NAUKI DEMONÓW, CZYLI IDEOLOGIA NEW AGE


A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary, zwracając się do duchów zwodniczych i nauk demonów, i obłudnie okłamując tych, którzy mają wypalone sumienia, zabraniając zawierania małżeństw i przyjmowania pokarmów, które stworzył  Bóg, aby z dziękczynie-niem spożywali je wierni, którzy
poznali prawdę (gr. 1Tm 4:1-3).

New Age, czyli po polsku ideologia Nowej Ery, to najbar-dziej popularny ruch minionego stulecia. Według astrolo-gicznego założenia ideologów Nowej Ery, ludzkość przez ostatnie 2000 lat żyła w Erze Ryb, a teraz weszła w znak zodiaku Wodnika. Prorocy Nowej Ery twierdzą, że Era Wodnika będzie najwspanialszym okresem w dziejach ludzkości, bo w tym czasie relacje społeczne będą nace-chowane tolerancją i zaufaniem. Dzięki temu ludzkość osiągnie nieznaną dotąd jakość życia, dzięki której dojdzie do transformacji społeczeństw i harmoni z przyrodą. Na świecie zapanuje pokój, bo będzie tylko jedno globalne państwo z jedną uniwersalną religią i nowym systemem ekonomicznym, w którym nie będzie biedy ani niedostatku. To wszystko będzie możliwe, gdy mieszkańcy ziemi przejdą na wyższy stopień ewolucji, poprzez osiągnięcie wyższego stanu świadomości.

 

Jednak żeby w pełni zrozumieć ideologię ruchu Nowej Ery, którego ideologia ma źródło w wiedzy tajemnej, trzeba się cofnąć 100 lat wstecz do jego źródła, którym jest Towarzystwo Teozoficzne i nauki demonów, które w latach 1919-1949 otrzymała przez pismo automatyczne spirytystka Alice Bailey. Następnie zawarła je w swoich 24 książkach, które wraz ze swoim mężem zaczęli je publikowąć w swoim wydawnictwie Lucifer Publishing Company (obecnie Lucispress). Dzisiaj jest to stowarzyszenie non profit Lucy Trust oraz fundusz powierniczy powiązany z ONZ, który ma swoje oddziały w Wielkiej Brytani (Lucis Trust Ltd), w Holandii (Lucis Trust Stichting), w USA (Lucis Trust & World Goodwill), w Szwajcari (Lucis Trust Association). Obecnie stowarzyszenie Lucy Trust zajmuje się wydawaniem ksiażek Alice Bailey i propagowaniem zawartych w nich celów, które dzisiaj są realizowane przez ONZ, jako Agenda 2030. Ich strony to:  www.lucistrust.org  /  www.lucispress.org.za  i  blog World Goodwill.

 

Książki Alice Bailey są dzisiaj rozpowszechniane na całym świecie i dotychczas zostały wydane w 20 językach, w tym także w języku Polskim. Te 24 tomy zawierają wszystkie przekazy spirytystyczne, które Alice Bailey otrzymała od duchowej hierarchii mistrzów starożytnej mądrości. To właśnie w tych książkach pierwszy raz pojawiły się terminy Nowa Era i Era Wodnika. Książki Alice Bailey zawierają szczegółowe instrukcje, jak należy wprowadzać te wszystkie zmiany w nauczaniu i w mentalności społeczeństw, aby w wyznaczonym czasie zaprowadzić Nowy Porządek Świata. W jednej z nich jest nawet informacja, że duchowa przemiana społeczeństw zacznie się 50 lat po objawieniu się mistrzów starożytnej mądrości i będzie dokonywana poprzez masonerię, edukację i systemy religijne. Więc niejawne wprowadzanie tych zmian zaczęto w 1969 roku, a od 1975 roku są realizowane jawnie i w wyniku skrytych działań pracowników Aliansu Ewangelicznego weszły też do seminariów kształcących ewangelikalnych duchownych, pod postacią nauk przebudzeniowych, wizji liderów i nowych objawień ideologów Nowej Reformacji Apostolskiej.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w tekście pt: „Boży sługa, czy wyszkolony przywódca”.


