Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

WSZECHWIEDZA I WSZECHMOC
NASZEGO BOGA I OJCA


W Objawieniu Jana 1:4-8 czytamy:

 

„Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen. Jam jest alfa i omega, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący”.

 

Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy, występuje pod wieloma określeniami, którym przypatrzymy się teraz jedno po drugim (Objawienia św. Jana 1:5).

 

„Świadek wierny” odnosi się do całkowitej wiarygodności naszego Pana w stosunku do obietnic, które nam złożył.

 

„Pierworodny z umarłych” odnosi się do Niego jako pierwszego człowieka, który pokonał śmierć i powstał z grobu na wieczność. Inni, którzy zostali z martwych wzbudzeni przed Nim, umarli ponownie. Teraz gdy Jezus trwale pokonał śmierć, nie musimy już nigdy obawiać się choroby lub śmierci.

 

Jezus jest również nazwany „Władcą nad królami ziemskimi”. Wszelka władza na ziemi i w niebie została przekazana naszemu Panu. On kontroluje również serca ziemskich królów. „Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd chce” (Przypowieści Salomona 21:1).

 

Inny tytuł jest również przypisany naszemu Panu, jako temu, który „Umiłował nas wiecznie i raz na zawsze uwolnił nas od naszych grzechów przez Jego krew” (tł.Amplified). Jego miłość do nas jest wieczna. On również przelał swoją krew nie tylko po to, aby wybaczyć nam grzechy, ale aby uwolnić nas od nich raz na zawsze. Pierwszą obietnicą w Nowym Testamencie jest to, że Jezus „zbawi lud swój od grzechów jego” (Mat 1:21). Być uwolnionym z mocy grzechu jest wielkim przesłaniem całego Nowego Testamentu. Odtąd żaden grzech nie będzie nad nami już panował, jeśli żyjemy pod łaską (Rzymian 6:14).

 

Napisano również, że Jezus uczynił nas „rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca” (werset 6). „Królestwo Boga” jest miejscem w którym Bóg posiada całkowity autorytet. Kościół powinien być odzwierciedleniem „królestwa Boga” na ziemi – to znaczy, grupą ludzi, którzy stali się „jednym królestwem” ponieważ poddali się pod panowanie Boga w każdym aspekcie swojego życia. Pan przemienił niesforny motłoch w uporządkowane królestwo – lud, który teraz jest pod rządami Boga. Staliśmy się również kapłanami. Każdy wierzący – mężczyzna czy kobieta – został uczyniony kapłanem dla Pana. W Bożych oczach nie ma w kościele grupy ludzi zwanych „kapłanami”. To jest pojęcie ze Starego Testamentu. Gdziekolwiek taki stan rzeczy istnieje dzisiaj, to znaczy, że prowadzą oni ludzi do czasów przed Chrystusem!! Dzisiaj wszyscy jesteśmy kapłanami powołanymi do tego, aby składać Bogu ofiary. Podczas gdy w Starym Testamencie składano ofiary ze zwierząt, dzisiaj składamy nasze ciała, jako żywą ofiarę dla Boga. (Rzymian 12:1)

 

Wyrażenie „Jego Boga i Ojca” jest podobne do wyrażenia które Jezus użył po swoim zmartwychwstaniu, „Mój Ojciec i wasz Ojciec, Mój Bóg i wasz Bóg” (Jana 20:17). Jego Ojciec stał się teraz naszym Ojcem. Możemy teraz znaleźć nasze poczucie bezpieczeństwa w Bogu, naszym Ojcu, tak jak znalazł je Jezus. „Amen”, mówi Jan (werset 6). My również mówimy „Amen - niech tak się stanie”. Jemu jedynie „niech będzie chwała i moc na wieki wieków” (werset 6).

 

Następnie w wersecie 7, jest proroctwo o powrocie Chrystusa na ziemię. Świat widział naszego Pana ostatni raz gdy wisiał On w pohańbieniu na krzyżu Golgoty. Jednak pewnego dnia, świat zobaczy go przychodzącego w obłoku chwały. Wtedy ujrzy Go każde oko, również ci, którzy go przebili (naród Izraela). Ludy ziemi będą płakać kiedy On przyjdzie. My jednak będziemy się radować. Tu znowu Jan mówi „ Amen”. My również mówimy „Niech tak się stanie!”

 

W wersecie 8, Bóg nazywa siebie samego Alfa i Omega, Wszechmogący i zawsze istniejący Bóg. On był na początku gdy nic nie istniało. On będzie również na końcu czasów. Nie ma niczego co kiedykolwiek mogło by zaskoczyć Boga. Nasz Ojciec nie tylko zna początek i koniec, będąc Bogiem Wszechmogącym, On również wszystko kontroluje. Dlatego też nie musimy się niczego obawiać odnośnie naszej przyszłości.

 

Pod koniec księgi Objawienia, Bóg ponownie jest nazwanym Wszechmogącym i Alfą i Omegą (rozdział 19:6; 22:13). Możemy również powiedzieć, że cała Księga Objawienia jest pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami odnoszącymi się do wszechwiedzy i wszechmocy naszego Boga Ojca. To właśnie daje nam doskonałe bezpieczeństwo w trudnościach i próbach, których doświadcza Boży lud, jak również o nieszczęściach które spadną na otaczający nas świat.

 

W całym Nowym Testamencie, Bóg jest nazwany „Wszechmocnym” tylko 10 razy. Dziewięć spośród 10 odnośników znajduje się w księdze Objawienia. Jest tak dlatego, że Bóg chce abyśmy byli ukorzenieni i ugruntowani w tym, że On jest Wszechmogący, i że ma wszystko pod kontrolą, tak jak czytamy w tej księdze. Jedyne inne odniesienie jest w 2 Liście do Koryntian 6:17-18, gdzie Bóg wzywa swój lud aby był oddzielony od wszystkiego co jest nieczyste. Pokazuje nam to, że jest to jedynie dla tych, którzy pragną być oddzieleni od tego wszystkiego co jest nieczyste i przeciwne Bożemu Słowu, gdzie Bóg objawia się jako „Wszechmocny”. To dla takich ludzi została napisana księga Objawienia.

 

Niektóre z tych wielkich prawd, w których musimy być utwierdzeni, dotyczą Pana i naszej relacji z Nim:

 

1. Całkowita wiarygodność obietnic Pana

 

2. Jego zwycięstwo nad największym wrogiem człowieka (śmiercią)

 

3. Jego całkowite panowanie nad wszystkim w niebie i na ziemi

 

4. Jego wieczna i niezmienna miłość do nas

 

5. Jego uwolnienie nas od mocy grzechu

 

6. Jego Ojciec, który stał się teraz naszym Ojcem

 

7. Jego powrót by ustanowić Jego królestwo na ziemi

 

W tych prawdach musimy być zakorzenieni i ugruntowani, jeśli chcemy stać wytrwale i niewzruszenie w czasach, które mają nadejść.

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <