CZŁOWIEK BEZBOŻNY

Człowiek bezbożny, to osoba która poznała Boże Prawo i mając świadomość konsekwencji nieposłuszeństwa wobec Boga, ignoruje je i nadal kieruje się konsumpcyjnym myśleniem i egoizmem oraz działa metodami tego świata. Biblia mówi, że wizytówką bezbożnych jest pycha.

 

2 Księga Kronik 19:2b

Czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana.

 

Księga Hioba 11:20

...oczy bezbożnych zgasną; nie ma dla nich ucieczki, jedyną ich nadzieją - wyzionąć ducha.

 

Księga Hioba 36:5-6

Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Jest potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość.

 

Księga Hioba 36:13-18

Ludzie bezbożnego serca hodują gniew i nie wołają o pomoc, gdy on ich wiąże. Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Lecz jeżeli sądzisz jak bezbożny, to sąd i prawo cię pochwycą. Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup!

 

Psalm 1:1-6

Szczęśliwy mąż który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i prawo jego rozważa dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni to pomyślnie wypada. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

Psalm 9:17b

W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny.

 

Psalm 10:2-11

Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili! Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni i znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej: Nie będzie dochodził... Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Zabiegi jego w każdym czasie udają się, sądy twoje nie obchodzą go i wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim; Nie zachwieję się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego a oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie, czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja, i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Mówi w sercu swoim: Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje... Nigdy nie będzie widział…

 

Psalm 11:2

Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych.

 

Psalm 11:5-6

Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich.

 

Psalm 17:8-11

Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przed bezbożnymi którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle, gdziekolwiek idziemy otaczają nas i wypatrują jakby powalić na ziemię.

 

Psalm 26:4-5

Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi.

 

Psalm 28:3

Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi którzy czynią nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!

 

Psalm 31:18-19

Panie! Niech nie doznam wstydu dlatego, że ciebie wzywałem, niech doznają wstydu bezbożni, Niech zamilkną pogrążając się w otchłani. Niech oniemieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie!

 

Psalm 32:10

Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu tego otacza łaska.

 

Psalm 36:2-5

Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo schlebia sam sobie, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz; Nie chce być rozumny i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, stoi na niewłaściwej drodze i nie brzydzi się złem,

 

Psalm 37:10-17, 20-21, 28, 32, 38-40

Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą, lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, niż mnóstwo dostatków u bezbożnych, bo ramiona bezbożnych będą połamane ale sprawiedliwych Pan podeprze. (20-21) Bezbożni wyginą gdyż nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją i pójdą z dymem. bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. (28) Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. (32) Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. (38-40) Natomiast przestępcy zginą pospołu, potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukali schronienia.

 

Psalm 39:2

Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje póki stoi przede mną bezbożny.

 

Psalm 50:16-23

Do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje, pojmijcież to wy którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.

 

Psalm 55:3-4

Miotam się w żalu moim i jęczę z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło i w gniewie na mnie nastają.

 

Psalm 58:4-6

Bezbożni są odstępcami już od łona matki, kłamcy błądzący już od urodzenia. Mają jad podobny do jadu węża lub głuchej żmii, która zatyka swoje ucho, aby nie słyszeć głosu zaklinacza i biegłego w swej sztuce czarownika.

 

Psalm 68:3b

Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni.

 

Psalm 73:2-9

Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą swoje gęby, a język ich pełza po ziemi.

 

Psalm 73:12

Oto takimi są bezbożni: Zawsze beztroscy, gromadzący bogactwa.

 

Psalm 75:9

Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją.

 

Psalm 75:11

I połamie wszystkie rogi bezbożnych, lecz rogi sprawiedliwych podniosą się.

 

Psalm 82:2-4

Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych!

 

Psalm 84:11

Albowiem lepszy jest jeden dzień w przedsionkach twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych.

 

Psalm 91:8

Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.

 

Psalm 92:8

Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, to i tak zginą na zawsze.

 

Psalm 94:3-7

Jak długo, Panie, jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, Panie depczą, a dziedzictwo twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza, a mordując sieroty mówią: Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba.

 

Psalm 97:10

Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich.

 

Psalm 109:2-5

Otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym! Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre i nienawidzą za miłość moją.

 

Psalm 112:9-10

Szczodrze rozdaje i udziela ubogim gdyż sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci.

 

Psalm 119:53

Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, którzy porzucają prawo Twoje.

