PRZEKLEŃSTWA POKOLENIOWE 

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest w górze na niebie,
w dole na ziemi, i tego, co jest w wodzie i pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój,
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (2Moj 20:4-5; 5Moj 5:7-9)

Już w starym Izraelu, werset ten był często i mocno nadużywany. Za pomocą tego wersetu, bogaci ludzie starali się wykazywać nieprawość biednego ludu i pobożność zamożnego społeczeństwa, tworząc w ten sposób obraz niesprawiedliwego Boga, który w ten sposób karze dzieci za grzechy ich przodków biedą, kalectwem lub ciężkimi doświadczeniami.

Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? (Jan 9:2)

W ten sposób, biedni, ale uczciwi ludzie, byli pozbawiani resztek nadziei na zmianę swojego położenia, a zamożni bezbożnicy wywyższani ponad innych. Dokładnie w taki sam sposób dzisiaj, używają tych wersetów wyznawcy teologii sukcesu, bądź osoby nie rozumiejące lub odrzucające apostolskie nauki Słowa Bożego. Bóg już w Starym Testamencie jasno odpowiedział na to, mówiąc:

Dlaczego używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej,
mówiąc: Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły
''Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan;
że nie będziecie już wypowiadali tego przysłowia w Izraelu.
Oto wszyscy ludzie, zarówno ojciec, jak syn są moimi.
Każdy kto grzeszy, umrze.'' (Ez 18:1-4)

Bóg wielokrotnie mówi, pokazując to w całej Biblii, że najgorszym grzechem wobec Niego jest dopuszczanie się wszelkich form bałwochwalstwa, które jest konsekwencją odejścia od Boga.
W Starym Przymierzu grzech ten został obłożony przekleństwem, które miało dotknąć rodzinę takiego człowieka, jego dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki, skutkując fatalnymi konsekwencjami opisanymi w 5 księdze Mojżeszowej 28:15-68. Jednak cała biblia pokazuje, że Bóg ustanowił ten nakaz by chronić naród wybrany przed śmiercią duchową, niż w celu karania kogokolwiek.

 

PRZEKLEŃSTWA POKOLENIOWE DZISIAJ

 

W dzisiejszych czasach, przekleństwa pokoleniowe są najbardziej widoczne w rodzinach które zbanalizowały Boże prawo i Jego zasady. W takich domach można zaobserwować powtarzający się od pokoleń problem alkoholizmu, narkomanii lub niewierności małżeńskiej. Dzieci z takich rodzin, w młodości często przysięgają, że nie pójdą w ślady swoich rodziców, a po jakimś czasie, z nie znanych nikomu przyczyn, powielają ich styl życia i kończą tak samo jak oni. Ten sam mechanizm działa też w rodzinach angażujących się w okultyzm lub obciążonych okultystycznie, gdzie paranormalne zdolności rodziców przechodzą na dzieci, wraz duchowymi problemami rodziców, które w nastepnych pokoleniach ujawniają się pod postacią chorób, obsesji lub zaburzeń psychicznych nie mających bezpośrednich przyczyn somatycznych.

 

Podobnie dzieje się w rodzinach osób, które kiedyś poznały Bożą łaskę i owoce życia w prawdzie, lecz z czasem zboczyły z Bożej drogi idąc za własnymi pożądliwościami lub które świadomie z niej zrezygnowały. U takich osób objawia się to najczęściej w postaci obsesyjnego materializmu i powracania do ich życia problemów duchowych lub nałogów z których kiedyś wyrawał ich Pan. Takie osoby mogą jeszcze przez wiele lat udawać chrześcijan, ale zawsze można u nich zauważyć, że nie panują już nad grzechem i zaczynają wykazywać typowo świeckie cechy charakteru, jak: egocentryzm, chciwość i skąpstwo czy brak bezintersownej miłości względem innych braci. Ewangelia Mateusza (12:43-45) mówi, że końcowy stan takich ludzi jest zawsze ''siedem razy'' gorszy niż był przed nawróceniem, a list do Hebrajczyków 6:4-6 dodaje, że niemożliwe jest, powtórne przyprowadzenie takich ludzi do upamietania.

 

Przekleństwa pokoleniowe nie dotyczą jednak osób nowo narodzonych z Ducha Świętego, żyjących pod Bożą łaską w prawdzie Bożego Słowa - nawet wtedy, gdy wywodzą się one z takich rodzin.
Nie dotyczy to też osób słabego charakteru, które często upadają ale które zawsze pokutują i nigdy świadomie nie zrezygnowały z podążania za Panem.

