DLACZEGO ODBĘDZIE SIĘ SĄD CHRZEŚCIJAN
(Mt 25:31-46) (rozliczenie)

 

1.Nie wszyscy, którzy deklarują się jako wyznawcy Chrystusa są Jego prawdziwymi uczniami, mało tego, niektórzy z nich czynią bezprawie (Mat 7:21-27).

 

2.Wśród chrześcijan były i są osoby siejące zgorszenie lub dopuszczające się zła, dlatego na sądzie nastąpi oddzielenie dobrych od złych (Mat 13:41-43, 49, 50).

 

3.Podczas sądu wyjdzie na jaw, czy zrobiliśmy dobry użytek z powierzonych nam darów (Ducha Świętego) i talentów (możliwości), ale osoby które całkowicie je zmarnowały, doznają potępienia (Mat 25:14-30).

 

4.Ostatecznym sprawdzianem prawdziwości naszej wiary są uczynki miłosierdzia i to one będą oceniane na sądzie (Mat 16:27; 2 Kor 5:9, 10).

 

5.Pan Jezus oceni również pobudki, jakimi się kierowaliśmy i ujawni rzeczy skryte (1Kor 4:5)

 


 

Na inne przyczyny Sądu Ostatecznego zwrócił uwagę teolog i kaznodzieja dr Martyn Lloyd-Jones w swej książce "Kościół i rzeczy ostateczne":

 

"Należy zrozumieć, że sąd ostateczny będzie wielkim wydarzeniem publicznym. Uwypuklam ten aspekt publiczny, gdyż wiele osób uważa, że sąd ostateczny ma miejsce każdorazowo, gdy człowiek umiera. To oczywiście jest błędny pogląd. W pewnym sensie nasze odejście z tego świata i przejście do tamtego jest doniosłym wydarzeniem, ponieważ nas los jest rozstrzygnięty, ale to nie jest jeszcze sąd ostateczny. On odbędzie się przy samym końcu, przy powtórnym przyjściu, kiedy zmarli zmartwychwstaną, a nasze ciała zostaną wskrzeszone. To będzie wielka publiczna sposobność, by cały świat był zgromadzony razem, zaś los każdej jednostki zostanie ogłoszony. Powtarzam, że jest to publiczne ogłoszenie wiecznego i ostatecznego sądu".

"Co jest celem sądu ostatecznego? Jest tylko jedna odpowiedź: jest nim chwała Boga. Będzie to ostateczne wywyższenie chwały Bożej w obecności tych, którzy nie oddali Mu chwały. Biblia mówi o tym z tego powodu: korzeniem grzechu jest odmowa oddania chwały Bogu. Kiedy Szatan powstał przeciwko Bogu, usiłował pomniejszyć Jego chwałę. Lecz chwała Boga jest najwyższa, jest ponad wszystkim, zaś odkupienie i zbawienie nie będą kompletne dopóty, dopóki chwała Boża nie zostanie ostatecznie i zupełnie utwierdzona. Chwała Boga nie ukazuje się jedynie w zbawieniu tych, którzy do Niego należą, lecz również w potępieniu tych, którzy stale Go odrzucali. Zatem celem sądu ostatecznego jest to, by Bóg był wszystkim we wszystkim (1Kor 15:28), by Jego chwała, Jego majestat zostały wywyższone w ten uderzający i doniosły sposób".

 

 

 

 

 

 

 


 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA