FILOZOFIA NEW AGE

 

Ideologia Nowej Ery to aktualnie największy ruch przemijającego stulecia. Jego podstawę stanowi koncepcja zwiastująca koniec Ery Ryb czyli ery chrześcijaństwa, która miała się rozpocząć z chwilą przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, i nadejście Nowej Ery (ang. New Age) tzw. Ery Wodnika dającej kres panowaniu chrześcijaństwa na świecie.

 

CZYM JEST FILOZOFIA NEW AGE?


Arnaud de Lassus, autor opracowania ''New Age - Nowa religia?'', uważa, że jest to nowoczesna postać okultyzmu, upowszechnionego przez środki masowego przekazu i przeznaczonego dla szerokich kręgów społecznych.

 

Tradycja filozofii New Age, będącej dzisiaj ruchem, a dla wielu ludzi religią i filozofią życia, liczy ponad dwa tysiące lat. Jest to tradycja gnostycka, poszerzona o filozofie zaczerpnięte z religii Wschodu. Wśród prekursorów filozofii New Age znajduje się Emanuel Swedenborg, który w swych pismach ''Prawdziwa wiara chrześcijańska i Tajemnice boskie'' ogłosił, że „nadszedł koniec pierwszej ery chrześcijańskiej, a Kościół stał się czymś martwym i niepotrzebnym tak co do swej nauki, jak i praktycznego życia, bowiem nie ma nim prawdziwie chrześcijańskiej miłości".

 

Inni prekursorzy New Age to E. Lévi, A. Toynbeeg, Carl G. Jung, Alister Huxley, Helena Bławatska, Teilhard de Chardin, Erich Fromm, Alicja Bailey, Rudolf Steiner czy Alister Crowley.

 

Słynna okultystka Helena Bławatska założyła w 1875 roku ruch teozoficzny o zabarwieniu filozoficzno kabalistycznym, uznający reinkarnację i tzw. braterstwo dusz. Pisma Bławatskiej i Alicji Bailey mają swe źródła w Kabale, czyli okultystycznej tradycji żydowskiej i są syntezą elementów religii wschodu, filozofii, nauki i psychologii.

 

Nauka o Kosmicznym Chrystusie, zaczerpnięta z nauk Teilharda de Chardina, to jedna z podstawowych idei New Age. Uważają oni że jego świadomość kosmiczna jest narkotykiem lat osiemdziesiątych, tak jak narkotykiem lat sześćdziesiątych były marihuana i LSD.

 

TRZY ZASADNICZE CECHY NEW AGE


1. - Okultyzm rozumiany jako „całość wiedzy tajemnej i praktyk z nią związanych". W zakres okultyzmu wchodzą takie jego aspekty, jak panteizm '(‘świat jest emanacją Bóstwa'), reinkarnacja, system trójdzielny, który zakłada istnienie świata pośredniego, umiejscowionego pomiędzy światem fizycznym a duchowym. Dzięki mediom okultyzm w Stanach Zjednoczonych rozpowszechnił się w sposób szokujący.

 

Medialna propaganda spirytyzmu (channeling - kanałowanie) wprowadziła miliony ludzi w świat okultyzmu. Ilość księgarń rozprowadzających książki okultystyczne oblicza się na około 2500. Większość popularnych amerykańskich aktorów i pisarzy amerykańskich jest czynnymi wyznawcami filozofii New Age, oddziaływując tym samym na masy. W samych tylko Stanach Zjednoczonych i Kanadzie około 10 000 organizacji, a także takie stowarzyszenia, jak ''Amnesty International'', ''Dzieci Boga" czy ''Ruch na rzecz zerowego wzrostu populacji''.

 

2. - Psychotechnika - istnieje co najmniej kilkanaście odmian psychotechnik, czyli tzw metod ''kontroli umysłu'' praktykowanych w New Age, jak wizualizacje, siła umysłu, metoda Silvy, joga, zen ....itp.

 

3. - Naturalizm czyli powrót do natury, z propagowanym w tym celu stosownym sposobem życia jak zgodnym z ''prawami natury'', filozofia zdrowej żywności mająca w podtekście wegetarianizm, geo-biologia, medycyna naturalna, w tym antropozoficzne leczenie homeopatią Rudolfa Steinera.

 

Wśród filozofii równoległych nie należących bezpośrednio do nurtu New Age najsilniejszy jest ruch synkretyczny. Powołał on w 1893 roku, Światowy Parlament Religii (World Parlament ot Religions) a następnie założył w 1924 roku w Stanach Zjednoczonych „Światowe Braterstwo Wiar". Ostatni przykład synkretyzmu to spotkanie ekumeniczne w Asyżu w 1986 roku. Synkretyzm stanowi podstawę światopoglądową New Age.

 

W synkretyżmie ma źródło całe współczesna ekumenia. Wtargnęła ona już dzisiaj prawie do wszystkich kościołów oraz dziedzin życia. Czołowy polski ekumenista ks. Alfons Skowronek wymienia pięć podstawowych płaszczyzn ekumeni i są to:

 

ekumenia kultur - ekumenia religii - ekumenia płci - ekumenia cierpienia - ekumenia stworzenia czyli zbratanie ludzkości z przyrodą.

 

Współczesny ruch synkretyczny zwany potocznie globalizmem lub planetaryzmem, posługuje się hasłami zjednoczenia, pokoju, braterstwa. Ale jego generalne założenia to rząd światowy, jedność ustrojowa zakładająca centralne sterowanie pieniądzem, bankowością, jedność cywilizacyjna (pluralizm, tolerancja tj. relatywizm, kultura masowa, libertynizm), jedność religijna (boskość widziana, w naturze i w człowieku, tj. panteizm) wreszcie monopol systemu w dziedzinie wychowania dzieci.

 

Współcześni globaliści dążą do scalenia świata w jedną hierarchiczną społeczność pod przewodnictwem tzw Maitrei - głowy hierarchii okultystycznej, podobnie jak Rudolf Steiner, powołują się oni na reinkarnację duszy i wiarę w wielokrotne boskie epifanie. Koncepcje ich ogólnoświatowego królestwa utożsamiają ze starotestamentową wieżą Babel i tybetańską wiarą w ostateczne panowanie wszechbytu Buddy.

 

Nieprzypadkowo filozofia New Age wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, z kraju w którym najpotężniej zakorzeniła się masoneria, kraju, który już z założenia mał być przykładem wielokuturowości i wielorasowości. Masonerię i ruch New Age łączy wiara w okultyzm, kult człowieka i nadrzędny cel, jakim jest dążenie do likwidacji biblijnego chrześcijaństwa na świecie.

 

''New Age to także struktura będąca systemem sieci, mającym kształtować następny etap ewolucji ludzkości uwolnionej od przestarzałych barier rodzinno-kulturowych'' (Marylin Fergusson ''Konspiracja Wodnika'')

''W czasopismach i książkach ruchu New Age znajdujemy słuszne wypowiedzi o zanieczyszczeniu środowiska, o skażeniu wód i o tym, że trzeba szanować ziemię... lecz następnie tej ziemi ochrzczonej imieniem Gaja, nadaje się boską osobowość". (Arnaud de Lassus)

 


 

 

W TYM TEMACIE POLECAMY RÓWNIEŻ CYKL KAZAŃ DAVE HUNTA
pt: ''Powrót do biblijnego chrześcijaństwa''

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA