NIE ZABIJAJ - OCHRONA LUDZKIEGO ŻYCIA

 

28 marca 2007r. w Warszawie miała miejsce manifestacja zwolenników zmiany Konstytucji. Chodziło im o to, by ustawa zasadnicza gwarantowała każdemu człowiekowi prawo do życia „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Niektórzy usiłują bagatelizować tą sprawę, uważając ją za temat zastępczy pozwalający politykom uchylić się od prac nad rzekomo ważniejszymi sprawami. Inni natomiast demonstrowali przeciwko zmianom w Konstytucji. Wśród nich było sporo lewicowych i liberalnych feministek, które utrzymują, że nienarodzone dziecko jest częścią ich ciała i że jako kobiety mają prawo robić ze swoim ciałem to, co im się podoba. W Polsce są też kręgi polityczne dążące do legalizacji eutanazji. Co na ten temat mówi Biblia?

 

ABORCJA, CZYLI ZABIJANIE NIENARODZONYCH


„Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to,
że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstałem w ukryciu,
utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane
były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było”. (Ps 139:13-16)

Z tekstu tego wynika jasno, że człowiek jest osobą już w łonie matki, w którym Bóg go kształtuje.

„Słuchajcie mnie wyspy i uważajcie, wy dalekie narody!
Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu” (Iz 49:1)

„Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki,
zanim się urodziłeś poświęciłem cię, na proroka narodów cię przeznaczyłem ” (Jer 1:5)

„Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie
jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją” (Gal 1:15 BT)

„Ale gdy się upodobało Bogu, który mie sobie obrał zanim się urodziłem
i powołał przez łaskę swoją” (Gal 1:15 BW)

Z fragmentów tych wynika, że w oczach Boga człowiek ma pełną wartość już w łonie matki.

„Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Ps 51:7)

Dawid już w łonie matki był grzesznikiem, co znaczy, że miał cechy osobowe.

„ ... gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łuk 1:44)

Nienarodzony Jan Chrzciciel przejawiał taką cechę osobową, jak radość. Znaczy by to, że nienarodzone dzieci są już ludźmi.

 

EUTANAZJA


„Nie będziesz zabijał” (2 Moj 20:13 BT)

„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,
świat i ci, którzy na nim mieszkają” (Ps 24:1)

„Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem, oprócz mnie nie ma boga.
Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę,
i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać” (5 Moj 32:39)

„A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (He 9:27)

Mieszkańcy ziemi należą do Boga i tylko On ma prawo decydować o ich życiu lub śmierci.

„Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować” (Rz 14:7-9)

Dzięki zbawczej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu należymy do Niego. To On jest Panem naszego życia i śmierci. Nie mamy prawa skracać sobie lub komuś życia.

„Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia” (Iz 48:10)

„Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł
do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia” (He 2:10)

„I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (He 5:8)

Cierpienia są pożyteczne.

„Dlatego nie upadamy na duchu: bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne”
(2 Koryntian 4:16-18)

"Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej'' (1 Piotra 4:1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA