NASZE KREDO CZYLI W CO WIERZYMY

Fundamentem naszej wiary jest wyłącznie Jezus Chrystus, wierzymy że zbawienie wynika wyłącznie z Bożej łaski, a osiągalne dla ludzi staje się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, wyrażoną posłuszeństwem wobec zasad ustanowionych przez Niego w Piśmie Świętym.

 
BÓG

Wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wiecznego i Wszechmogącego Boga Jahwe który mieszka w niebie i mówi o sobie Jestem Który Jestem.

 

SYN BOŻY

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego zbawiciela dla świata i jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, poczętego z mocy Ducha Świętego i cieleśnie narodzonego z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy całego świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele oraz wniebowstąpienie, i Jego powtórne przyjście na ziemię w pełnej chwale, aby zabrać swój Kościół i osądzić cały bezbożny świat.

 

DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, że jest duchem Bożym który mieszka w Kościele Pana Jezusa, czyli każdym człowieku nowonarodzonym. Wierzymy, że tylko On otwiera ''duchowe oczy'' człowieka, dając mu zrozumienie pism i własnej grzeszności, oraz że udziela On darów duchowych, wszystkim ludziom nowo narodzonym którzy o nie proszą, rozdzielając je zgodnie z wolą Boga Ojca.

 

BIBLIA

Wierzymy, że Biblia to 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wierzymy, że są to Słowa wypowiedziane przez Boga do ludzi i jako Pismo Święte są tekstem nieomylnym, będącym pełnym objawieniem Bożej woli dla ludzkości. Jako jedyny wyznacznik prawdy w sprawach życia, wiary i zbawienia, Biblia nie podlega żadnej korekcie ani dezaktualizacji.

 

KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Powszechnym Kościołem Apostolskim, którego arcykapłanem, głową i Panem jest Jezus Chrystus, są wszyscy ludzie, którzy w pełni świadomie odpowiedzieli na Boże wezwanie poprzez nowe narodzenie się z wody i z Ducha Świętego, i że poprzez życie oraz wiarę zgodną z prawdą Bożego Słowa, są oni uczniami Pana Jezusa, bez względu na przynależność kościelną.

 

NOWONARODZENIE

Nowonarodzenie z wody i z Ducha Świętego, jest biblijnym warunkiem zostania uczniem Jezusa Chrystusa (Ewangelia Jana 3:3-7) i według nauczania Pisma Świętego wyraża się ono poprzez:

 

Upamiętanie - czyli odwrócenie się od bałwochwalczych praktyk i niebiblijnych wierzeń oraz grzesznego stylu życia, oraz zmiana sposobu myślenia oraz systemu wartości na wzorzec biblijny.

 

Pokutę - czyli wyznanie Bogu wszystkich terażniejszych i przeszłych grzechów i uznanie ich za zło. W miarę możliwości zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym.

 

Chrzest - czyli całkowite zanurzenie w wodzie na odpuszczenie grzechów i pogrzebanie naszej grzesznej natury, na podstawie upamętania i świadomego wyznania wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

 

Wzięcie daru Ducha Świętego - czyli zwrócenie się do Boga o dary duchowe (Dz Ap 2:38-39).

 

ZASADY ŚWIĘTEGO ŻYCIA I DUCHOWEGO WZROSTU

Uważamy, że poprzez nowonarodzenie wyrażamy zrozumienie i zobowiązanie przestrzegania zasad powszechnego kapłaństwa, ustanowionych przez Pana Jezusa i wyrażających się w Bożych nakazch:

 

Trwania w nauce apostolskiej - czyli nauczania i życia zgodnego z nauką Pana Jezusa.

 

Trwania w więzi z Chrystusem oraz pielęgnowania więzi z braćmi, jako Jego ciałem na ziemi.

 

Przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej - czyli spożywanie chleba i picia wina z jednego kielicha, na pamiątkę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa za nasze grzechy.

 

NASZE ZASADY ETYCZNE

Lepiej być odrzuconym za mówienie bolesnej prawdy która uzdrawia, niż akceptowanym za trwanie w kłamstwie zadowalającym ludzkie JA, ale prowadzącym na zatracenie. Nie tylko to co mówimy i jak nauczamy jest świadectwem naszej wiary, ale przede wszystkim to, czy zgodnie z tym żyjemy.