 

Psalm 119:61

Sidła bezbożnych omotały mnie, lecz nie zapominam Twojego prawa.

 

Psalm 119:95

Bezbożni czyhają na mnie aby mnie zgubić, ale ja przestrzegam twoich napomnień.

 

Psalm 119:119

Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, dlatego kocham twoje napomnienia.

 

Psalm 119:155

Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie dbaja o ustawy Twoje.

 

Psalm 125:2-3

Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza swój lud, teraz i na wieki. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku bezprawiu.

 

Psalm 139:19-20

O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika! Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi! Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie i za nic mają Twoje myśli.

 

Psalm 140:5-6

Uchowaj mnie Panie od rąk bezbożnika, ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, którzy pragną zachwiać kroki moje! Pyszni zastawili na mnie sidła i sieci, a przy drodze zastawiają na mnie pułapkę.

 

Psalm 140:9-10

Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, nie daj by zamysł jego się udał! Podnoszą głowę ci którzy mnie osaczyli, niech okryje ich przewrotność ich warg!

 

Psalm 145:19-20

Spełnia życzenia tych którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci.

 

Psalm 146:8-9

Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przychodniów, a sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca.

 

Psalm 147:6

Pan podnosi pokornych, bezbożnych zaś do ziemi poniża.

 

Przypowieści Salomona 2:21-22

Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej; Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni.

 

Przypowieści Salomona 3:25-26

Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością i twojej nogi strzec będzie od sideł.

 

Przypowieści Salomona 3:32-35

Przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy okryci są hańbą.

 

Przypowieści Salomona 4:14-17, 19

Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi! Unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ją! Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku, bo chleb który jedzą to chleb bezeceństwa, a wino które piją to gwałt. 19 Droga bezbożnych jest jak ciemna noc, nie wiedzą na czym mogą się potknąć.

 

Przypowieści Salomona 5:22-23

Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach i wikła się w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi.


Przypowieści Salomona 6:12-19

Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami i palcami, chowając podstęp w sercu swoim ustawicznie knuje zło i sieje niezgodę. Dlatego nagle spada nań nieszczęście i w oka mgnieniu bywa zdruzgotany bez ratunku. Tych sześciu rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce które przelewają krew niewinną, serce które knuje złe myśli, nogi które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi.

 

Przypowieści Salomona 9:7-8

Kto karci szydercę ten ściąga na siebie hańbę; a kto gani bezbożnika ten się plami. Nie karć szydercy aby cię nie znienawidził, karć mądrego, a będzie cię miłował.

 

Przypowieści Salomona 10:3

Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.

 

Przypowieści Salomona 10:6-9, 11, 20-25, 27-28, 30-32

Błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona, lecz imię bezbożnych zgnije. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. Kto postępuje nienagannie jest bezpieczny, kto chodzi krętymi drogami będzie szybko ujawniony. (11) Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. (20-25) Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku. Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Radością głupca są jego haniebne czyny, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego. Przed czym drży bezbożny to na niego spada, lecz czego pragną sprawiedliwi to im bywa dane. Gdy burza szaleje to bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym. (27-28) Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca. (30-32) Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie będą mieszkali na ziemi. Usta sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany. Wargi sprawiedliwego wypowiadają to co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to co jest przewrotne.

 

Przypowieści Salomona 11:5, 7-8, 11, 18, 20, 30-31

Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. (7-8) Gdy bezbożny uniera to kończy się nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. (11) Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je. (18) Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość ma pewną zapłatę. (20) Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się postępujący nienagannie. (30-31) Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. Jeżeli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik.

 

Przypowieści Salomona 12:5-7, 10, 26

Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są zwodnicze. Słowa bezbożnych są czyhaniem na krew, lecz usta prawych są dla nich ratunkiem. Bezbożni zostają powaleni i nie ma ich, lecz dom sprawiedliwych się ostoi. (10) Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. (26) Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie na manowce.

 

Przypowieści Salomona 12:28

Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci.

 

Przypowieści Salomona 13:5-6, 9, 25

Sprawiedliwy nienawidzi fałszywej mowy, lecz bezbożny postępuje haniebnie i bezwstydnie. Sprawiedliwość strzeże postępującego nienagannie, lecz grzech bezbożnych wiedzie do zguby. (9) Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. (25) Sprawiedliwy je do syta, lecz brzuch bezbożnych czuje niedostatek.

 

Przypowieści Salomona 14:11, 19, 32

Dom bezbożnych będzie zniszczony, lecz namiot prawych zakwitnie. (19) Źli muszą chylić czoła przed dobrymi, a bezbożni stać u drzwi sprawiedliwych. (32) Bezbożny upada z powodu swojej złości, lecz sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności.

 

Przypowieści Salomona 15:6, 8-10, 28-29

W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, lecz dochody bezbożnego marnieją. (8-10) Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości On miłuje. Surowa kara spada na tego kto zbacza z drogi, a kto nienawidzi napomnień musi umrzeć. (28-29) Serce sprawiedliwego rozważa co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Pan jest daleki od bezbożnych lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.

 

Przypowieści Salomona 16:4

Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu.

 

Przypowieści Salomona 17:23

Bezbożny ukradkiem przyjmuje łapówki aby wykrzywiać ścieżki prawa.

 

Przypowieści Salomona 18:3

W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a z czynem haniebnym łączy się niesława.

 

Przypowieści Salomona 19:28

Bezecny świadek szydzi z prawa, a usta bezbożnych ociekają bezprawiem.

 

Przypowieści Salomona 20:26

Mądry król przesiewa bezbożnych i odpłaca im za ich złość.

 

Przypowieści Salomona 21:4, 10, 12, 18, 27, 29

(4) Dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz ona myli. (10) Dusza bezbożnego pożąda zła i bliźni nie znajduje w jego oczach łaski. (12) Sprawiedliwy Bóg baczy na dom bezbożnika i wtrąca bezbożników w nieszczęście. (18) Okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych odstępca. (27) Ofiara bezbożnych budzi wstręt, tym bardziej gdy jest składana za ochydne postępowanie. (29) Bezbożny przybiera postawę zuchwałą, lecz prawy zapewnia sobie drogę odwrotu.

 

Przypowieści Salomona 24:19-20

Nie oburzaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych, bo zły nie ma przyszłości a lampa bezbożnych zgaśnie.


Przypowieści Salomona 25:5, 26

Gdy się usunie bezbożnego sprzed oblicza króla, to jego tron umocni się przez sprawiedliwość. Sprawiedliwy który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój.

 

Przypowieści Salomona 28:3-4, 12, 15

Człowiek bezbożny który uciska ubogich, jest jak ulewa po której nie ma chleba. Ci którzy porzucają przepisy chwalą bezbożnego, a ci którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go. (12) Gdy sprawiedliwi triumfują wtedy jest wielkie święto, ale gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. (15) Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogich ludzi.

 

Przypowieści Salomona 29:2, 7, 12, 27

Gdy sprawiedliwi sprawują władzę to lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni to lud wzdycha. (7) Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. (12) Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni. 27 Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy; a postępujący nienagannie są ohydą dla bezbożnych.

 

Księga Kaznodziei 3:17

Bóg będzie sądził sprawiedliwego jak i bezbożnego, bo każda sprawa i działanie ma swój czas.

 

Księga Kaznodziei 7:15, 25

Nie jeden sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swej złości. (25) Gdy zwróciłem swoją uwagę na poznawanie, badanie i szukanie mądrości oraz właściwego sądu, to poznałem że bezbożność jest głupotą a głupota szaleństwem.

 

Księga Kaznodziei 8:11, 14-15

Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci którzy postępują uczciwie i są zapomniani w mieście. (14-15) Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi którym się powodzi tak jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych.

 

Księga Izajasza 3:10-11

Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać! Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

 

Księga Izajasza 11:4

Według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi, rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika.

 

Księga Izajasza 13:11

I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę.

 

Księga Izajasza 26:10

Gdy bezbożny doznaje łaski to nie uczy się sprawiedliwości, w ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie zważa na dostojność Pana.

 

Księga Izajasza 48:22

Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan.

 

Księga Izajasza 55:6-7

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga który jest hojny w odpuszczaniu!

 

Księga Izajasza 57:20-21

Lecz bezbożni są jak wzburzone morze które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy - mówi mój Bóg.

 

Księga Izajasza 63:18-19

Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości a nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię?Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani Twoim imieniem.

 

Księga Jeremiasza 5:26-31

W moim ludzie są bezbożni którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy i zastawiają zgubne sidła by łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia, dlatego stali się możni i bogaci. Są oni otyli i opaśli, przekroczyli już miarę złego, nie dbają o prawo ani sprawę sieroty aby się jej dobrze wiodło i nie bronią prawa ubogich. Czy nie mam ich karać?- mówi Pan. Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię, a mój lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?

 

Księga Jeremiasza 12:1b

Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni?

 

Księga Jeremiasza 23:15-17

Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków którzy wam prorokują, oni was tylko mamią i widzenia swojego serca zwiastują, a nie to co pochodzi z ust Pana! Ustawicznie mówią do tych którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego.

 

Księga Ezechiela 3:18-21

Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic mu nie powiesz, aby go ostrzec przed jego bezbożną drogą i by uratować jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy ale ty uratujesz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie, a Ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy umrze on z powodu własnej winy i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów których dokonał, lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę.

 

Księga Ezechiela 13:22-23

Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował. Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, ze Ja jestem Pan.

 

Księga Ezechiela 18:20-28

Człowiek który grzeszy umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu a bezbożność spadnie na bezbożnego. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich grzechów które popełnia i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył i nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów które pełnił z powodu niewierności której się dopuścił i z powodu swojego grzechu który popełnił umrze! A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc domu izraelski! Czy moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie to umrze. Z powodu swojego bezprawia które popełnił umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności której się dopuszczał i spełnia prawo oraz czyni sprawiedliwość, to zachowa przy życiu swoją duszę. Gdy spostrzeże się i odwróci się od wszystkich przestępstw które popełniał to na pewno będzie żył i nie umrze.

 

Księga Ezechiela 33:8-9, 11, 14-16, 18-19

Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz - a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy lecz ty uratujesz swoją duszę. (11) Powiedz im: Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, wolę by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? (14-16) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw i zwracał to co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia i nie popełniając występku, to na pewno będzie żył i nie umrze.Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów które popełnił, gdy będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył. (18-19) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.

 

Księga Daniela 9:5-6

Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy twoich sług i proroków którzy w twoim imieniu przemawiali do naszych królów, książąt, ojców i do całego pospólstwa.

 

Księga Daniela 11:32

A tych którzy będą bezbożnie postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa (antychryst), lecz lud który zna swojego Boga, umocni się i będzie działać.

 

Księga Daniela 12:10

Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz tylko roztropni będą mieli poznanie.

 

Księga Ozeasza 14:9

Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny niech to pozna, gdyż drogi Pana są proste, chodzą nimi sprawiedliwi, a bezbożni na nich upadają.

 

Księga Micheasza 6:10-13

Czy mogę zapomnieć o domu bezbożnego, który gromadzi skarby przez zbrodnie i przeklętą skąpą mierę? Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami? Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach

 

Księga Habakuka 1:4

Zamiera prawo a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdy bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak jest łamane prawo.

 

Księga Habakuka 1:13

Twoje oczy są zbyt czyste aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym i milczysz gdy bezbożny pożera sprawiedliwego?

 

Księga Habakuka 3:13

Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi aby ratować swojego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały.

 

Księga Sofoniasza 1:3b

I sprawię że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi - mówi Pan.


Księga Malachiasza 3:18

Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym kto Bogu służy, a tym kto mu nie służy.

 

Księga Malachiasza 3:20-21

Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję - mówi Pan Zastępów.

 

Ewangelia Marka 15:28-32

I wypełniło się Pismo które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników. Ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwając swymi głowami i mówili: Hej Ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i zstąp z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówi i do siebie: Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela zstąpi teraz z krzyża abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani urągali mu.

 

Dzieje Apostolskie 2:23

Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili.

 

List do Rzymian 1:18-19

Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

 

List do Rzymian 4:4-5

A gdy ktoś spełnia uczynki, to zapłaty za nie nie uważa się za łaskę lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego który usprawiedliwia bezbożnego, to wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,

 

List do Rzymian 5:6-7

Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.

 

1 List do Tymoteusza 1:9-10

Wiedząc o tym że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce.

 

2 List do Tymoteusza 3:1-5

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, pyszni, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, przewrotni, nieprzejednani, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.

 

List do Tytusa 2:11-13

Albowiem objawiła nam się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i żyli na tym doczesnym świecie pobożnie, wstrzemięźliwie i sprawiedliwie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.

 

2 List Piotra 2:5-10

Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnyc. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na sąd celem ukarania, szczególnie zaś tych którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim.

 

2 List Piotra 3:7

Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

 

List Judy 1:4, 11, 16, 18-19

(4) Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. (11) Biada im, bo poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrążyli się w błędzie Balaama i zginęli w buncie Korego. (16) Są to ludzie biadający nad losem swoim, a kierujący się swoimi pożądliwości, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. (18-19). W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci którzy wywołują rozłamy, ludzie zmysłowi nie mający Ducha.

 

 

 

 

 

 


2 Księga Kronik 19:2b

Czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana.Księga Hioba 11:20

...oczy bezbożnych zgasną; nie ma dla nich ucieczki, jedyną ich nadzieją - wyzionąć ducha.Księga Hioba 36:5-6

Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Jest potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość.Księga Hioba 36:13-18

Ludzie bezbożnego serca hodują gniew i nie wołają o pomoc, gdy on ich wiąże. Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Lecz jeżeli sądzisz jak bezbożny, to sąd i prawo cię pochwycą. Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup!Psalm 1:1-6

Szczęśliwy mąż który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i prawo jego rozważa dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni to pomyślnie wypada. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.Psalm 9:17b

W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny.Psalm 10:2-11

Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili! Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni i znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej: Nie będzie dochodził... Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Zabiegi jego w każdym czasie udają się, sądy twoje nie obchodzą go i wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim; Nie zachwieję się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego a oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie, czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja, i wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Mówi w sercu swoim: Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje... Nigdy nie będzie widział…Psalm 11:2

Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych.Psalm 11:5-6

Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich.Psalm 17:8-11

Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł przed bezbożnymi którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle, gdziekolwiek idziemy otaczają nas i wypatrują jakby powalić na ziemię.Psalm 26:4-5

Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi.Psalm 28:3

Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi którzy czynią nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!Psalm 31:18-19

Panie! Niech nie doznam wstydu dlatego, że ciebie wzywałem, niech doznają wstydu bezbożni, Niech zamilkną pogrążając się w otchłani. Niech oniemieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie!Psalm 32:10

Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu tego otacza łaska.Psalm 36:2-5

Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo schlebia sam sobie, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz; Nie chce być rozumny i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, stoi na niewłaściwej drodze i nie brzydzi się złem,Psalm 37:10-17, 20-21, 28, 32, 38-40

Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą, lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, niż mnóstwo dostatków u bezbożnych, bo ramiona bezbożnych będą połamane ale sprawiedliwych Pan podeprze. (20-21) Bezbożni wyginą gdyż nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją i pójdą z dymem. bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. (28) Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. (32) Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. (38-40) Natomiast przestępcy zginą pospołu, potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukali schronienia.Psalm 39:2

Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje póki stoi przede mną bezbożny.Psalm 50:16-23

Do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje, pojmijcież to wy którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.Psalm 55:3-4

Miotam się w żalu moim i jęczę z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło i w gniewie na mnie nastają.Psalm 58:4-6

Bezbożni są odstępcami już od łona matki, kłamcy błądzący już od urodzenia. Mają jad podobny do jadu węża lub głuchej żmii, która zatyka swoje ucho, aby nie słyszeć głosu zaklinacza i biegłego w swej sztuce czarownika.Psalm 68:3b

Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni.Psalm 73:2-9

Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą swoje gęby, a język ich pełza po ziemi.Psalm 73:12

Oto takimi są bezbożni: Zawsze beztroscy, gromadzący bogactwa.Psalm 75:9

Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją.Psalm 75:11

I połamie wszystkie rogi bezbożnych, lecz rogi sprawiedliwych podniosą się.Psalm 82:2-4

Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych!Psalm 84:11

Albowiem lepszy jest jeden dzień w przedsionkach twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych.Psalm 91:8

Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.Psalm 92:8

Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, to i tak zginą na zawsze.Psalm 94:3-7

Jak długo, Panie, jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, Panie depczą, a dziedzictwo twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza, a mordując sieroty mówią: Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba.Psalm 97:10

Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich.Psalm 109:2-5

Otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym! Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre i nienawidzą za miłość moją.Psalm 112:9-10

Szczodrze rozdaje i udziela ubogim gdyż sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci.Psalm 119:53

Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, którzy porzucają prawo Twoje.Psalm 119:61

Sidła bezbożnych omotały mnie, lecz nie zapominam Twojego prawa.Psalm 119:95

Bezbożni czyhają na mnie aby mnie zgubić, ale ja przestrzegam twoich napomnień.Psalm 119:119

Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, dlatego kocham twoje napomnienia.Psalm 119:155

Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie dbaja o ustawy Twoje.Psalm 125:2-3

Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza swój lud, teraz i na wieki. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku bezprawiu.Psalm 139:19-20

O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika! Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi! Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie i za nic mają Twoje myśli.Psalm 140:5-6

Uchowaj mnie Panie od rąk bezbożnika, ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, którzy pragną zachwiać kroki moje! Pyszni zastawili na mnie sidła i sieci, a przy drodze zastawiają na mnie pułapkę.Psalm 140:9-10

Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika, nie daj by zamysł jego się udał! Podnoszą głowę ci którzy mnie osaczyli, niech okryje ich przewrotność ich warg!Psalm 145:19-20

Spełnia życzenia tych którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci.Psalm 146:8-9

Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przychodniów, a sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca.Psalm 147:6

Pan podnosi pokornych, bezbożnych zaś do ziemi poniża.Przypowieści Salomona 2:21-22

Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej; Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni.Przypowieści Salomona 3:25-26

Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością i twojej nogi strzec będzie od sideł.Przypowieści Salomona 3:32-35

Przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy okryci są hańbą.Przypowieści Salomona 4:14-17, 19

Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi! Unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ją! Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku, bo chleb który jedzą to chleb bezeceństwa, a wino które piją to gwałt. 19 Droga bezbożnych jest jak ciemna noc, nie wiedzą na czym mogą się potknąć.Przypowieści Salomona 5:22-23

Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach i wikła się w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi.Przypowieści Salomona 6:12-19

Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny chodzi z fałszem na ustach, mruga oczyma, daje znaki nogami i palcami, chowając podstęp w sercu swoim ustawicznie knuje zło i sieje niezgodę. Dlatego nagle spada nań nieszczęście i w oka mgnieniu bywa zdruzgotany bez ratunku. Tych sześciu rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce które przelewają krew niewinną, serce które knuje złe myśli, nogi które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi.Przypowieści Salomona 9:7-8

Kto karci szydercę ten ściąga na siebie hańbę; a kto gani bezbożnika ten się plami. Nie karć szydercy aby cię nie znienawidził, karć mądrego, a będzie cię miłował.Przypowieści Salomona 10:3

Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych.Przypowieści Salomona 10:6-9, 11, 20-25, 27-28, 30-32

Błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona, lecz imię bezbożnych zgnije. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. Kto postępuje nienagannie jest bezpieczny, kto chodzi krętymi drogami będzie szybko ujawniony. (11) Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. (20-25) Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku. Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Radością głupca są jego haniebne czyny, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego. Przed czym drży bezbożny to na niego spada, lecz czego pragną sprawiedliwi to im bywa dane. Gdy burza szaleje to bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym. (27-28) Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca. (30-32) Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie będą mieszkali na ziemi. Usta sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany. Wargi sprawiedliwego wypowiadają to co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to co jest przewrotne.Przypowieści Salomona 11:5, 7-8, 11, 18, 20, 30-31

Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. (7-8) Gdy bezbożny uniera to kończy się nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. (11) Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je. (18) Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość ma pewną zapłatę. (20) Ohydą dla Pana są ludzie przewrotnego serca, lecz podobają mu się postępujący nienagannie. (30-31) Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. Jeżeli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik.Przypowieści Salomona 12:5-7, 10, 26

Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są zwodnicze. Słowa bezbożnych są czyhaniem na krew, lecz usta prawych są dla nich ratunkiem. Bezbożni zostają powaleni i nie ma ich, lecz dom sprawiedliwych się ostoi. (10) Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. (26) Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie na manowce.Przypowieści Salomona 12:28

Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci.Przypowieści Salomona 13:5-6, 9, 25

Sprawiedliwy nienawidzi fałszywej mowy, lecz bezbożny postępuje haniebnie i bezwstydnie.

Sprawiedliwość strzeże postępującego nienagannie, lecz grzech bezbożnych wiedzie do zguby.

(9) Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. (25) Sprawiedliwy je do syta, lecz brzuch bezbożnych czuje niedostatek.Przypowieści Salomona 14:11, 19, 32

Dom bezbożnych będzie zniszczony, lecz namiot prawych zakwitnie. (19) Źli muszą chylić czoła przed dobrymi, a bezbożni stać u drzwi sprawiedliwych. (32) Bezbożny upada z powodu swojej złości, lecz sprawiedliwy ma oparcie w swojej niewinności.Przypowieści Salomona 15:6, 8-10, 28-29

W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, lecz dochody bezbożnego marnieją. (8-10) Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. Ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości On miłuje. Surowa kara spada na tego kto zbacza z drogi, a kto nienawidzi napomnień musi umrzeć. (28-29) Serce sprawiedliwego rozważa co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Pan jest daleki od bezbożnych lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.Przypowieści Salomona 16:4

Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu.Przypowieści Salomona 17:23

Bezbożny ukradkiem przyjmuje łapówki aby wykrzywiać ścieżki prawa.Przypowieści Salomona 18:3

W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a z czynem haniebnym łączy się niesława.Przypowieści Salomona 19:28

Bezecny świadek szydzi z prawa, a usta bezbożnych ociekają bezprawiem.Przypowieści Salomona 20:26

Mądry król przesiewa bezbożnych i odpłaca im za ich złość.Przypowieści Salomona 21:4, 10, 12, 18, 27, 29

(4) Dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz ona myli. (10) Dusza bezbożnego pożąda zła i bliźni nie znajduje w jego oczach łaski. (12) Sprawiedliwy Bóg baczy na dom bezbożnika i wtrąca bezbożników w nieszczęście. (18) Okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych odstępca. (27) Ofiara bezbożnych budzi wstręt, tym bardziej gdy jest składana za ochydne postępowanie. (29) Bezbożny przybiera postawę zuchwałą, lecz prawy zapewnia sobie drogę odwrotu.Przypowieści Salomona 24:19-20

Nie oburzaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych, bo zły nie ma przyszłości a lampa bezbożnych zgaśnie.Przypowieści Salomona 25:5, 26

Gdy się usunie bezbożnego sprzed oblicza króla, to jego tron umocni się przez sprawiedliwość. Sprawiedliwy który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój.Przypowieści Salomona 28:3-4, 12, 15

Człowiek bezbożny który uciska ubogich, jest jak ulewa po której nie ma chleba. Ci którzy porzucają przepisy chwalą bezbożnego, a ci którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go. (12) Gdy sprawiedliwi triumfują wtedy jest wielkie święto, ale gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. (15) Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogich ludzi.Przypowieści Salomona 29:2, 7, 12, 27

Gdy sprawiedliwi sprawują władzę to lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni to lud wzdycha. (7) Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. (12) Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni. 27 Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy; a postępujący nienagannie są ohydą dla bezbożnych.Księga Kaznodziei 3:17

Bóg będzie sądził sprawiedliwego jak i bezbożnego, bo każda sprawa i działanie ma swój czas.Księga Kaznodziei 7:15, 25

Nie jeden sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swej złości. (25) Gdy zwróciłem swoją uwagę na poznawanie, badanie i szukanie mądrości oraz właściwego sądu, to poznałem że bezbożność jest głupotą a głupota szaleństwem.Księga Kaznodziei 8:11, 14-15

Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci którzy postępują uczciwie i są zapomniani w mieście. (14-15) Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi którym się powodzi tak jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych.Księga Izajasza 3:10-11

Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać! Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!Księga Izajasza 11:4

Według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi, rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika.Księga Izajasza 13:11

I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę.Księga Izajasza 26:10

Gdy bezbożny doznaje łaski to nie uczy się sprawiedliwości, w ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie zważa na dostojność Pana.Księga Izajasza 48:22

Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan.Księga Izajasza 55:6-7

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga który jest hojny w odpuszczaniu!Księga Izajasza 57:20-21

Lecz bezbożni są jak wzburzone morze które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy - mówi mój Bóg.Księga Izajasza 63:18-19

Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości a nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię?Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani Twoim imieniem.Księga Jeremiasza 5:26-31

W moim ludzie są bezbożni którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy i zastawiają zgubne sidła by łapać ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zrabowanego mienia, dlatego stali się możni i bogaci. Są oni otyli i opaśli, przekroczyli już miarę złego, nie dbają o prawo ani sprawę sieroty aby się jej dobrze wiodło i nie bronią prawa ubogich. Czy nie mam ich karać?- mówi Pan. Czy na takim narodzie nie mam się mścić? Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię, a mój lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?Księga Jeremiasza 12:1b

Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni?Księga Jeremiasza 23:15-17

Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków którzy wam prorokują, oni was tylko mamią i widzenia swojego serca zwiastują, a nie to co pochodzi z ust Pana! Ustawicznie mówią do tych którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego.Księga Ezechiela 3:18-21

Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic mu nie powiesz, aby go ostrzec przed jego bezbożną drogą i by uratować jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy ale ty uratujesz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie, a Ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy umrze on z powodu własnej winy i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów których dokonał, lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego aby sprawiedliwy nie zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę.Księga Ezechiela 13:22-23

Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował. Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, ze Ja jestem Pan.Księga Ezechiela 18:20-28

Człowiek który grzeszy umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu a bezbożność spadnie na bezbożnego. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich grzechów które popełnia i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył i nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?

A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów które pełnił z powodu niewierności której się dopuścił i z powodu swojego grzechu który popełnił umrze! A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc domu izraelski! Czy moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie to umrze. Z powodu swojego bezprawia które popełnił umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności której się dopuszczał i spełnia prawo oraz czyni sprawiedliwość, to zachowa przy życiu swoją duszę. Gdy spostrzeże się i odwróci się od wszystkich przestępstw które popełniał to na pewno będzie żył i nie umrze.Księga Ezechiela 33:8-9, 11, 14-16, 18-19

Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz - a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy lecz ty uratujesz swoją duszę. (11) Powiedz im: Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, wolę by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? (14-16) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw i zwracał to co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia i nie popełniając występku, to na pewno będzie żył i nie umrze.Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów które popełnił, gdy będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył. (18-19) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.Księga Daniela 9:5-6

Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy twoich sług i proroków którzy w twoim imieniu przemawiali do naszych królów, książąt, ojców i do całego pospólstwa.Księga Daniela 11:32

A tych którzy będą bezbożnie postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa (antychryst), lecz lud który zna swojego Boga, umocni się i będzie działać.Księga Daniela 12:10

Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz tylko roztropni będą mieli poznanie.Księga Ozeasza 14:9

Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny niech to pozna, gdyż drogi Pana są proste, chodzą nimi sprawiedliwi, a bezbożni na nich upadają.Księga Micheasza 6:10-13

Czy mogę zapomnieć o domu bezbożnego, który gromadzi skarby przez zbrodnie i przeklętą skąpą mierę? Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami? Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustachKsięga Habakuka 1:4

Dlatego zamiera prawo a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane.Księga Habakuka 1:13

Twoje oczy są zbyt czyste aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym i milczysz gdy bezbożny pożera sprawiedliwego?Księga Habakuka 3:13

Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi aby ratować swojego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały.Księga Sofoniasza 1:3b

I sprawię że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi - mówi Pan.Księga Malachiasza 3:18

Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym kto Bogu służy, a tym kto mu nie służy.Księga Malachiasza 3:20-21

Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję - mówi Pan Zastępów.Ewangelia Marka 15:28-32

I wypełniło się Pismo które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników. Ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwając swymi głowami i mówili: Hej Ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i zstąp z krzyża! Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówi i do siebie: Innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela zstąpi teraz z krzyża abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani urągali mu.Dzieje Apostolskie 2:23

Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili.List do Rzymian 1:18-19

Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.List do Rzymian 4:4-5

A gdy ktoś spełnia uczynki, to zapłaty za nie nie uważa się za łaskę lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego który usprawiedliwia bezbożnego, to wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,List do Rzymian 5:6-7

Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.1 List do Tymoteusza 1:9-10

Wiedząc o tym że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce.2 List do Tymoteusza 3:1-5

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, pyszni, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, przewrotni, nieprzejednani, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.List do Tytusa 2:11-13

Albowiem objawiła nam się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i żyli na tym doczesnym świecie pobożnie, wstrzemięźliwie i sprawiedliwie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.2 List Piotra 2:5-10

Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnyc. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na sąd celem ukarania, szczególnie zaś tych którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim.2 List Piotra 3:7

Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.List Judy 1:4, 11, 16, 18-19

(4) Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. (11) Biada im, bo poszli drogą Kaina i dla zapłaty pogrążyli się w błędzie Balaama i zginęli w buncie Korego. (16) Są to ludzie biadający nad losem swoim, a kierujący się swoimi pożądliwości, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. (18-19). W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci którzy wywołują rozłamy, ludzie zmysłowi nie mający Ducha.

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA