NASZE KREDO CZYLI W CO WIERZYMY


Fundamentem naszej wiary jest wiara w dzieło Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że zbawienie
wynika wyłącznie z Bożej łaski, a dostęne dla ludzi staje się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa,
wyrażoną posłuszeństwem wobec zasad ustanowionych przez Boga w Piśmie Świętym.

 

BÓG

Wierzymy w jedynego Boga, stwórcę wszechświata; nieomylnego, wiecznego i wszechmogącego Boga Jahwe który mieszka w niebie i mówi o sobie Jestem Który Jestem.

 

SYN BOŻY

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego zbawiciela danego światu i jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, poczętego w mocy Ducha Świętego i cieleśnie narodzonego z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy całego świata, w Jego zmartwychwstanie w ludzkim ciele oraz wniebowstąpienie, i Jego powtórne przyjście na ziemię w chwale, aby zabrać swój Kościół i osądzić cały bezbożny świat.

 

DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, że jest duchem Bożym, który mieszka w Kościele Pana Jezusa, czyli każdym człowieku nowonarodzonym. Wierzymy, że tylko On otwiera ''duchowe oczy'' człowieka, dając mu zrozumienie pism i własnej grzeszności, oraz że udziela darów duchowych, wszystkim ludziom narodzonym na nowo, którzy o nie proszą, rozdzielając je zgodnie z wolą Ojca.

 

BIBLIA

Wierzymy, że Biblia to 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wierzymy, że są to Słowa wypowiedziane przez Boga do ludzi i jako Pismo Święte są tekstem nieomylnym, będącym pełnym objawieniem Bożej woli dla ludzkości. Jako jedyny wyznacznik prawdy w sprawach życia, wiary i zbawienia, Biblia nie podlega żadnej korekcie ani dezaktualizacji.

 

KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Powszechnym Kościołem Apostolskim, którego arcykapłanem, głową i Panem jest Jezus Chrystus, są wszyscy ludzie, którzy świadomie odpowiedzieli na Boże wezwanie i narodzili się na nowo z wody i z Ducha Świętego. Uczniami Pana Jezusa są osoby, które trwają w wierze zgodnej z prawdą Bożego Słowa i żyją zgodnie z jego zasadami, bez względu na przynależność kościelną.

 

NOWE NARODZENIE

Nowe narodzenie z wody i z Ducha Świętego, jest biblijnym warunkiem, aby stać się uczniem Jezusa Chrystusa (J 3:3-7) i według nauczania Nowego Testamentu (Dz 2-38-39) wyraża się ono poprzez:

 

Upamiętanie - czyli odwrócenie się od bałwochwalczych praktyk i niebiblijnych wierzeń oraz grzesznego stylu życia, oraz zmiana sposobu myślenia oraz systemu wartości na wzorzec biblijny.

 

Pokutę - czyli wyznanie Bogu wszystkich terażniejszych i przeszłych grzechów i uznanie ich za zło. W miarę możliwości zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym.

 

Chrzest - czyli całkowite zanurzenie w wodzie na odpuszczenie grzechów i pogrzebanie naszej grzesznej natury, na podstawie upamętania i świadomego wyznania wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

 

Wzięcie daru Ducha Świętego - czyli zwrócenie się do Boga o dary duchowe (Dz Ap 2:38-39).

 

WZROST DUCHOWY

Uważamy, że poprzez nowe narodzenie wyrażamy zrozumienie i zobowiązanie przestrzegania zasad powszechnego kapłaństwa, ustanowionych przez Pana Jezusa i wyrażających się w Bożych nakazch:

 

Trwania w nauce apostolskiej - czyli nauczania i życia zgodnego z nauką Pana Jezusa.

 

Trwania w więzi z Chrystusem oraz pielęgnowania więzi z braćmi, jako Jego ciałem na ziemi.

 

Udział w wieczerzy pańskiej - czyli spożywanie chleba i picia wina z jednego kielicha, na pamiątkę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa.

 

ZASADY ETYCZNE

Lepiej być odrzuconym za mówienie bolesnej prawdy, która uzdrawia, niż akceptowanym za trwanie w kłamstwie zadowalającym ludzkie JA, lecz prowadzącym na zatracenie. Nie tylko to co mówimy i czego nauczamy jest świadectwem naszej wiary, lecz przede wszystkim, czy zgodnie z tym żyjemy.