TEOZOFIA

(gr. theos – bóg / sophia – mądrość)

 

Teozofia jest filozofią mistyczno-okultystyczną, która zakłada, że przez poznanie odwiecznej mądro-ści można dostąpić oświecenia, dlatego teozofowie koncentrują się na zdobywaniu wiedzy na temat boskości, oraz pochodzeniu i celu istnienia wszechświata. W myśl zasad okultyzmu, teozofowie nie kierują się żadnym kodeksem etycznym, ponieważ wszelkimi sposobami dążą do stworzenia ideologicznej jedności, poprzez ekumenię kultur, religii i płci.

 

Ten globalny system ma funkcjonować pod duchowym przewodnictwem tzw. Lorda Maitreya, który w hierarchii mistrzów starożytnej mądrości sprawuje urząd nauczyciela świata. I mimo, iż Biblia nazywa go szatanem, a jego pomazańca człowiekiem grzechu i zatracenia, to dominioniści z Ruchu Wiary i Nowej Reformacji Apostolskiej cały czas utożsamiają go z Jezusem Chrystusem.

 

Chociaż obecnie teozofia nierozerwalnie kojarzy się z Towarzystwem Teozoficznym, to jednak jest dużo starsza, gdyż termin teozofia po raz pierwszy został użyty w III wieku, przez Amoniusza Sakkasa jako synonim teologii, jako wspólny dla wszystkich religii system etyczny. Pierwotne znaczenie tego słowa zaczęło się zmieniać w XIII wieku, gdy pojawiło się rozróżnienie na teozofów - jako mędrców inspirowanych wszelkimi "świętymi księgami", oraz teologów chrześcijańskich. Teozofia, obok astrologii, okultyzmu, kabały, hermetyzmu, alchemii i nauk różokrzyżowców, jest obecnie jednym z głównych prądów w zachodniej myśli ezoterycznej, którymi kierują się masoni, których z Teozofami łączy wspólny cel, którym jest unicestwienie biblijnego chrześcijaństwa.

 

TOWARZYSTWO TEOZOFICZNE

 

W 1875 roku, spirytystka Helena Pietrowna Bławatska i Henry Steel Olcott, założyli w Nowym Jorku Towarzystwo Teozoficzne, którego dewiza do dzisiaj brzmi: „Nie ma religii wyższej od prawdy”, a którego członkami mogą być wyłącznie osoby reprezentujące wysoki poziom intelektualny. Od tamtej pory Towarzystwo Teozoficzne stało się nieoficjalną religią stojącą za synkretyzmem religijnym (zjednoczeniem wszystkich religii), której głównymi celami jest: (1) Tworzenie globalnej jedności i braterstwa wszystkich ludzi, bez podziału na rasy, religie, płeć, pochodzenie społeczne oraz kolor skóry (z równoczesnym odrzuceniem prawd Biblijnych, jako światopoglądu przestarzałego i pozbawionego tolerancji) (2) Wspieranie wszelkich analiz porównawczych w zakresie religii, filozofii i nauki. (3) Badanie wszelkich niewyjaśnionych praw przyrody, oraz mocy drzemiących w człowieku.

 

W pismach Heleny Bławatskiej można znaleźć zapis, że Towarzystwo Teozoficzne nie jest jednorodne, gdyż dzieli swoich członków na zwykłych i wtajemniczonych. Zwykły członek nie jest wtajemniczany i nie stawia mu się żadnych wymagań, w przeciwieństwie do osób z wewnętrznego kręgu, do którego trafiają tylko ci, którzy zobowiązali się do ścisłego przestrzegania okultystycznych zasad. Ten podział powoduje, że wypowiedzi teozofów są dwuwarstwowe i pod powszechnie rozumianymi treściami skrywają ukryte znaczenia. Wiele teozoficznych myśli i zwrotów może przypominać naukę Biblijną, ale kryją się za nimi zupełnie inne treści. Język teozoficzny różni się też od języka naukowego, bo nie posiada definicji pojęć, a opisów dokonuje się za pomocą ogólników, alegorii i przenośni.

 

Teozofowie wierzą w istnienie duchowych bytów, które objawiły się Alice Bailey i nazywają ich mahatmami, wniebowstąpionymi mistrzami tybetu lub duchową hierarchią mistrzów starożytnej mądrości. Biblia mówi, że one tylko przybierają postać aniołów światłości (2Kor 11:14-15). Mianem duchowych mistrzów określają też wybitnych ludzi, typu: guru, mentorzy lub coache, którzy poprzez edukację lub praktykowanie jogi lub innych wschodnich technik rozwoju osobistego, osiągnęli stan wyższej świadomości, dlatego teraz mogą prowadzić do oświecenia innych.

 

Towarzystwo Teozoficzne nie jest uznawane za religię, ale kieruje się sprecyzowanymi wierzeniami w ewolucję, aurę, czakry i starożytne rytuały, bezosobowy absolut i wszechobecną świadomość, w wieczność kosmosu i natury, jako emanacji absolutu, w karmę i reinkarnację, w braterstwo ludzi i wiar, i w siedmioraką istotę człowieka, do której (tak, jak w hinduizmie) jest zaliczane ciało fizyczne, życiowa energia, ciało eteryczne, zwierzęca dusza, intelekt, jaźń i odzwierciedlenie boskości. Z teozofią utożsamiają się też członkowie wielu innych ruchów ezoterycznych, t.j:  Szkoła Tajemna (Alice Bailey), Antropozofia (Rudolf Steiner / zob. Pedagogika i szkoły Waldorfskie) lub Starożytny i Mistyczny Zakon Różokrzyża (AMOROC).

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TEOZOFICZNE

 

W 1923 roku powstało także Polskie Towarzystwo Teozoficzne, którego prezesem został Andrzej Kajfosz, pochodzący z miejscowości Nydek na Śląsku Cieszyńskim. Do Towarzystwa Teozoficznego przystąpiło wtedy wielu znanych ludzi, którzy na Śląsku Cieszyńskim nadal uchodzili za chrześcijan i byli nazywani „jednościowcami”. Jednak wszystkie ich publikacje są nacechowane teozoficzną retoryką, która zaciera granice pomiędzy światłością a światem ciemności, łącząc Słowo Boże z ezoteryką, a duchowość z nauką i prawami fizyki.

 

Najlepiej obrazuje to książka samej Alice Bailey, pt: Powrót Chrystusa, oparta na teozoficznych tezach i ezoterycznej retoryce. Podobne teksty pisał w swoim czasopiśmie „Teozofja” (wcześniej Wyzwolenie) Andrzej Kajfosz, takie jak: Wniebowzięcie, Odkupienie, O cierpieniu i umacnianiu wiary i zbawienia; O wyzwoleniu spod panowania zakonu; O odpuszczeniu grzechów i mocy Chrystusowej; Podstawowe zasady życia duchowego; Zmartwychwstanie Chrystusa i wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Świętego; Komentarz do Pięcioksiągu, itp - które co prawda mają biblijne tytuły i nawiązują do Biblii, ale są skażone okultystyczną retoryką i założeniami religii wschodu. Równolegle publikował on treści stricte okultystyczne, takie jak: System Radża Jogi, Bhagawad Gita, Gupta Widya (Wiedza Tajemna), Inwolucja i ewolucja, Objawienie Świętego Jana w duchu ezoterycznego chrześcijaństwa i mistyki, czy 26 rozdział Dziejów Apostolskich w duchu ezoterycznego chrześcijaństwa i mistyki, itp.


To samo można dostrzec w publikacjach byłego doradcy ONZ, Józefa Kajfosza (1933-2021), który też pochodził z Zaolzia i który też twierdził, że jest chrześcijaninem, ale przez wiele lat propagował krypto-okultystyczne nauki Williama Branhama oraz Nowej Reformacji Apostolskiej, które sprowadziły na manowce wielu ludzi i od ponad 20 lat powodują rozłamy w zborach, a nawet w rodzinach, ponieważ w obydwu przypadkach jest to subtelna mieszanina prawd biblijnych z okultyzmem. Jego też fascynował ekumenizm i typowa dla teozofów tao-fizyka próbująca łącz świat duchowy z fizyką i nauką (np. CERN), którą można dostrzec w wielu publikacjach Józefa Kajfosza. Teozoficzne publikacje na tematy biblijne mogą być wiarygodne tylko w oczach duchowego ślepca. Dzięki Bogu osoby narodzone na nowo, które żyją w prawdzie szybko dostrzegają, że przejawia się w nich inny duch.


IDEOLOGIA NOWEJ ERY


„Nowa Era to struktura będąca systemem sieci, mających kształtować kolejny etap ewolucji ludzkości, która zostanie uwolniona od przestarzałych barier rodzinno kulturowych” - Marylin Ferguson „Konspiracja Wodnika”.

Do prekursorów Nowej Ery należeli: Eliphas Lévi, Alice Bailey, Aldous Huxley, Jiddu Krishnamurti, Rudolf Steiner, Aleister Crowley, Arnold Joseph Toynbee, Shirley MacLaine, Emanuel Swedenborg, Marilyn Ferguson, Erich Fromm, Carl Gustaw Jung i jezuita Teilhard de Chardin, którego nauka o kosmicznym chrystusie jest jednym z dogmatów ideologii Nowej Ery.

 

Ideologia Nowej Ery jest całkowicie przeciwna nauce Biblijnej, ponieważ łączy w sobie elementy okultyzmu, mistyki, wiary w UFO i harmonię kosmosu, wegetarianizm (tzw. prawidłowe żywienie), medytacje, związki partnerskie oraz ludzką intuicję jako najlepszy sposób poznania duchowej rzeczywistości. Obok feminizmu, ekologii i mistyki są to też, wszelkie wierzenia pogańskie, odmiany magii, hinduizmu, gnozy i kultu aniołów połączonego ze spirytyzmem, bo wyznawcy New Age nie wierzą w istnienie jednej prawdy, która dotyczy wszystkich ludzi, lecz w wiele równoległych prawd.

 

Wbrew temu czego uczy Słowo Boże, ideolodzy Nowej Ery starają się przekonać ludzi do szukania tylko tego, co łączy i co ich zadowoli, odrzucając wszystko co dzieli, gdyż tylko w ten sposób można połączyć kulturowy dorobek narodów w jedną religię, możliwą do przyjęcia dla wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry i wyznawanych wartości. Dlatego z ideologią Nowej Ery potrafi się utożsamić każdy człowiek negujący prawdy biblijne, a fascynacja mistyką, ekologią, okultyzmem i przenikaniem kultur jest widoczna we wszystkich środowiskach antychrześcijańskich, bo ideologia Nowej Ery akceptuje wierzenia wszystkich religii poza biblijnym chrześcijaństwem, które jako jedyne mówi fakt, że człowiek jest z natury zły i że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, a jedynym źródłem wewnętrznego pokoju jest zawarcie przymierza z Jezusem Chrystusem i posłuszeństwo Jego słowom.

 

Wyznawcy Nowej Ery nie należą do jednej organizacji, ani nie kierują się jednolitymi regułami, gdyż na tę duchowość wystarczy się otworzyć i każdy kto aprobuje ekumenizm, rozwój osobisty, okultyzm, Jogę, Pilates lub religie wschodu, zaczyna odczuwać te same doznania i wierzyć w te same rzeczy, używając tylko innej terminologii. Dlatego początkowo duchowość New Age propagowały tylko środowiska teozoficzne, następnie ruch hippisowski i show biznes, a obecnie propaguje ją cały bezbożny świat, czyli bezbożni kaznodzieje, feministki, LGBT, subkultury, aktorzy, muzycy, malarze i twórcy YouTube, co ma oczywiste przełożenie na ludzkie pragnienia i dążenia.

 

Główne cechy ideologii nowej ery, to: (1) Wyższa świadomość, czyli okultyzm, religie wschodu, wiedza tajemna i wszystkie pokrewne praktyki i wierzenia panteistyczne, w których świat jest emanacją bóstwa, a także reinkarnacja i system trójdzielny, który umiejscawia między światem fizycznym a światem duchowym, świat pośredni. (2) Kontrola umysłu. Istnieje co najmniej kilkanaście odmian kontroli umysłu uznawanych przez wyznawców Nowej Ery, tj: NLP, psychologia, coaching, wizualizacja, Joga, Zen, itp. (3) Ekologia czyli powrót do natury i związany z tym styl życia, zgodny z prawem karmy, oraz hinduistyczna filozofia prawidłowego żywienia mająca w podtekście wegetarianizm, geobiologię i medycynę alternatywną, a także leczenie homeopatią Rudolfa Steinera. (4) Jedność w różnorodności (ekumenizm), czyli braterstwo wszystkich ludzi, bez podziału na religie, rasy, płeć, pochodzenie społeczne oraz kolor skóry.

 

Duchowość New Age najsilniej zaczęła oddziaływać na wyznania chrześcijańskie poprzez Ruch Synkretyczny, którego celem jest stworzenie globalnego systemu religijnego opartego na świeckich wartościach oraz boskości widzianej w drugim człowieku i w naturze (panteizmie), a także na jedności kulturowej i cywilizacyjnej (pluralizm, tolerancja, relatywizm, popkultura). Ruch Synkretyczny ustanowił w 1893 r. Parlament Religii Świata (World Parlament of Religions), który następnie powołał w Stanach Zjednoczonych Światowe Braterstwo Wiar (1924 r.). Dzisiaj ta idea jest wdrażana przez Światową Radę Kościołów i Globalne Forum Chrześcijańskie, którego częścią jest Alians Ewangeliczny i podległe mu organizacje.

 

Przykładem synkretyzmu było ekumeniczne spotkanie przedstawicieli wszystkich religii w Asyżu (1986). Od tego czasu, głównie za sprawą Billy Grahama, teozoficzni kolaboranci skazili tą duchowością prawie wszystkie denominacje chrześcijańskie. Ludzie zainfekowani tym duchem mają inne doznania duchowe i można ich dzisiaj dostrzec we wszystkich wyznaniach. Nie mam teraz na myśli darów Ducha Świętego, tylko te same doznania, których doświadcza każdy okultysta > wpadanie w euforię, trans i duchową nietrzeźwość, wizje, tzw. padanie pod mocą, niekontrolowane zachowania, telepanie ciała lub intuicyjne działanie przy równoczesnym marginalizowaniu lub odrzucaniu Słów Boga. Ekumeniści nazywają tego rodzaju doznania „jednością w różnorodności”, a wyznawcy New Age „globalną świadomością”.

 

Kaznodzieje i prorocy mający tego ducha są zazwyczaj bardzo aktywni i bardzo ekumeniczni, ale żyją jak świat i nie wydają owoców godnych opamiętania. A o Bogu mówią bardzo ogólnikowo, relatywizując naukę apostolską lub nadając jej wymiar mistyczny lub społeczny, aby wyprzeć z umysłów wierzących ludzi jednoznaczność oraz prostą wiarę w słowa Jezusa Chrystusa. Nigdy też nie skupiają się na życiu zgodnym ze Słowami Boga, tylko na aktywności społecznej, edukacji, walce z ubóstwem, mentoringu, szkoleniu liderów i silnym przywództwie. Nieustannie organizują też jakieś seminaria, konferencje, kursy i szkolenia, których rzeczywistym celem jest wciągnięcie odrodzonych ludzi w demoniczną duchowość i zaprzęgnięcie ich do tworzenia globalnego systemu religijnego, który w Nowym Porządku Świata ma przejąć funkcję dzisiejszej pomocy społecznej.

 

Jezus nas ostrzegł w swoim Słowie (Mt 24:3-5), że w czasach końca pojawi się wyjątkowo duża ilość fałszywych proroków, w wyniku porażenia ostrym obłędem, który Bóg zsyła na wszystkich, którzy nauki demonów cenią wyżej niż prawdę. Apostoł Paweł pisze o tym w 1 Liście do Tymoteusza 4:1-3. Zwiedzeni chrześcijanie nazywają to przebudzeniem, a wyznawcy New Age „odwiecznym planem hierarchii mistrzów starożytnej mądrości”, który ma unicestwić chrześcijan. To właśnie w tym kontekście Jezus powiedział, że chociaż teraz zwleka, to we właściwym czasie „szybko weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą”. Jednak ta obietnica dotyczy tylko tych, u których Jezus znajdzie wiarę w swoje słowa w dniu pochwycenia Kościoła (Łk 18:7-8).

 

My jesteśmy świątynią żywego Boga, który powiedział: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a wtedy was przyjmę i będę waszym Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Wszechmogący Pan (2Kor 6:16-18).

 

Kto ma uszy zdolne do słuchania, niechaj słucha.

 

 

 

W tym temacie polecamy też:

 

ZASADY SŁUŻENIA BOGU

NIE MOŻECIE PIĆ Z KIELICH PANA I KIELICHA DEMONÓW

Cykl wykładów Dave Hunta, pt: „POWRÓT DO BIBLIJNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA”,
poruszających temat indoktrynowania chrześcijan ideologią New Age.

 

 

 


 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA