania w więzi z Chrystusem oraz pielęgnowania więzi z braćmi, jako Jego ciałem na ziemi

Przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej w formie łamania i spożywania chleba oraz picia wina ze wspólnego kielicha, na pamiątkę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa za nasze grzechy

ZASADY ETYCZNE

Wierzymy, że nie to co mówimy jest świadectwem naszej wiary, ale to, jak żyjemy

Wierzymy, że lepiej jest być samotnym w Bogu, niż tkwić w błędzie pośród tłumów

Wierzymy, że lepiej być odrzuconym za mówienie prawdy, niż uznanym za trwanie w kłamstwie

Wierzymy, że lepsza jest prawda która boli ale i uzdrawia, niż kłamstwa zadowalające ludzkie ego, ale prowadzące ludzi na zatracenie