"bo jeśli ktoś jest nowym stworzeniem w Chrystusie,
to stare przeminęło i wszystko stało się nowe" (2Kor 5:17)

''bo jeśli Duch was prowadzi, to nie jesteście już pod zakonem'' (Gal 5:18)

Wielu współczesnych kaznodziejów naucza, że nowo narodzone dzieci Boże również cierpią za winy swoich przodków, bo tamci czcili bałwany lub angażowali się w okultyzm. Że przekleństwo, które ciążyło na prababce ciąży teraz na nich, i muszą się go pozbyć, poprzez wyrzekanie się tego lub łamanie tego przekleństwa. Nauki te mówią, że wszystkie twoje niepowodzenia życiowe, tj: brak pieniędzy, choroby, trudne sytuacje, staropanieństwo, łakomstwo, lenistwo, głupota i wszystko inne, co tylko nie idzie po twojej myśli, to wynik ciążącego na tobie przekleństwa pokoleniowego.

 

Jednakże mało kto wie, że są to odwieczne nauki wyznawców Ruchu Wiary (teologii sukcesu) w których nigdy nie usłyszysz o rezygnacji z własnego JA, cierpienia dla Chrystusa i zapierania się samego siebie czyli brania własnego krzyża, który jest nowotestamentowym kluczem do zbawienia. Jest to typowy cielesno-intelektualny miks teologii sukcesu, nauk rabinicznych i kabalistyki, charakterystyczny dla haryzmatycznych nauk głoszonych kiedyś przez Derka Prince'a i Franka Hammonda, a powielany dzisiaj w nieco bardziej psychologiczno-terapeutycznej formie pod szyldem charyzmatycznej służby ''Odnowy Fundamentów'' czy zielonoswiątkowej wersji tego samego przedsięwzięcia pt: ''Wolni w Chrystusie''. Jest to kolejna kabalistyczna pseudonauka charyzmatyków, której celem jest sukces, powodzenie i ''bądź wola moja''. W tej koncepcji Jezus przestaje być naszym Panem i przewodnikiem, który ma plan dla naszego życia, a staje się narzędziem do zaklinania rzeczywistości i osiągania własnych celów. Ciekawą rzeczą jest też to, że oferta ta, jest adresowana, tak samo do ludzi odrodzonych jak i nieodrodzonych. Widoczny tutaj brak rozgraniczenia duchowego na osoby odrodzone i nieodrodzone, czytelnie wskazuje na brak jakiegokolwiek zrozumienia podstawowych kwestii biblijnych, a co za tym idzie, również i brak duchowych kompetencji do duszpasterstwa i nauczania innych.

 

Z biblijnego punktu widzenia

 

W przypadku osób nieodrodzonych, praktyki te są tylko tworzeniem duchowych iluzji, zamiast wskazywania ludziom prawdziwej przyczyny ich problemów i głoszenia im ewangelii.

 

W przypadku osób nowo narodzonych jest to zwodzenie ludzi kolejną wersją teologii sukcesu, głoszeniem innego Jezusa i innej duchowości (2Kor 11:4).

 

Co do osób głoszących takie nauki, to mówi na ten temat cały 2 rozdział 2 listu Piotra.

Nie daj sobie ukraść Bożej prawdy ani wciągnąć w błędne koło fałszywych nauk.

 


 

CO MÓWI NA TEN TEMAT NOWY TESTAMENT

JAKIE PRZEKLEŃSTWO MOŻE CIĄŻYĆ NAD TOBĄ
GDY JESTEŚ WSZCZEPIONY W CHRYSTUSA?

 ''oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie:
Niech Jezus będzie przeklęty! (1Kor 12:3)

 

Nauka apostolska uczy, że w momencie nowo narodzenia, gdy oddajemy nasze życie całkowicie Chrystusowi, zostajemy automatycznie odcięci od tzw drzewa Adama i zostajemy wszczepieni w Krzew Winny czyli w Ciało Chrystusa. Od tego momentu wszystkie ciążące na nas przekleństwa zostają anulowane. Jeżeli twoi dziadkowie czcili bożki lub praktykowali czary, to w momencie gdy się narodziłeś na nowo w Chrystusie, nie będą one miały na twoje życie już żadnego wpływu.

''Bo jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;
stare przeminęło i oto wszystko stało się nowe'' (2Kor 5:17)

''(Chrystus) wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam
ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża'' (Kol 2:14)

''Przeto nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.'' (Rzym 8:1)

Chrystus nie może być przeklęty, a ty jesteś już Jego częścią, to dlatego od tego momentu nie jesteśmy już obciążeni żadnym przekleństwem, ale w Chrystusie obdarowani wyłącznie

''wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios'' (Ef 1:3)

gdyż

''Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem,
gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie,
my zaś, abyśmy otrzymali przez wiarę obiecanego Ducha.'' (Gal 3:13-14)

 


 

KIEDY CZŁOWIEK NOWONARODZONY
MOŻE ZOSTAĆ PRZEKLĘTY

Kiedy nie kocha Chrystusa

"Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha." (1Kor 16:22)

Kiedy naucza inaczej niż nauka apostolska - czyli Nowy Testament.

"Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną
od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię
odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!"(Gal 1:8-9)

Kiedy polega na uczynkach prawa Mojżeszowego.

"Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem;
napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego,
co jest napisane w księdze zakonu" (Gal 3:10)

 


 

Przeklętym można stać się również, w wyniku łamania innych Bożych zasad, wyszczególnionych w Piątej Księdze Mojżeszowej 27:15-26. Jednakże, w przypadku osób nowonarodzonych, te grzechy są raczej wykluczone.

1. Przeklęty, kto robi rzeźbioną lub laną podobiznę Boga, obrzydliwość dla Pana.

2. Przeklęty, kto lekceważy swego ojca i matkę.

3. Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego.

4. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego.

5. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy.

6. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca.

7. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem.

8. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki.

9. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową.

10. Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego.

11. Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną.

12. Przeklęty jest każdy, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić - bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu (a nie na Chrystusie), są pod przekleństwem (Gal 3:10)

 


 

BARDZO WAŻNY WYJĄTEK

 

Istnieje jednak jeden wyjątek, który jest prawie zawsze ''wrzucany'' do jednego worka wraz z omawianymi nadużyciami. Chodzi mianowicie o pewne sytuacje w których jak najbardziej należy wyrzec się dokonań przeszłości. Jest to konieczne, gdy w przeszłości zawarłeś świadome przymierze ze światem demonicznym, w postaci cyrografu, inicjacji duchowych lub gdy świadomie przystąpiłeś do jakiś bractw okultystycznych lub towarzystw ezoterycznych. Jeżeli osoba taka była już uwalniana, to powinna się też oficjalnie wyrzec tych powiązań przed Bogiem i Kościołem, ponieważ tak jak w przypadku świadomego zaciągnięcia pożyczki w banku, samo przyznanie się do błędu i pokuta nie unieważnia oficjalnie zawartej umowy i wtedy świat demoniczny, tak samo jak bank, nadal ma prawo do ingerowania w twoje życie i roszczenia jakiś praw. Objawia się to najczęściej w postaci nękań psychicznych, opresji demonicznych lub brakiem wzrostu duchowego. Pochodzę z rodziny w której te wszystkie mechanizmy były bardzo czytelne, później sam byłem zaangażowany w duchowość demoniczną i wiem z autopsji, że jest to bardzo ważna i integralna sprawa.

 

Jeżeli jednak nadal nie oddałeś całkowicie swojego życia Chrystusowi lub nie obliczyłeś wcześniej kosztów pójścia za Panem Jezusem; i jeżeli twoja bezbożna rodzina, religia, pasja lub cokolwiek innego jest dla ciebie nadal tak samo ważna, czy nawet bliższa, od braci w Chrystusie których dał ci Pan i tego co mówi Słowo Boże, to już zupełnie inna historia. W takim przypadku nie licz na efektywny wzrost duchowy, ale właśnie to będzie przyczyną twoich ciągłych problemów duchowych i upokorzeń ze strony bezbożnych krewnych. A w końcu może i tego, czego sam nikomu nie życzysz.

Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego,
matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet i życia swego, ten nie może być uczniem moim.
Bo każdy kto idzie za mną, ale nie dźwiga własnego krzyża,
nie może być uczniem moim. (Łuk 14:26-27)

Któż z was, chcąc cokolwiek zbudować, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów,
czy stać go na dokończenie tej budowy? Bo gdy położy fundament, a nie będzie mógł dokończyć, to wszyscy, którzy to zobaczą, zaczną z niego drwić, mówiąc:
że zaczął budować i nie mógł skończyć (bo nie umie liczyć / 28-30)

Tak więc każdy z was, kto się nie wyrzeknie wszystkiego co ma,
nie może być uczniem moim. (33)

Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, to nie nadaje się ona ani do ziemi,
ani do nawozu, ale precz ją wyrzucają. (34-35)

Kto ma uczy do słuchania, niechaj słucha.

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora ....  
wyświetl temat ....  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA