POMIĘDZY PRAWDĄ A OKULTYZMEM

Powyższa publikacja nie nie ma na celu tworzenia polemiki na temat dzisiejszego stanu kościoła, kompetencji duchownych, osądzenia kogokolwiek ani szukania przeciwników takowych zjawisk. Publikacja ma ukazać zjawisko inflirtacji chrześcijaństwa wierzeniami i praktykami okultystycznymi, nieuchronnie prowadzącymi do upadku życia duchowego osób w takowe zaangażowanych.

 

SPIS TEMATÓW:

 

1. ERA ANTYCHRYSTA

2. OKULTYZM

   · Wstęp

   · Charakterystyka

   · Współczesne techniki

 

3. NIKOLAICI - ZBIEG OKOLICZNOŚCI CZY PONADCZASOWY FAKT

4. CHARYZMATYCY CZYLI GENERAŁOWIE WSTAWIENNICTWA

5. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE FAŁSZYWYCH PRZEBUDZEŃ

6. FAŁSZYWI NAUCZYCIELE W ŚWIETLE BIBLII

7. W KTÓREGO JEZUSA WIERZYSZ?

8. CO MÓWI BIBLIA, A CO NAUKI NOWEJ REFORMACJI APOSTOLSKIEJ

 


 

ERA ANTYCHRYSTA


''nie nadejdzie wcześniej (dzień Pański), nim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia który wynosi sięponad wszystko co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga” (2Tes 2:3-4). 

"Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie.
Nie idźcie za nimi, bo tam ślepcy są przewodnikami ślepych,
a jeśli ślepiec prowadzi ślepca, to obaj wpadną do dołu" (Mt 15:13-14)

Pismo mówi, że zanim nastąpi powtórne przyjście Chrystusa, to wcześniej ujawni się antychryst - człowiek niegodziwości, charyzmatyczny przywódca który zjednoczy cały świat i podstępnie doprowadzi do całkowitego wyeliminowania Bożego prawa z życia społeczeństw. Wysoce prawdopodobne jest też to, że będzie to przywódca z kręgów religijnych. Biblia mówi, że bezbożny świat postrzegać go będzie jako mesjasza i kilka lat przed końcem swoich rządów zawrze on siedmioletnie przymierze z Izraelem. Lecz jego prawdziwe oblicze ujawni się nico później, gdy stworzy swój wizerunek, który ożyje (Dn 9:27 i 2Tes 2:1-4) i zażąda od ludzi, aby pod groźbą kary śmierci oddawali mu cześć i będzie prześladował każdego, kto nie uzna go za jako Boga (Obj 13:7-8). Ten człowiek, w mocy szatana i przy pomocy „fałszywego proroka” będzie czynił spektakularne znaki i cuda, aby za ich pomocą szerzyć kłamstwo i zwieść wszystkich ludzi, których imiona nie są zapisane w księdze życia (Obj 13:13-18).

 

Wyrażenie „znaki i cuda” oznaczają tu rzeczywiste ponad naturalne zjawiska, które jednak nie mają ani charakteru Bożych cudów, ani celowości Bożych cudów. One będą wyłacznie wprawiać w zachwyt ludzi, gdyż ich celem będzie zwiedzenie chrześcijan (Mt 24:24). W Biblii czytamy, że wielkie rzesze ludzi będą pod silnym wpływem tej osoby i wydarzeń przez nią aranżowanych oraz że wielu wierzących da się przekonać do jego ideologii. Ten człowiek zna Słowo Boże i duchowe zasady na których opiera się nasz świat, dlatego wymyślił to w taki sposób, że czym więcej mamy aprobaty dla jego pomysłów i nowych form duchowości, tym bardziej oddalamy się od Boga i Jego Słowa. Rzekome znaki i cuda są już widoczniejsze w kościołach. Nieprzypadkowo te zjawiska, są też silnie powiązane z ekumenią będącą integralnym elementem tworzenia globalnego systemu religijnego. Dzieje się to w ramach bardzo szczytnych, wyniosłych i poprawnych politycznie celów, jak globalne przebudzenie, transformacja społeczeństw i zaprowadzanie nowego światowego pożądku, czy dążenie do globalnej jedności duchowej.

 

Dlatego słowa Pawła:

A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelka mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych którzy maja zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy która mogła ich wyratować (2Tes 2:9)

jak i słowa Pana Jezusa:

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda aby o ile można zwieść wybranych (Mt 24:24)

Powinny być dla wszystkich dzieci Bożych, czytelnym ostrzeżeniem i dowodem, iż nie wszystkie cuda pochodzą od Boga. Bóg w swoim słowie wyraźnie nakazuje, aby badać duchy, proroctwa oraz wszelkie inne zjawiska pondnaturalne, czy na pewno pochodzą od Niego, gdyż te wszystkie wydarzenia będą się działy także w kościołach.

 

TRZY ZNAKI DUCHOWE

Ten, który powstrzymuje musi zejść z pola (2Tes 2:7-12)

Zanim ujawni się antychryst, to najpierw musi nastąpić „usunięcie się” kogoś, kto powstrzymuje tajemną (occultus) moc człowieka niegodziwości. Owym powstrzymującym jest Duch Święty, gdyż tylko On może powstrzymać coś lub kogoś w sferze duchowej. Nie oznacza to jednak, że zostanie On odebrany dzieciom Bożym, ale że przestanie powstrzymywać antychrysta od zaprowadzania swojego porządku na ziemi.

 

Gdy Duch Święty zejdzie z pola, wtedy człowiek niegodziwości (2Tes 2:3-4) rozpocznie szeroko zakrojone działania w celu wyeliminowania Bożego prawa oraz Bożych zasad i norm etycznych z życia ludzi. Słowo Boże mówi, że w tym czasie Bóg ześle ostry obłęd na wszystkich ludzi, którzy nie trzymali się prawdy Bożego Słowa (2Tes 2:11-12), dlatego będzie to największe zwiedzenie w historii ludzkości. A ludzie, którzy zaakceptują plan „syna zatracenia”, pogrążą się w grzechu i nieprawości, jakiej nie było nigdy wcześniej.

 

Tajemna moc nieprawości będzie się wzmagać


''Tajemna moc nieprawości'' to demoniczna moc, którą diabeł daje upadłym ludziom, którzy zawarli z nim pakt. Tajemna moc nieprawości powoduje, że upadli ludzie, których imiona nie są zapisane w księdze życia, są w pełni przekonani, że to co zamierza uczynić antychryst jast absolutnie wspaniałe. To działanie będzie się wzmagać tak długo, aż doprowadzi do całkowitego braku poszanowania dla wszelkich norm i praw Bożych zawartych w Biblii i ogłoszenia się antychrysta bogiem. Słowo Boże mówi, że w wyniku panowania ducha bezprawia, wiara wielu ludzi oziębnie i przystaną do duchów zwodniczych (Mt 24:10-12). Takie osoby znienawidzą chrześcijan trwających w prawdzie i będą ich wydawać na śmierć (Mt 24:13; Łk 18:7).

 

Biblia mówi, że będą to czasy największego odstępstwa (2Tes 2:3) użyte tu słowo apostasia, oznacza dosłownie odejście, odpadnięcie i porzucenie wiary. Zarówno Pan Jezus jak i apostoł Paweł, ukazują zepsucie moralne przywódców religijnych oraz tragiczny obraz stanu kościoła naszych czasów (Mk 3:27; 1Tm 4:1; 2Tm 4:1-4). W Mt 24:5 Pan Jezus osobiście zapowiada pojawienie się w kościołach rzeszy fałszywych nauczycieli i proroków, przez których ludzie odejdą od nauki biblijnej, a pójdą za tym co wyda im się atrakcyjne i nie wymagające.

 

Odstępsto od wiary

Odstępstwo od prawdy - czyli odejście od nauczania Chrystusa i nauki apostolskiej (2Tm 4:3), w wyniku pojawienia się rzeszy fałszywych nauczycieli, oferujących tanią łaskę z pominięciem biblijnych wymagań Chrystusa dotyczących zmiany myślenia, porzucenia grzechu i świętego życia. Dzisiaj w kościołach jest już bardzo wielu etatowych sprzedawców marzeń, którzy tworzą na nabożeństwach pseudoduchowe iluzje i zamiast nauczania oferują ludziom mistyczno-muzyczne widowiska, podczas których grają ludziom na emocjach i mówią to, co łechce ich uszy, co z kolei wyzwala jedynie złudzenie posiadania ponadnaturalnej mocy i motywuje  do realizacji własnych marzeń, które Biblia ludzkimi porządliwościami.

 

Odstępstwo moralne - czyli odejście od więzi z Chrystusem, powrót do świeckiego rozumowania, konsumpcyjno rozrywkowego stylu życia i akceptacji grzechu. Odstępcy mogą uznawać właściwą naukę, ale w życiu będą ignorować Boże normy moralności (Iz 29:13). Bardzo wiele kościołów oraz większość duchownych już dzisiaj toleruje niemal wszystko, aby zdobyć poklask i zwiększyć liczebność swoich zborów, które coraz bardziej przypominają domy kultury niż domy modlitwy. Rzadkością staje się też głoszenie Ewangelii krzyża z zaparciem się samego siebie, odrzuceniem świeckich norm moralnych, wraz z gotowością na cierpienie, na radykalne wyrzeczenie się grzechu i na życia dla innych. Dlatego biblijna zapowiedź odstępstwa w czasach ostatecznych powinna nas uczulić, aby nie traktować euforycznie szybkiego wzrostu liczebności danego zboru, gdyż w rzeczy-wistości może to oznaczać, że jest tam głoszona ''inna ewangelia'', akceptująca ludzkie pożądliwości.

gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali,
lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od Boga) lub inną ewangelię,
której nie przyjęliście (od nas, apostołów) to znosicie to z łatwością (2 Kor 11:4)

 

OKULTYZM I WIEDZA TAJEMNA,
CZYLI PAKT Z PANEM CIEMNOŚCI

occultus (łac) – tajemny, niejawny, wiedza zakryta przed innymi

 

Ten rozdział ma przybliżyć charakter okultyzmu, jego logikę i sposoby działania. W części „techniki okultystyczne” skrótowo podaję okultystyczne definicje współczesnych praktyk okultystycznych. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że podane definicje są okultystycznymi założeniami odnośnie umysłu, świadomości, postrzegania świata duchowego i nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistymi prawami świata duchowego. Świadomie posługuję się terminologią i założeniami okultystycznymi, aby czytelnik sam mógł dostrzec jak wiele elementów okultystycznego myślenia i działania przeniknęło do kościołów chrześcijańskich.

 

W dalszej części pt: „Nowa Reformacja Apostolska i ruch wstawienników” oraz świadectwa, chciałbym przestrzec oraz uświadomić do jakiego stopnia można nagiąć oczywiste prawa i konteksty biblijne, oraz skrycie deformować postrzeganie rzeczywistości, posługując się okultystyczną retoryką i psychologicznymi technikami kontroli. Chcę też pokazać w jaki sposób liberalne chrześcijaństwo używa dzisiaj magii, pomimo biblijnego zakazu posługiwania się takimi metodami. Mechanika tych technik nie jest mierzalna naukowo, jednakże życie pokazuje, że one działają, a to jest dowód, iż nie są one neutralne duchowo.

 

NAUKI I INICJACJE OKULTYSTYCZNE

 

Okultyści, tak samo jak wyznawcy religii wschodu, nie uznają biblijnego systemu wartości. W ich mniemaniu dobrem jest to, co sami uznają za dobro, a złem to, co sami uznają za zło, gdyż wierzą, że dobro i zło są dwoma równoważnymi siłami które wzajemnie się przenikają, gdyż dobro zawiera w sobie aspekt zła, a zło aspekt dobra - i tylko od ludzkich zabiegów zależy, która z tych sił będzie dominować w ich życiu i otaczającym ich świecie. Okultystycznym symbolem tego wierzenia jest znak Ying-Yang  →

 

Okultyści wierzą, że światem rządzi prawo „gnozy” w myśl którego wszelka wiedza, także wiedza tajemna, jest kluczem poznania i sukcesu. Dlatego okultystyczną miarą wartości człowieka jest jego wykształcenie, pozycja społeczna, moc i wpływ na otaczający świat, w związku z czym, w życiu takiej osoby cel zawsze uświęca środki, gdyż im większa wiedza, tym większa moc i większe możliwości oddziaływania. W wyniku takiego założenia, sensem życia człowieka staje się własne ego, a celem zdobywnie mocy, aby osiągnąć wlasne cele, czyli szeroko pojęty sukces i chwałę tego świata. Cały fizyczny i duchowy świat jest wtedy tylko narzędziem osiągania własnych celów, nad którym okultysta chce zapanować i posłużyć się nim do kreowania własnej rzeczywistości → w myśl okultystycznego założenia (i demonicznego klamstwa z ogrodu Eden), że jeśli zjesz owoc z drzewa poznania, to będziesz jak Bóg.

 

Biblia mówi, że Bóg dał ludziom wolną wolę i prawo swobodnego wyboru. W wyniku tego prawa, nic nie może się wydarzyć w naszym życiu bez naszej zgody. Dlatego wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę jakakolwiek duchowość, potencjalny adept nakłaniany jest do otwarcia się na przesłanie danej grupy i wcześniej czy później zostaje wezwany do zawierzenia się komuś lub czemuś, poprzez ''otwarcie się'' na to coś lub zaakceptowanie jakiejś duchowej oferty.

 

W sferze duchowej jest to oferta, która łączy się z wpuszczeniem do swojego życia jej autora i uczynieniem swoim panem. Dotyczy to w takim samym stopniu Bożych obietnic, jak i diabelskich kłamstw, oferowanych zazwyczaj jako Boże obietnice. Od momentu podjęcia takiej decyzji, dana duchowość zaczyna mieć wpływ na stan duchowy i psychiczny człowieka, oraz na wszystkie sfery jego życia. Dlatego Jezus powiedział, że po owocach poznasz, za czyimi obietnicami dany człowiek podąża.

 

Wbrew ogólnemu przekonaniu demoniczna oferta nie musi być sfinalizowana podpisaniem cyrografu własną krwią, ani nie musi wypłynąć z ust diabła, szamana lub babajagi. W dzisiejszym świecie, demoniczne oferty dla chrześcijan są zawarte w tysiącach pseudo chrześcijańskich nauczań,   w przebudzeniowych książkach oraz w muzyce, która od zawsze była najlepszym nośnikiem zakamuflowanych treści, wycelowanych w młodzież. Diabeł jest dyplomatą i jeżeli nie znasz dobrze Bożego Słowa, to bardzo szybko cię przekona, że przesłanie które słyszysz lub które czytasz, jest tym czego szukasz. Jemu wystarczy, abyś tylko zaakceptował je w swoim umyśle i w swoim duchu powiedział „Amen'', a podpisaniem cyrografu będzie zaangażowanie się w działania zalecone przez osobę prowadzącą dane spotkanie lub dostosowanie do instrukcji podanych w czytanej publikacji. Jedyną ochroną przed błędnymi decyzjami w takich momentach, jest dobra znajomość Bożego Słowa i jego kontekstów, a w przypadku niejasności modlitwa o Bożą ochronę.

 

Aby odwrócić człowieka od Boga i zburzyć w nim biblijny system wartości, przeciwnik posługuje się prostą ale skuteczną iluzją przekłamującą Boże Słowo np: za przykład niech posłuży tu znane twierdzenie: ''Bóg jest dobry i chce żebyś był szczęśliwy'', myśląc cieleśnie zrozumiesz to jako samowystarczalny, piękny, bogaty, spełniony i zadowolony z siebie. On wie, że wtedy wpadniesz w pychę i a Bóg się od ciebie odwróci, bo Bóg się pysznym przeciwstawia, a łaskę okazuje tylko pokornym (Jk 4:6). (zob. poniżej *X)

 

Bóg jest dobry, to jest prawdą, gdyż pozwolił aby na Jego synu, wykonano ciążący na tobie wyrok, gdyż On nie chce abyś spędził wieczność w piekle. W kontekście duchowym, Bóg mówi o bezkresnym szczęściu w niebie, o Nowym Jeruzalem, o czymś czego my nie obejmujemy rozumem, a nie o próżności, o wielkich pieniądzach, o drogich samochodach, o domu z basenem lub awansie społecznym i uznaniu ludzi. Tak myślą wyłącznie religijni ludzie, którzy nigdy nie poznali Boga, bo żyją pod Starym Przymierzem.

 

Wszystko co proponuje ludziom szatan, może się wydawać atrakcyjne i pozornie biblijne, ale zawsze przyniesie odwrotny owoc niż Boże działanie. Żadne działania magiczne, nawet czynione w imieniu Jezusa, nie powodują wzrostu duchowego, nie dają Bożego pokoju i nie zmienią ludzkiego życia na lepsze. Skutek takich działań będzie zawsze odwrotny od zamierzonego.

(*X) - Jest to jedna z profesjonalnych metod psychomanipulacji (magii) o nazwie NLP – (Programowanie Neurojęzykowe - Neuro Linguistic Programming). Technika przytoczona w powyższym fragmencie to tzw. przeramowanie rzeczywistości lub zmiana paradygmatu, które mają w swoim założeniu spowodować zmianę celów, metod działania i sposobów myślenia danej grupy ludzi. Polega to na nakreśleniu fałszywej mapy lub schematu danej sytuacji, lub ukazaniu jej z nierzeczywistej perspektywy, aby słuchacze dokonali błędnej oceny własnej rzeczywistości. 


CHARAKTERYSTYKA OKULTYZMU

Biblia mówi, że chrześcijaństwo opiera się na akceptacji Bożych praw i wymogów, oraz na posłuszeństwie Jezusowi, bez względu na to, czy wydają się one słuszne czy nie, jak i na poddaniu się Bożemu działaniu w naszym życiu, bez względu na to czy je rozumiemy czy nie. Innymi słowy mottem chrześcijaństwa jest założenie: „Niechaj w moim życiu wypełnia się wola Boga, tak samo jak wypełnia się w niebie” (Mt 6:10).

 

Natomiast celem okultyzmu jest kotrola i samodzielne kreowanie własnej rzeczywistości w kwestii zdrowia, relacji międzyludzkich, emocji, samopoczucia oraz szeroko pojętego sukcesu i posiadania władzy. Dotyczy to osób zaangażowanych w okultyzm, jak również osób nie zaangażowanych w okultyzm i polega na zakulisowym przejmowaniu kontroli i panowaniu nad życiem innych osób, bez ich wiedzy. Bez względu jak to nazwiemy i jakie będą nam przyświecały motywacje, zawsze będzie to działanie mające na celu panowanie nad innymi, czyli stawanie w miejscu Boga. Okultyści uzyskują to za pomocą inicjacji i praktyk okultystycznych (magii), często z użyciem przedmiotów (fetyszy), z odwołaniem do sił duchowych (czarów), aby móc kontrolować i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, poprzez diagnozowanie lub szeroko pojęte przejmowanie kontroli nad różnymi sferami życia innych ludzi, z ich udziałem lub bez ich udziału.

 

Drugi rodzaj technik okultystycznych, to psychologiczne techniki kontroli typu NLP (Neuro Linguistic Programming - Programowanie neurojęzykowe). Mają one na celu niejawne zmienienie sposobu myślenia, wartościowania i postrzegania rzeczywistości osób trzecich, aby osiągnąć zamierzony przez siebie cel. Okultyzm ma bardzo wiele odmian i form, które mogą się wydawać ze sobą nie związane, ale te wszystkie praktyki łączy jeden wspólny element, którym jest dążenie do kontrolowania rzeczywistości i wglądu w przyszłość lub w przeszłość. Wszystkie części składowe dzisiejszego okultyzmu są integralnymi elementami filozofii New Age.

 

Do praktyk okultystycznych nazywanych dzisiaj powszechnie ezoteryką zalicza się: astrologię, spirytyzm, numerologię, wróżbiarstwo, runy, szamanizm, tarot, magię (czary). Szeroko pojętą parapsychologię i psychotronikę w tym hipnozę, bioenergoterapię, rebirthing, regresing, reiki, jogę, homeopatię, wszelkie techniki postrzegania pozazmysłowego jak mediumizm czy radiestezję, oraz tzw. metody tzw motywacyjno samopoznawcze jak wizualizacja Metodą Silvy, psychoterapie czy programowanie neurojęzykowe, które obejmuje wszelkie metody skrytej psychomanipulacji.

 

Okultyzm to dziedzina stale ewoluująca, w której wciąż przybywa nowych terminów i nazw na określanie tych samych zjawisk duchowych. Okultyzm od zawsze był elementem składowym wszystkich wierzeń pogańskich i wszelkiej demonicznej duchowości. W ostatnim półwieczu można zaobserwować bardzo silne przenikanie okultyzmu do wszystkich wyznań chrześcijańskich, pomimo tego, że Biblia bardzo jasno zakazuje posługiwania się takimi metodami. Nie jest to przenikanie jawne, gdyż te techniki są zazwyczaj opakowane w wersety biblijne wyrwane z kontekstu, oraz przekłamania odnośnie pokory, autorytetu, namaszczenia i sukcesu. (mistyczni przywódcy i prorocy, nieomylne autorytety, jedynozbawczość, cielesne obietnice, proroctwa finansowe, itp). Tego rodzaju metodami od zawsze posługiwali się przywódcy religijni i nieodrodzeni duchowni. Dzisiaj też posługuje się nimi większość duchownych, polityków i przywódców religijnych.

 

Należy być świadomym faktu, że tego rodzaju działania, zawsze prowadzą manipulującego do władzy absolutnej nad manipulowanymi. Okultystyczne cuda nigdy nie opierają się na zaufaniu Bogu, o którym mówi Biblia, tylko na metodach, mających przyczynowo-sprawczy charakter (np. najpierw musisz coś dać liderowi grupy, aby cokolwiek otrzymać od Boga) i zawsze służą ukrytym celom manipulatora. Uogólniając, motto okultyzmu można ująć w założeniu odwrotnym: „Jestem jak Bóg (mam moc), bądź wola moja” - potocznie "Piekła nie ma, róbta, co chceta".

 

KONSEKWENCJE - NIEZNANY ELEMENT OKULTYZMU

 

W świecie duchowym nic nie dzieje się bez konsekwencji. Ten element okultyzmu jest zawsze pomijany ze względu na fakt, iż żaden człowiek nie lubi się przyznawać do błędów, których owoce okazały się odwrotne do pierwotnych założeń, a tym bardziej, gdy są one poprzedzone bezkrytyczną fascynacją. Ludzie zazwyczaj nie są świadomi faktu, że świat duchowy nie działa według ludzkiego wzorca myślowego, według którego mieć znaczy być. Wbrew pozorom, na ziemi wszystko działa tak samo jak w niebie (według duchowych reguł), gdzie sukces i ludzkie JA nigdy nie jest celem, bo to nie ma tam w żadnej wartości.

 

Nieuchronnym skutkiem angażowania się jakiekolwiek praktyki okultystyczne, zawsze będzie utrata Bożego pokoju, obsesyjne dążenie do własnych celów, rywalizacja, zazdrość, niepokój, nieuzasadnione lęki, natrętne myśli i głosy, problem z czytaniem Biblii i z modlitwą, utajona lub jawna niechęć do pobożnych ludzi, koszmary senne, nie biblijne wizje, pociąg do używek, myśli samobójcze, depresja, anoreksja, dewiacje seksualne, choroby psychiczne, nieuzasadniony antysemityzm, awersja do imienia Jezus, rozpad osobowości, uzależnienie od człowieka, niezrozumiałe zdarzenia w domu lub w rodzinie, nagminnie powtarzające się upadki moralne i fizyczne ataki i opresje demoniczne.

 

Biblia mówi, że Bóg przekonuje ludzkiego ducha do prawdy przez Ducha Świętego. Jednak demony w taki sam sposób, a nawet bardziej natrętnie przekonują ludzi do niebiblijnych kłamstw i nakłaniają do grzechu. Dlatego każdy odrodzony chrześcijanin musi dobrze znać Słowo Boże, aby mógł rozróżnić, co do niego mówi Bóg, a co diabeł. Diabeł wyolbrzymia ludzkie pragnienia (porządliwości) do rozmiarów obsesji. Podszywa się wtedy pod ludzkie myśli lub używa swoich sług, którzy przekręcają Boże Słowa oraz Boże obietnice i posługują się różnymi technikami tworzenia złudzeń i wywierania presji. Pismo podaje tylko jedna metodę uchronienia sięprzed tymi pułapkami. Jest nią poważne traktowanie Bożego Słowa, wdrażanie go w życie i działanie według biblijnego wzorca. Jeżeli w twoim życiu nastąpiły już jakieś skutki opisane w tej publikacji, to jedynym wyjściem z tej sytuacji jest:

 

1. Odwrócenie się od tych praktyk i zniszczenie wszystkich rzeczy z nimi powiązanymi.

2. Uznanie tego za zło, wyznanie Bogu tych działań jako grzech i nie powracanie do tego.

3. Zawierzenie się Jezusowi, przez poddanie się pełnemu nauczaniu Słowa Bożego.

4. Nie zawsze ale często, konieczne bywa uwolnienie człowieka od złych mocy.

 

WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE

 

ASTROLOGIA - badanie położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje bezpośredni związek między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i zdarzeń.

 

BIOENERGOTERAPIA – Leczenie za pomocą okultystycznych mocy, tkwiących we wnętrzu leczącego.

 

ESP (ang. Extra Sensory Perception) - POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE

Umiejętność zdobywania informacji bez udziału ludzkich zmysłów, dostrzeganie zdarzeń w innym miejscu, dostrzeganie rzeczy niewidocznych dla ludzkiego oka, diagnozowanie lub widzenie aury, oraz zdolność komunikowania się bez użycia środków technicznych z osobami będącymi w odległych miejscach (telepatia), nieżyjącymi (spirytyzm) lub bytami z innych wymiarów (mediumizm, projekcja astralna).

 

JOGA - Jednen z sześciu hinduistycznych systemów medytacyji. Ćwiczenia fizyczne wykonywane w celu połaczenia się z bóstwem i rozpoznania natury rzeczywistości metodą pozazmysłową, w celu rozwoju duchowego i poznania związków pomiędzy ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Dzisiaj istnieje wiele form jogi pod innymi nazwami, połaczonej zazwyczaj z innymi praktykami okultystycznymi. Np. Pilates.

 

MEDYTACJA DYNAMICZNA - Wszystkie rodzaje wschodnich sztuk walki (karate, aikido itp).

 

TRANS - Stan umysłu po wprowadzeniu w odmienny stan świadomości za pomocą środków odurzających lub hipnotycznej muzyki, w celu obniżenia świadomości i obudzenia duchowych mocy. W trans wprowadza się ludzi podczas inicjacji szamańskich i pogańskich rytuałów, aby oddzielić ludzkiego ducha od umysłu i ciała, i poddać go władaniu nadnaturalnych mocy.

 

MAGIA, CZARY - Metody wpływania na świat cielesny i duchowy, oraz zjawiska fizyczne, za pomocą sił paranormalnych, bez poznania mechanizmów sprawczych.

 

MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA - Leczenie za pomocą środków i sił niesprawdzalnych medycznie.

 

METODA SILVY - (Silva Mind Control) Kontrowersyjna metoda pracy z umysłem bazująca na wizualizacjach, jest to stan umysłu zbliżony do stanu medytacji lub zasypiania. Wg Silvy umysł ludzki w takim momencie jest naturalnie otwarty na komunikację i że w takim stanie można przekonać samego siebie do zmiany zachowań, nastawienia do świata czy postrzegania rzeczywistości. Uczniowie Silvy odpowiadali na pytania przed ich zadaniem, udzielali informacji o osobach mieszkających setki kilometrów od nich. Jest to metoda powszechnie stosowana już na całym świecie ale do dzisiaj, nawet wśród okultystów, bardzo kontrowersyjna ze względu na skutki.

 

NLP (Neuro Linguistic Programming) - PROGRAMOWANIE NEUROJĘZYKOWE

Zbiór wielu technik psychomanipulacyjnych, nastawionych na modyfikowanie wzorców myślenia i postrzegania rzeczywistości. Najnowsze techniki NLP uczą umiejętności budowania motywacji, uwodzenia i negocjacji oraz wywierania wpływu poprzez pozytywne myślenie i przeramowywanie rzeczywistości. Np. kampanie wyborcze, marketing, religie czy sekty.

 

SIŁA UMYSŁU, WIZUALIZACJA - Metoda zakładająca, że ludzki umysł posiada boskie siły stwórcze.

 

REBIRTHING – (odrodzenie) Okultystyczna metoda wyzbycia się tłumionych emocji oraz wejście w kontakt z podświadomością, polegająca na świadomym pogłębionym oddychaniu.

 

REGRESING – (regresja hipnotyczna / SOZO) Technika polegająca na wprowadzeniu człowieka w stan hipnozy i cofnięciu jego pamięci do czasu zaistnienia danego zdarzenia, w celu zatarcia śladu pamięciowego.

 

REIKI – (jap. rei-kosmos, ki-energia życiowa) - Wschodnia metoda uzdrawiania oparta na leczeniu światłem i pozytywnym nastawieniem.

 

RUNY – (alfabet runiczny) Wg filozofii New Age, to starożytny alfabet celtycki działający na zasadzie promieniowania kształtów i przywołujący kosmiczne energie duchowego świata, które wywierają wpływ na ludzką podświadomość i aktywują ukryte siły z poza ludzkiej świadomości.

 

SPIRYTYZM, SZAMANIZM - Zespoły wierzeń i praktyk, opierających pojmowanie rzeczywistości na relacji świata duchowego ze światem fizycznym i na fundamentalnej roli szamana, jako medium do komunikowania się ze zmarłymi lub światem duchowym w interesie danej wspólnoty.

 

TAROT - Talia 78 magicznych kart przeznaczona do ''przewidywania'' oraz ''diagnozowania'', tzn. poszukiwania związków przyczynowo skutkowych dotyczących zdarzeń rzeczywistych.

 

WRÓŻBIARSTWO - Zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości i diagnozowania za pomocą praktyk magicznych i odwołania do sił ponad naturalnych.

 

NIKOLAICI

ZBIEG OKOLICZNOŚCI CZY PONADCZASOWY FAKT

 

W liście do przełożonego społeczności w Efezie (Obj 2:6), Pan Jezus mówi:

„Na swoja obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę”.

A w liście do przełożonego społeczności w Pergamonie (Obj 2:14-15), mówi:

„Mam ci za złe, że masz (tolerujesz) u siebie tych, którzy trzymają się nauki nikolaitów”.

 

Teolodzy mają wiele definicji na to, kim byli nikolaici, jednak Biblia jest ponadczasowa, więc nikolaici na pewno nie byli ludźmi żyjącymi tylko w tamtych czasach. Nikolaici, to po grecku nikolaos. To zlepek dwóch greckich słów: Nikao - panować i Laos - lud. To słowo określa wszystich ludzi, którzy chcą panować nad Bożym ludem, dlatego nauczają, że Chrystus podzielił Kościół na duchowieństwo i pospólstwo. Nikolaitami są też ci, którzy dzielą ludzi na biednych i bogatych, ważnych i nieważnych, wykształconych i niewykształconych, utytułowanych i nieutułowanych, czyli osoby, które rozbijają duchową jedność zborów, poprzez tworzenie kast i hierarchicznych struktur, wracając tym samym do starotestamentowego wzorca świątyni i pośredników między Bogiem a ludźmi - co jest całkowitym zaprzeczeniem słów Pana Jezusa, który powiedział:

„Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi (nauczycielu), bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani też nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami (duchowymi), gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus” (Mt 23:8-10).

Tworzenie podziałów i hierarchicznych struktur wśród odrodzonych ludzi jest grzechem, o którym mów List do Galacjan 5:20. W polskich tłumaczeniach oddano to jako waśnie, ale w oryginale występuje tam słowo Dichostasia, które dosłownie znaczy wyróżnianie (jednych nad drugimi), czyli dzielenie wierzących na lepszych i gorszych, bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, ważnych i nieważnych, przywódców i pospólstwo. Pisze o tym także apostoł Jakub.

„Bracia moi! Nie łączcie wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa Pana Chwały ze stronniczością. Bo gdyby wszedł na wasze zgromadzenie człowiek mający złoty pierścień i lśniące szaty, i przyszedłby też ubogi w brudnej szacie, i patrząc na tego w lśniącej szacie powiedzielibyście: Ty, usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty, stań tam, albo usiądź u jego stóp, to czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się błędnie rozumującymi sędziami? Słuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze i dziedziców Królestwa, obiecanego tym, którzy Go miłują? Ale wy znieważyliście ubogiego. Czyż to nie bogaci was uciskają i ciągają po sądach? Czy nie oni bluźnią imieniu, które zostało nad wami wezwane? Więc jeśli wypełniasz królewskie prawo zgodnie z Pismem, które mówi: Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, to dobrze czynisz. Lecz jeśli jesteś stronniczy, to popełniasz grzech i w świetle Bożego prawa jesteś przestępcą” (Jk 2:1-9).


FAŁSZYWI NAUCZYCIELE W ŚWIETLE BIBLII


Powstaną, bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieźć wybranych (Mk 13:22). Tacy są fałszywymi apostołami i podstępnymi pracownikami, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, gdyż i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz ich koniec będzie taki, jak ich uczynki (2Kor 11: 13-15).

W wielu miejscach Biblii jesteśmy zachęcani do weryfikowania proroków i nauczycieli (1J 4:1). Czystość nauczania jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w Nowym Testamencie. Historia Kościoła pokazuje bardzo czytelnie, że fałszywe nauki zawsze prowadzają wierzących do zupełnego odwrócenia się od Boga, lub do postrzegania jako Boga kogoś lub czegoś, co nim nie jest. Dlatego należy mieć świadomość, że pośród ludzi usługujących w kościołach są też fałszywi bracia (2Kor 11:26), mający tego samego ducha, co faryzeusze w czasach Jezusa (J 8:42-44). Jezus ostrzegł nas, że nie każdy, kto w Niego wierzy jest chrześcijaninem. Gdyż nie wszyscy pasterze, ewangeliści, nauczyciele a szczególnie autorzy książek chrześcijańskich, są odrodzonymi dziećmi Bożymi.

 

WYDAJĄ SIĘ LUDZIOM SPRAWIEDLIWI (Mt 23:28)

 

Biblia ostrzega, że mogą to być wilki, które tylko przywdziewają owczą skórę (Mt 7:15-23). Takie osoby mogą opierać swoje nauczanie na Słowie Bożym i głosić jego zasady. Z pozoru mogą się wydawać mężami Bożymi, mogą też być bardzo aktywni i wykazywać zainteresowanie głoszeniem ewangelii, mogą mieć nawet autorytet wśród podwładnych i przełożonych.

 

ALE SĄ JAK DAWNI FARYZEUSZE (Mt 23:23-33)

 

Biblia mówi o takich ludziach, że w prywatnym życiu są chciwi i kierują się własnymi pożądliwościami, że są pełni obłudy, bezprawia, trupich kości i wszelkiej nieczystości. Ich życie za zamkniętymi drzwiami cechuje świeckie myślenie, chciwość, niemoralność, egocentryzm, duma z własnych osiągnięć i żądza władzy (2Pio 2:1-3 i 12-13 i 20-22).

 

ZDOBYWAJĄ WPŁYWY DWOMA SPOSOBAMI

 

Jedni rozpoczynają swoją służbę w szczerości i prawdzie, lecz w wyniku ich pychy, chęci władzy lub chciwości, ich oddanie Chrystusowi stopniowo wygasa i z czasem zostają wyłączeni z Królestwa Bożego (1Kor 6:9-10; Ga 5:19-21; Ef 5:5-6). Gdy przestają być braćmi, to zachowują jedynie pozory sług Bożych (2Kor 11:15) i stają się sługami diabła i ludźmi systemu, którzy zaczynają się posługiwać takimi diabelskimi metodami, jak: kłamstwa, kontrola, manipulacja, presje i tworzenie iluzji (2Ptr 2:20-22).

 

Inni fałszywi nauczyciele nigdy się nie nawracają, więc nie są odrodzonymi osobami. Już na samym początku postawia ich w Kościele szatan (Mt 13:24-30 i 36-43) i posługując się koneksjami, znajomościami, lub ich zdolnościami i charyzmą, pomaga im w odniesieniu religijnego sukcesu.  Tacy kaznodzieje nie prowadzą wiernych do przemiany duchowej i świętego życia, tylko zachęcają do rozwoju osobistego, do służby i odnoszenia sukcesów - nakreślając to zazwyczaj jako cel i sens chrześcijaństwa.

 

Szatan stara się umieszczać takich ludzi na najwyższych stanowiskach w hierarchiach kościelnych, aby dawali przyzwolenie na grzeszne życie i głoszenie zgubnych nauk. Szatan wie, że ludzie którzy za nimi pójdą, wrócą do świeckiego myślenia i świeckiego stylu życia, będąc jednocześnie w pełni przekonanymi, że są zbawieni, a to co robią jest wolą Bożą.

 

OWOCE ICH ŻYCIA I SŁUŻBY

 

Owocem fałszywych nauczycieli zawsze są ludzie nie do końca oddani Słowu Bożemu. Takie osoby zazwyczaj podważają oczywiste prawdy biblijne, tłumacząc to upływem czasu lub jakimś nowym objawieniem. Onie nie opierają swojej nadziei na wierze w obietnice Słowa Bożego, lecz na jakiś pozabiblijnych objawieniach, "nieomylnych" nauczycielach lub prorokach, proroctwach, wizjach, edukacji, własnych odczuciach, nadnaturalnych zdarzeniach, źle pojętych błogosławieństwach i szeroko pojętym sukcesie. W konsekwencji takiego działania, w kościołach zawsze zaczynają pojawiać się typowe dla sekt, niebiblijne zasady działania, tj: własny system wartości, kontrola myślenia i postępowania, demagogiczne posłuszeństwo wobec liderów i ich objawień, silna kontrola i hierarchiczna struktura władzy, umotywowany obowiązek łożenia pieniędzy, myślenie uzależnione od przywódcy oraz presja i izolacja wszystkich osób myślących inaczej niż przywódca (1Kor 7:23).

 

Więc, aby prześwietlić jakiegokolwiek nauczyciela lub proroka, należy stwierdzić:

 

Czy to czego nauczają pokrywa się z ich życiem?

Czy traktują ludzi jak braci czy jak podwładnych?

Czy cechuje ich postawa sługi czy nieomylnego guru?

Czy w ich życiu jest widoczna prawość, czy nieprawość?
(postępowanie zgodne lub niezgodne biblijnymi zasadami)

Czy żyją skromnie, czy prowadzą konsumpcyjny styl życia?

Czy w ich życiu widoczne są owoce Ducha Świętego, czy uczynki ciała?

Czy głoszone przez nich nauki w pełni pokrywają się ze Słowem Bożym?

Czy w swoim życiu i nauczaniu sprzeciwiają się grzechowi i piętnują zło?

Czy mają miłość do ludzi nie nawróconych i do osób nie idących im na rękę?

Czy wszystkich traktują na równi, czy też dzielą braci na ważnych i ważniejszych?

Czy prowadzą ludzi do Chrystusa, czy ich wiążą, uzależniając od siebie lub od grupy?

Czy głoszą nowo narodzenie i upamiętanie, czy przynależność do jakiejś grupy religijnej?

Czy bronią prawd ewangelii, czy może bardziej zajmują się zwalczaniem swoich wrogów?

Czy uczciwie i jawnie prowadzą sprawy finansowe zboru i czy konsultują je z innymi braćmi?

Czy przekonywanie pozostawiają Duchowi Świętemu, czy działają poprzez presje i manipulacje?

Czy ich prywatne życie jest oddawaniem czci Chrystusowi własną postawą i codziennym życiem.

Czy jako nauczyciele spełniają Biblijne kryteria i czy pełnią służbę zgodnie z nowotestamentowymi zasadami?

 

NOWA REFORMACJA APOSTOLSKA
I RUCH WSTAWIENNIKÓW

 

Od ponad dwudziestu lat działa w Polsce ruch o bardzo szlachetnej nazwie "Wstawiennicy za Polskę" lub ''Polska 24'', który głósi bardzo kontrowersyjne parabiblijne nauki z pogranicza kabalistyki i okultyzmu. Tę naukę przywiozła ze Stanów Zjednoczonych do Polski Ana Mendez, członkini organizacji ''Generałowie Wstawiennictwa'', której założycielami są Mike i Cindy Jacobs, którzy należą do tzw. "Proroków z Kanzas".

 

W drugiej połowie XX w. pojawili się w USA samozwańczy apostołowie i prorocy pod przywództwem dr. Petera Wagnera, którzy utrzymują, że są fundamentem nowego ponad denominacyjnego kościoła nowej ery i tworzą światowy rząd duchowy o nazwie „Nowa Reformacja Apostolska”. Jednak stworzona przez nich religia jest miesznką pozabiblijnych, a nawet stricte okultystycznych objawień samozwańczych proroków, takich jak: Peter Wagner, Rick Joyner, John Paul Jackson, Cindy Jacobs, Paul Cain czy Mike Bickle, z teologią sukcesu, głoszoną przez takich kaznodziejów, jak: Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Joyce Meyer czy Benny Hinn. Wiele nauka tego nurtu wywodzi się z Ruchu Późnego Deszu i zborów ''Vineyard'', które założył John Wimber i które słyną z obłakańczych manifestacji demonicznych (Toronto blessing).

 

Wiele ich nauk i koncepcji duchowych zostało zaczerpniętych z nauk Agnes Stanford - mistyczki New Age, która dążyła do znalezienia wspólnego mianownika pomiędzy nauką biblijną a ideologią New Age, czerpiąc natchnienie z mistycyzmu katolickiego i ideologii New Age. Większość tych nauk ma genezę stricte okultystyczną, pochodną działań magicznych i czarów, które tylko przyobleczono w terminologię biblijną. Dlatego kaznodzieje tego nurtu mówią dokładnie to samo, co kaznodzieje New Age i religii wschodu: że w XXI wieku nastąpi globalne przebudzenie > ale !!! ludzie muszą to wypracować pewnymi działaniami, które zmienią stan rzeczywistości duchowej (magia) - po czym zjednoczy się i nawróci cały świat. Wtedy będą zbawione nie tylko jednostki, ale całe narody (zob*1). Te działania, to tworzenie globalnego kościoła (Bill Hybels & Global Leadership Summit / Rick Warren Ministry), otwarcie się na tak zwane ''nowe objawienia Ducha Świętego'' - (czyt. uznanie Biblii za objawienie nieaktualne), oraz ślepe podporządkowanie się liderom i prorokom ''Nowej Reformacji Apostolskiej''.

 

Sens i cel ruchu stanowi tak zwana "wielopoziomowa walka duchowa" z mocami ciemności, nazywana też ''proroczą modlitwą wstawienniczą'', która ma przynieść ogólnoświatowe przebudzenie, gdyż burzy duchowe warownie w niebie, hamujące ewangelizację świata. Polega to na ciągłej modlitwie tyrytorialnej (machanie flagami i ogłaszanie zwycięstwa nad mapami danych  terenów), oraz na proroczym (czyt. transowym) uwielbieniu (24 godziny na dobę) w różnych miejscach świata, gdyż wstawiennicy wierzą w sprawczą moc muzyki. Do tego dochodzi wiązanie mocy demonicznych nad miastami i krajami, aby ''uwolnienić błogosławieństwo, dobrobyt i przebudzenie nad danym regionem" (???). Ruch wstawienniczy zajmuje się strategią tejże walki oraz opracowuje metody zdobywania miast i państw dla ''Jezusa''. (zob*2), gdyż charyzmatycy nie wierzą, że Jezus zwyciężył na krzyżu, tylko utrzymują, iż w świecie duchowym nieustannie trwa walka pomiędzy Bogiem a mocami ciemności, i że to od działań ludzi zależy, czy Bóg ma w tej walce przewagę czy przegrywa. Wiec widzimy tutaj wierzenia typowe dla ideologii New Age.

 

Wstawiennicy utrzymują, że Bóg przekazał im całą swoją moc, aby posiedli władzę nad światem w sferze duchowej i cielesnej, gdyż oni teraz zastępują Boga na ziemi (zob*3). Wierzą też, że ''Boża obecność'' zstępuje na ziemię w formie Bożej chwały, podczas ''proroczych koncertów uwielbienia'', na których namaszczeni przewodnicy duchowi prowadzą bozy lud przed Boży tron. Odbywa się to przy głośnej transowej muzyce z użyciem bębnów, oraz wszelkich form wypowiedzi emocjonalnej, tj: taniec obrzędowy, psychodramy, machanie flagami, itp.

 

Teologia charyzmatyków mówi też, że w XX wieku Pan Bóg nadał kobietom prawo do pasterstwa i nauczania, gdyż mężczyźni nie wywiązali się z powierzonych im zadań. Wielką rolę przywiązują też do misji, stąd taka szybkość rozprzestrzeniania się tych nauk. Wybitnie silny nacisk kładziony jest na ekumeniczną jedność pomiędzy wszystkimi kościołami, ponieważ "bez jedności, nie przyjdzie przebudzenie". Nie chodzi tutaj oczywiście o duchową jedność, opartą na posłuszeństwie Słowu Bożemu i prowadzeniu Ducha Świętego, lecz o jedność ekumeniczną - czyli o pójście na każdy kompromis, w celu stworzenia ''kościoła świadomego celu'', w którym jest miejsce dla każdego bez względu na to, w co wierzy i jak to rozumie.

 

(*1)   Możliwość zbawienia całych narodów istniałaby tylko wówczas, gdyby każda osoba w danym narodzie uwierzyła w Jezusa, narodziła sie na nowo i zaczęła żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że ''wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu ją znajduje (Mt 7:14).

(*2)  Jest to kłamstwo, które szatan usiłował wmówić Jezusowi, gdy powiedział: „Dam ci całą władzę i chwałę narodów, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę (Mt 4: 9). Słowo Boże mówi, że to Jezus jest stwórcą i Panem nieba i ziemi (Pwt 10:14).

(*3)  Według Słowa Bożego, do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemie, Jezusa zastępuje Duch Święty, a nie jacyś ludzie, ani tym bardziej jakaś ziemska instytucja religijna. Ponieważ Kościółem Pana Jezusa są wyłącznie ludzie narodzeni na nowo, którzy żyją zgodnie z nauką apostolską i prowadzeniem Ducha Świętego.


NURT CHARYZMATYCZNY


Wstawiennicy, czyli Ruch Charyzmatyczny jest w Polsce mylnie utożsamiany z zielonoświątko-wcami. Duchowość charyzmatyków nie wywodzi się z duchowego poruszenia na ''Azusa Street'', tylko z Ruchu Wiary, któryma korzenie w typowo okultystycznych wierzeniach i praktykach. Ruch Charyzmatyczny, jako struktura pojawił się najpierw w odnowach katolickich, a następnie przeniknął do protestantyzmu dzięki takim osobom jak Derek Prince i John Wimber, oraz teologom akademii teologicznej Fullera, jako antidotum na pustoszejące kościoły baptystyczne. Ruch Charyzmatyczny w USA był powiązany z takimi postaciami jak: Katrin Kuhlman, William Branham, Kenneth Hagin czy John Wimber, i przechodził wieloletnią transformację, dlatego współcześni charyzmatycy łączą nauki Ruchu Wiary, Nowej Reformacji Apostolskiej, Ricka Warrena i Billa Hybelsa. Amerykańskie kościoły zielonoświątkowe odcięły się od tego nurtu w latach 90-tych, ze względu na jego niebiblijne korzenie, nagminne stosowanie socjotechnik i demoniczne manifestacje, które mają miejsce na zgromadzeniach charyzmatyków.

 

Także w naszym kraju wykluczono z Kościoła Zielonoświątkowego kilka zborów za głoszenie wstawienniczych nauk i te zbory tworzą dzisiaj Kościół Boży w Chrystusie. Jednak pomimo tego faktu, dziesięć lat później nauki charyzmatyków opanowały prawie cały KZ i mają dzisiaj większościowe lobby w radzie naczelnej KZ, która oficjalne zaaprobowała te nauki i zaczeto je głosić na Akademii Zdobywców (szkoła liderów młodzieżowych KZ), która zaczęła współpracować ze szkołą CHDN. Aktualnie można oglądać konsekwencje tej współpracy w życiu młodego pokolenia KZ, które jest zaprogramowane filozofiami korporacyjnymi i zchrystianizowaną wersją ideologii New Age.

 

LISTA TWÓRCÓW, PROPAGATORÓW ORAZ AUTORÓW KSIĄŻEK
NURTU CHARYZMATYCZNEGO DOSTĘPNYCH W POLSCE

 

ADELAYA Sunday, ANNACONDIA Carlos, ARNOTT John & Carol, BELL Rob, BICKLE Mike, BROOK Linda, BROWN Rodney-Howard, BASHAM Don, BAXTER Ern, BENNETT Denis, BENTLEY Todd, BRANHAM William, BUKOWIECKI Angeline, CAIN Paul, CAMPBELL Stacey & Wesley, CAMPOLO Tony, CANNISTRACI David, CAPPS Charles, CERULLO Morris, CLARK Randy, COPELAND Kenneth, CROUCH Paul & Jan, CROWDER John, CUNNINGHAM Paul, DEERE Jack, DOWDY Naomi, DE MELLO Antony, DE CHARDIN Teilard, DU PLESSIS David, DAMAZIO Frank, DOLLAR Creflo, ECKHARDT John, EASTMAN Dick, ENGLE Lou, ECKMANN Ulf, FLETCHER Kingsley, FOSTER Richard, FRANGIPANE Francis, FREIDZON Claudio, FOGLANDER Johnny, GARLINGTON Joseph, GENTILE Ernest, GLAZIER Mary, GOLL James & Jim, GREIG Gary, GRIFFITH Jill, GRUBB Norman, GIRE Ken, HOLMES Ernest, HAGEE John, HAGIN Kenneth, HICKSON Rachel, HINN Benny, JAKES T.D; HAGGARD Ted, HAMON Bill, HILLMAN Os, HEIDLER Robert, HOGAN David, HYBELS Bill, JACKSON John Paul, JACOBS Cindy & Mike, JOHNSON Bill, JONES Bob, JOSHUA T.B., JOYNER Rick, KELLY John, KILPATRICK John, KIMBALL Dan, KRAFT Charles, KUHLMAN Kathryn, KHONG Lawrence, KENDRICK Graham, KELSEY Morton, KENYON W. Essek, LAFFOON Jim, LARSON Bob, LUNDIN Micael, LAIRDON Robert, LIEDIAJEW Aleksjew, LINDSAY Gordon, LINN Matthew & Dennis, LEE Witnes, MAXWELL John, MACNUTT Francis, MANSFIELD Stephen, MARSHALL Rich, McCAULEY Raya, McCLENDON Clarence, McCRAKEN David, McLAREN Brian, MUMFORD Bob, MENDEZ Ana, MC GINNIS Allan L., MOORE Beth, OSTEEN Joel & John, OTIS George Jr, OLECHNOWICZ Bogdan, PAULK Earl, PIERCE Chuck & Bart, PETRIE Alistair, PRICE Fred, PROPHET Elisabeth Clare, PEALE Norman Vincent, PRINCE Derek, PARSLEY Ross, PRATNEY Winkie, RIDINGS Rick, RIFFEL Herman, RISS Richard, ROBERTS Oral, RYDEN Visula, ROBERTSON Pat, STANFORD Agnes, SANDFORD John & Paula, SHEETS Dutch, SHULTZ Steve, SCHIFFMAN Michael, SHAW Gwen, STEFFENSON Jean, STONE Sharon, SYTSEMA Jack, SMITH Alice, SHIBLEY David, SHERMAN Dean, SILVOSO Ed, SMITH Eddie, SHELMON Barbara, STOCKSTILL Larry, SAVELLE Jerry, SHULLER Robert, SHERRER Quin, SUMRALL Kenneth, STEPANOW Andriej, SUNDBERG Bengt, SEBASTIAN Rani, SIMPSON Charles, TENNEY Tommy, TORRES Hector, TOWNS Elmer, TAYLOR Jack, TYSON Tommy, TEYKL Terry, TENNEY Tommy, TILTON Robert, WAGNER Peter & Doris, WIEJA Alina i Henryk, WIMBER John, WENTROBLE Barbara, WHITE Paula, WHITE Tod, WISE Robert, WARREN Rick, WOMMACK Andrew, WRIGHT Norman, VINCENT Alan, VOLKMANN Bill, YODER Barbara, YONGGI CHO David, YOUNG Sarah, ZIGLAR Zig.

 

Osoby wymienione powyżej są autorami większości książek z nauczaniem w/w nauk, które są do nabycia w prawie każdej zborowej księgarni. W naszym kraju propagatorami tego nurtu są wydawnictwa: W WYŁOMIE, KOINONIA, ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE, MORNING STAR, CEL i INSPIRACJE. Pod szyldem Towarzystwa Biblijnego, od kilkunastu lat działa w Gdyni amerykańska szkoła liderów Ruchu Wiary: CHRYSTUS DLA NARODÓW (CHDN), produkująca kaznodziejów, proroków i misjonarzy tego nurtu, która czynnie współpracująca z ruchem ''Polska 24'', wspólnotą Spichlerz oraz Duszpasterstwem Młodzieży w KZ. CHDN prowadzi też „Wakacyjną szkołę letnią”, gdzie pod szyldem kursów tańca, dramy i działalności art-ewangelizacyjnej, młodzież nakłaniana jest do podejmowania dziennej nauki w w/w szkole, w której zajęcia prowadzą biegli specjaliści od dokonywania zmian myślenia, wartościowania rzeczywistości, postrzegania Boga i rozumienia Słowa Bożego.

 

CHARAKTERYSTYKA FAŁSZYWYCH PRZEBUDZEŃ

 

Najczęstszymi cechami fałszywych przebudzeń, są typowo demoniczne manifestacje duchowe tj. trans, odmienne stany świadomości lub stany cielesno-emocjonalnej histerii, utożsamiane z działaniem Ducha Świętego, które są tam określane jako "nowe rzeczy" lub "nowe objawienia Ducha Świętego". Nie są one wogóle weryfikowane treścią Bożego Słowa, gdyż są postrzegane jako Boże potwierdzenie prawdziwości danego nauczania. Dlatego niebiblijne objawienia, wizje i demoniczne manifestacje stawia się tam ponad Słowem Bożym, co automatycznie stawia pomiędzy Bogiem a ludźmi pośredników, w osobach samozwańczych apostołów lub proroków. Tym sposobem, zawsze coś zostaje dodane lub ujęte ze Słowa Bożego. Wpajane jest też mistyczno-symboliczne podejście do Słowa Bożego, oraz kabalistyczne przekonanie, że Biblia nie jest adekwatna do dzisiejszych czasów. Nakreślane są też różne mechanizmy przyczynowo sprawcze, tj: duchowi pośrednicy, fetysze (flagi, mapy) lub czynności magiczne mające korygować duchową rzeczywistość, plus elementy typowe dla pogaństwa tj: przewodnicy duchowi, taniec rytualny, machanie flagami, prorocza rola muzyki i silne oddziaływanie na psychikę, emocje i logikę uczestników, oraz okultystyczny schemat duchowości, czyli mistycyzm, mapy i bramy duchowe i stopnie wtajemniczania. Pojawia się też duchowa wyniosłość i przekonanie o byciu bardziej duchowym od innych i posiadaniu wyższego objawienia. Można to dostrzec po traktowaniu z wyższością lub politowaniem osób, które podważają lub nie akceptują tych nauk. Myślenie jednostek zostaje podporządkowane liderom, a od wiernych wymaga się ślepego posłuszeństwa i pełnej aprobaty dla objawień i działań przywódców. Pierwszoplanową powinnością wierzących zaczyna być służba, zamiast świętego życia i przemiany duchowej. Nie mówi się też, co wierni muszą zostawić i jak wierzyć, tylko co trzeba robić, aby podobać się Bogu, ze szczególnym naciskiem na łożenie pieniędzy. Pomijana jest też etyka chrześcijańska, co powoduje, że cele liderów zaczynają uświęcać metody działania. Bardzo często wiodące role odgrywają kobiety, a myślący inaczej są izolowani, negatywne nakreślani i dyskredytowani.

 

FAŁSZYWE PRZEBUDZENIA CECHUJĄ ZAZWYCZAJ DWA RODZAJE ZACHOWAŃ

 

Pierwsze to transy i niekontrolowane stany emocjonalne lub zaburzenia świadomości, wywołane przez psychomanipulację. Natomiast drugie, to ewidentne manifestacje demoniczne, ale w obydwu przypadkach utożsamiane z działaniem Ducha Świętego i nakreślane jako "nowe rzeczy" lub "nowe objawienie Ducha Świętego”.

 

W przypadku tych pierwszych (nieco mniej szkodliwych), osoba prowadząca za pomocą socjotechnik wprowadza uczestników w trans i wywołuje reakcje psycho-emocjonalne, takie jak: samooskarżenie, przerażenie lub histerię. Następnie nakreśla świetlaną wizję odnowy i idealnego stanu rzeczy, po czym euforycznie podaje idealistyczną wizję wyjścia z tej sytuacji, a nastepnie tymi samymi metodami doprowadza słuchaczy do hipnotyczno-euforycznych stanów, w oparciu o ich niespelnione marzenia lub utajone cechy charakteru tj: idealizm lub egocentryzm. W większości tych przypadków, takie zdarzenia są połączone z głośną emocjonalną muzyką, tańcem, machaniem flagami, długotrwałym głośnym wyznawaniem jakiejś treści, a obecnie coraz częściej z użyciem świateł estradowych. U nieświadomego odbiorcy wywołuje to stany hipnotyczno transowe, oraz stan hiperwentylacji mózgu, który objawia się euforycznym i bezkrytycznym odbiorem wszelkich słyszanych treści, podawanych zazwyczaj jako wizje i proroctwa liderów.

 

W przypadku drugich (typu Toronto blessing) sytuacja wygląda znacznie gorzej, gdyż są to manifestacje typowo demoniczne, które przybierają różnorakie formy transu, najczęściej są to jakieś wizje (rozbieżne z treścią Biblii), hipnotyczny śmiech, halucynacje nazywane nietrzeźwością w duchu, padanie pod mocą, przewracanie ludzi na odległość, wydawanie dźwięków typowych dla zwierząt i bezwiedne naśladowanie ich (okult. transfiguracja), oraz spektakularne formy halucynacji typu metaliczny pył lub fruwające pióra. Mogą też wystąpić bardziej wyrafinowane formy manifestacji demonicznych, jak ''duch wieszczy'' (Dz 16:16-18), który publicznie coś nakazuje jakiejś osobie lub danej grupie. Takie zdarzenia zawsze prowadzą do rywalizacji, oskarżeń i poczucia wyższości jednych nad drugimi, a przywódca w autorytecie guru zawsze staje w centrum wszelkiego działania i sądu.

 


 

Znane w Polsce fałszywe przebudzenia oraz demoniczne mistyfikacje działania Ducha Świętego, wiążą się ściśle z nazwiskami przytoczonymi w tej publikacji. Nie mam zamiaru tutaj personalnie osądzać tych osób, ale chcę jasno określić, o jakich ruchach i naukach charyzmatycznych jest tutaj mowa, gdyż nauki te w zawrotnym tempie rozchodzą się po naszym kraju pod postacią zapisów video z konferencji, muzyki i książek (W wyłomie, Vineyard, Morning Star, Spichlerz, Koinonia, Wolni w Chrystusie, Absolutnie Fantastyczne).

 

Przypuszczam, że większość osób, które promują te nauczania, jest raczej pewna, że służy Bogu i czyni to w szczerości serca, nie mając pojęcia że są w opałach duchowych. Pewne jest też to, że Bóg w swojej łasce otwiera oczy wielu zwiedzionym braciom i siostrom, i oby działo się to jak najczęściej, ale to się ściśle łączy z radykalnym uznaniem nauki Słowa Bożego w kontekście słów Pana Jezusa, nazwaniem zła po imieniu i odwróceniem się od tego.

 

W kręgach polskich ewangelicznie wierzących chrześcijan jest wielu kontrowersyjnych nauczycieli, ale zawsze możesz być pewnym, że jeśli w centrum czyjegoś przesłania nie stoi Chrystus z nauką o upamiętaniu, braniu własnego krzyża i świętym życiu, a zamiast tego jest głoszone jakieś przebudzenie, jakieś metody, prorocza muzyka, jakaś służba, prorok, błogosławieństwa lub droga do sukcesu, to bądź pewien, że to poselstwo nie pochodzi od Boga i że ci ludzie prowadzą innych na zatracenie.

 

W naszym kraju fałszywe przebudzenia charyzmatyczne akceptowane są nie tylko w kościołach o charakterze charyzmatycznym. Ich rozrywkowy charakter pod pozorem młodzieżowych działań artystyczno ewangelizacyjnych i konferencji dla kobiet, otwiera drzwi nawet najbardziej konserwatywnych społeczności. Na dzisiaj (2008r) prawie nie istnieją czytelne publikacje na temat tych ruchów, podczas gdy publikacje promujące te nauki to ok. 80% wszystkich tytułów wychodzących w naszym kraju. Dlatego uważam, że dzisiaj należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do książek ''chrześcijanskich''. W Polsce, często nawet w kościołach nieakceptujących tych doktryn, bez problemu można kupić wiele publikacji tego nurtu, które z kolei są źródłem większości rozłamów.

 

Nauki charyzmatyków są tak inteligentnie przeramowaną nauką biblijną, że nawet wielu doświadczonych pasterzy, nie potrafi zlokalizować w nich momentu kłamstwa. Bardzo wielu z nich świadomie lekceważy ten temat zapominając, że ochrona wiernych przed fałszywą informacją na temat Boga i zbawienia jest jednym z ich nadrzędnych obowiązków z którego będą rozliczeni przed Bogiem. Szatan, którego zbyt często lekceważymy wie, że w zborze wystarczy mu jeden fałszywie przebudzony człowiek, który pociągnie za sobą wielu, a rozdwojona społeczność długo nie przetrwa. Wierzący zbyt często zapominają, że nie są istotami neutralnymi duchowo i zawsze komuś służą.

 

BĄDŹ BARDZO CZUJNY W SYTUACJACH

 

Gdy ktoś nakreśla ci inny system wartości niż Biblia.

Gdy ktoś dzieli ludzi na bardziej i mniej namaszczonych.

Gdy ktoś obiecuje ci bycie bardziej duchowym od innych.

Gdy ktoś ma wizję lub objawienie nie będące w pełnej harmonii ze Słowem Bożym.

Gdy ktoś nakreśla wizerunek lub charakter Boga odmienny od wizerunku Biblijnego.

Gdy ktoś ma wizję lub objawienie, które uzurpuje mu władzę nad jakąś osobą lub społecznością.

Gdy ktoś zachęca cię do otwarcia się na jakieś duchowe nowe rzeczy których nie oferuje Biblia.

Gdy ktoś wymaga od ciebie ślepej uległości lub lojalności wobec liderów i przywódców.

Gdy ktoś wymaga od ciebie składania ustnych bądź pisemnych deklaracji lojalności.

Gdy ktoś zabrania ci swobodnego wypowiadania się na temat zaistniałych sytuacji.

Gdy ktoś narzuca ci nienaturalne sposoby myślenia i wartościowania zdarzeń.

Gdy ktoś mówi o sianiu i zbieraniu jako o obietnicach dotyczących pieniędzy.

Gdy ktoś narzuca ci, nienaturalne dla ciebie zachowania, pod pozorem wielbiania Boga

Gdy zauważysz, że Jezus stał dla liderów twojej grupy narzędziem osiągania własnych celów.

Gdy jakiś człowiek zaczyna być twoim sumieniem i mówi ci co masz robić, a czego masz nie robić.

 

Nowy Testament wielokrotnie ostrzega przed konsekwencjami uczestnictwa w niebiblijnych zgromadzeniach.

Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Ktotrwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki (nauki biblijnej), nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach (2J 1:7-11).

Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od Boga), lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. (…19-20) Chętnie bowiem znosicie głupców, wy którzyście mądrzy! Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktośwyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije (2Kor 11:4, 19-20).

Choćby nawet któryś z nas, albo nawet anioł z nieba, zwiastował wam ewangelię inną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, to niech będzie przeklęty! Jak mówiliśmy przedtem, tak i teraz mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię inną od tej, która przyjęliście od nas, niech będzie przeklęty! Czy teraz chcę sobie zjednać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym chciał się przypodobać ludziom, to nie byłbym sługą Chrystusowym (Gal 1:8-10).

Wszelka roślina, której nie zasadził mój niebiański Ojciec, zostanie wykorzeniona. Nie podążajcie za nimi, bo tam ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, to oboje wpadną w dół (Mt 15:13-14).


W KTÓREGO JEZUSA WIERZYSZ ?

 

Apostoł Paweł napisał: gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od Boga) lub inną ewangelię, której nie przyjęliście (od nas) to znosicie to z łatwością. (2 Kor 11:4)

 

Słowa Pawła wskazują niezaprzeczalnie na fakt, iż w kościołach są też fałszywi bracia, którzy zwiastują „innego Jezusa”, głoszą „inną ewangelię” i chrzczą „innym duchem”. Ten fragment pokazuje, że takie osoby uchodzą za chrześcijan i głoszą swoje nauki w społecznościach chrześcijańskich, a słuchacze bardzo chętnie przyjmują ich nauki, bo ta wersja ewangelii podoba im się o wiele bardziej, niż ta, którą słyszeli od apostoła Pawła. Ale Biblia mówi, że ich Jezus, to nie Chrystus, że ich duch, to nie Duch Święty, a ich ewangelia nie jest ewangelią o Jezusie Chrystusie. Wynika z tego bardzo jasno, że nie są oni sługami Boga, że nakreślają wierzącym inny cel niż Jezus i Paweł, i na pewno nie prowadzą ludzi do zbawienia.

 

W dzisiejszym świecie są setki tysięcy kościołów i kaznodziejów, którzy mają na swoim szyldzie Jezusa. Czy zastanawiałeś się kiedyś gdzie trafiłeś? Kogo reprezentuje twój pastor? Czy ma charakter Chrystusa, czy egocentrycznego ojca dyrektora? Czy głoszona przez niego nauka, jest drogą Jezusa Chrystusa, ....czy może jakimś korporacyjnym systemem ogłupiania ludzi? Albo czy jego Jezus, nie jest czasami tym „innym Jezusem” o którym pisze Paweł. Czy jego Jezus mówi o upamiętaniu, nowo narodzeniu i świętym życiu dla Boga i innych ludzi, czy może jest specjalistą od uwalniania marzeń, obiecującym dobrobyt, niezależność, samozadowolenie i świetną zabawę.

 

Nowy Testament kilkanaście razy ostrzega przed zwodzicielami głoszącymi zgubne nauki. Mówi też, że w kościołach będą nauczyciele i wilki w owczej skórze, które przybieraja pozór pobożności, ale nie są jednymi z nas. Właśnie dlatego każdy wierzący jest osobiście zobowiązany do weryfikowania każdego nauczania z treścią Pisma Świętego. Żadna denominacja ani żaden kaznodzieja nie dostał od Boga monopolu na zbawienie, w związku z czym nawet przynależność do najbardziej radykalnych społeczności nie daje pewności zbawienia. Słowo Boże ostrzega, że każdy człowiek sam odpowiada za swoje zbawienie i na sądzie nikt nie będzie mógł powiedzieć: ''zostałem oszukany!!!''.

 

Jeżeli w twoim życiu są ludzie, rzeczy lub zajęcia ważniejsze od Boga, lub gdy nie żyjesz zgodnie z duchowymi prawami, nakreślonymi w Piśmie Świętym, to znaczy, że prawdopodobnie szukasz w życiu czegoś innego, ktoś cię oszukał albo czegoś w tym wszystkim nie zrozumiałeś. Biblia stwierdza jednoznacznie, że dziećmi Bożymi są tylko ci, których Duch Święty prowadzi, i którzy pełnią wolę Ojca. Nie będzie On zatem prowadzić ludzi inną drogą niż ta, którą Jezus wskazał w Biblii. Jeżeli Jezus powiedział, że z Pisma nie przeminie nawet najmniejsza litera do końca świata, to znaczy, że Biblia jest w stu procentach ponadczasowa i żadna jej treść nie podlega dezaktualizacji do końca świata. Wynika z tego jasno, że każda nowa nauka lub nowe objawienie, które zmienia kontekst, dezaktualizuje, względnie przekręca treść nauki apostolskiej, nie jest przesłaniem od Boga, ale kolejną ofertą diabła.

 

Bóg od samego początku „gra z ludźmi w otwarte karty”, Jego droga jest bardzo prosta i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie wymaga On od ludzi doszukiwania się w Biblii mistycznych związków przyczynowo sprawczych, ponieważ to cechuje kabalistów. Nie wymaga też wiązania mocy demonicznych muzyką, tańcem ani flagami, bo to są czary; ani wszczynania potyczek z demonami, gdyż są one dla ludzi niedostrzegalne. Tak kiedyś działali kapłani baala, a dzisiaj w ten sposób działają szamani, czarownicy i kapłani pogańskich kultów. Jezus nie mówi ludziom, co mają robić, bo zbawienie nie wynika z uczynków, ale mówi czego mamy nie robić i pokazuje jaką trzeba mieć postawę wobec Boga i innych ludzi, jakim się stawać i jak żyć. Po ojcowsku ostrzega i uczy naśladowanie siebie, pod względem czystości życia, miłości do innych ludzi i miłości do Boga poprzez podporządkowanie się Pismu, gdyż to jest jedyna biblijna definicja pokory i jedyny sposób na duchową przemianę i ocalenie własnego życia. Chrześcijańskie życie nie może być oparte na myśleniu pragmatycznym ani materialiźmie, i nie może się przeradzać w jakiejkolwiek próby ''ustawiania się'' na tym świecie, bo tak postępuje ginący świat. Jezus mówi do wszystkich ludzi na ziemi: Kto kocha swojego ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto kocha swoją córkę lub syna bardziej niż mnie, też nie jest mnie godny. Kto kocha swojego księdza, pastora, proroka, matkę boską, papieża lub cokolwiek innego bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Jeżeli chcesz pójść za mną, to zaprzyj się samego siebie, bierz codziennie swój krzyż i naśladuje mnie. Bo kto chce zachować swoje życie, musi najpierw z niego zrezygnować. A kto zrezygnuje ze swojego życia dla mnie, ten je ocali (Mt 10:37-39) ... a jeśli ktoś idzie za mną i nie dźwiga swego krzyża, ten nie może być moim uczniem (Łk 14:27). Paweł podkreśla, iż to właśnie krzyż jest kluczem do zbawienia pisząc że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych którzy giną, natomiast dla nas którzy dostępujemy zbawienia jest mocą Bożą (1Kor 1:18).

A to Pan Jezus obiecał każdemu kto zostawi dla Niego wszystko:

Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, a który by nie otrzymał stokrotnie więcej już teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie i życia wiecznego (Mk 10:29-30).

Wszyscy apostołowie, gdy powoływał ich Pan Jezus, musieli najpierw zostawić swoją pracę, majątek, tradycję rodzinną i religijną, wyniesiony z domu system wartości oraz wszystkie swoje plany, musieli zaufać całkowicie i tylko Jemu. Nie twierdzę, że mamy od dzisiaj przestać pracować, ale że od tego momentu, nasze życie nie może być już podporządkowane naszym planom ani karierze zawodowej, która nie może być już naszym sensem życia, a dobrobyt i awans społeczny naszym celem. Od momentu podjęcia decyzji o byciu uczniem Chrystusa, wierzącego zaczyna obowiązywać hierarchia wartości świata duchowego czyli:

 

1. BÓG    2. RODZINA    3. BOŻE POWOŁANIE    4. PRACA ZAROBKOWA

 

W świecie duchowym celem działania nigdy nie jest dążenie do posiadania czy uznania, ale wyłącznie działanie podpożądkowane woli Boga. Wszystko w naszym życiu powinno zostać podporządkowane zbliżaniu się do Boga i prowadzeniu do Niego innych ludzi. W myśl przykazania „miłuj bliźniego jak siebie samego”, zostajemy przez Boga zobowiązani do miłowania braciw Chrystusie, co dosłownie znaczy „dbaj o potrzeby swojego brata, tak jak o własne” w kontekście zaspokajania najzwyklejszych potrzeb jak: jedzenie, ubranie, mieszkanie, odwiedzanie chorych czy dbanie o starszych. Równo po Bożemu nie oznacza, że wszyscy mają oddawać dziesięcinę, ale że ci którzy mają nadmiar mają nim wyrównywać niedostatek potrzebujących (2Kor 8:13-15). I tylko za takie uczynki miłosierdzia będziemy odbierać zapłatę jako wierzący od Jezusa (Mt 25:31-46).

 

A szatan, pomimo że został zaliczony w poczet głupców, wbrew powszechnej opinii nie jest idiotą, ale istotą wielokrotnie inteligentniejszą od każdego człowieka. I dniami i nocami nie ustaje w swoich kombinacjach i nowych pomysłach, aby odwrócić od Boga każdego, kogo się tylko da. Pan Jezus podaje niestety tylko jedną możliwość bycia bezpiecznym wobec diabelskich pułapek i dotarcia do celu. Jest nią uśmiercenie naszej cielesności, czyli wyzbycie się konsumpcyjnego myślenia i hedonistycznego stylu życia, oraz trwanie w świętym życiu podporządkowanym Bożym zasadom i prawom duchowego świata duchowego, nakreślonym przez Słowo Boże.

 

Czy zastanowiłeś się kiedyś kim jest twój Jezus? I czy na pewno jest to biblijny Chrystus?

 

Czy mówi on to samo co biblijny Jezus Chrystus? Czy może twój Jezus, to bardziej taki Dżin z lampy Alladyna, adwokat twojego ja, idealnie zespolony z twoimi ambicjami, pragnieniami i przekonaniami religijnymi, który zawsze mówi, że masz rację, a na codzień jest niezawodnym narzędziem motywacji do osiągania własnych celów, którego ty sam sobie stworzyłeś i mylnie utożsamiasz go z Jezusem Chrystusem.

 

CO MÓWI BIBLIA,
A CO NAUKI NOWEJ REFORMACJI APOSTOLSKIEJ

 

Oto tylko niektóre przykłady przeramowania nauki biblijnej (tzw. paradygmatu) na użytek teologii charyzmatyków. Przytoczone przykłady są elementami nauki ruchów omawianych wniniejszej publikacji. W Polsce kościoły w różnym stopniu przyjęły te nauki, dlatego też nauczanie to, pomimo silnej ekspansji do wszystkich denominacji nie ma jednolitego charakteru, ze względu na pojawianie się ciągle nowych objawień i tzw. brania co komu pasuje.

 

1. BIBLIA JEST NADRZĘDNYM KLUCZEM DO ZROZUMIENIA EWANGELII, NAUCZANIA I KORYGOWANIA

 

Nauczanie powinno być oparte w równym lub przeważającym stopniu na objawieniach przywódców. Biblia jest autorytetem równorzędnym, a w kwestiach gdzie pojawia się „nowe objawienie” drugorzędnym. Opieranie nauki na Biblii jako jedynym autorytecie nazywane potocznie „martwą religią” jest niepełne i nie aktualne ze względu na upływ czasu oraz zmiany kulturowe, gdyż gdzie nie ma objawienia tam lud się rozprzęga.

 

2. PASTERSTWO I NAUCZANIE POWIERZONE ZOSTAŁO MĘŻCZYZNOM

 

Bóg powierzył służbę pasterstwa i nauczania mężczyznom, ale mężczyźni nie wywiązali się z powierzonych im zadań, więc Bóg przekazał tą służbę kobietom i udzielił im do tego potężnego namaszczenia i błogosławieństwa.

 

3. ZBAWIENIE I RELACJA Z BOGIEM JEST SPRAWĄ OSOBISTĄ

 

Podporządkowanie liderom i przywódcom kościoła, jest wyrazem podporządkowania Bogu i jest niezbędne do utrzymania zbawienia, gdyż Pan Bóg mówi tylko do przywódców. Zbawione będą całe narody w wyniku zastosowania strategicznej walki duchowej. Zbawienie i relacja z Bogiem są możliwe jedynie w kontekście całego Kościoła.

 

4. NOWO NARODZENIE, UPAMIĘTANIE ORAZ TRWANIE W NAUCE SŁOWA BOŻEGO, TO PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA.

 

Kluczem jest posłuszeństwo i wiara wobec wizji i objawień przywódców. Nowo narodzenie jest postrzegane jako proces, który nie jest najistotniejszy dla uczniostwa. Nowe kościoły tworzą się bardziej w wyniku przynależności i akceptacji wizji lidera niż osobistej wiary.

 

5. UZDROWIENIE JEST UDZIAŁEM CAŁEGO KOŚCIOŁA, W SFERZE CIAŁA I DUCHA.

 

Uzdrowienie duchowe postrzegane jest w kontekście zranień emocjonalnych z przeszłości, gdyż dusza człowieka nakreślana jest według świeckiego wzorca psychologicznego jako emocje, uczucia i intelekt. Aby odebrać uzdrowienie ciała można posługiwać się wszelkimi metodami działania gdyż to nam się należy od Boga. Jeżeli ktoś nie został uzdrowiony to znaczy że w wyniku niewiary nie odebrał uzdrowienia które już się dokonało na Golgocie, albo w jego relacji z Bogiem jest cos nie w porządku.

 

6. KOŚCIÓŁ SKAZANY JEST NA UCISK I PRZEŚLADOWANIA

 

Kościół i chrześcijaństwo staną się wiodąca i tryumfującą siłą w Nowym Porządku Światowym, a zwycięstwo wierzących nad złem tego świata jest wręcz zagwarantowane.

 

7. POSŁUSZEŃSTWO BOŻYM PRZYKAZANIOM I NORMOM ETYCZNYM WZGLĘDEM BOGA, WŁASNEGO ŻYCIA ORAZ INNYCH LUDZI, NACECHOWANE MIŁOŚCIĄ DO LUDZI, POWŚCIĄGLIWOŚCIĄ I PRAWOŚCIĄ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA WŁASNE CZYNY

 

Czystość moralna jest pojęciem względnym, należy brać pod uwagę różnorodność etniczną i kulturową, przykazania biblijne trzeba odczytywać we współczesnym kontekście, a jeśli chodzi o normy etyczne w życiu i w kościele, to "Pana Boga nie wolno zamykać w klatce". Odpowiedzialność za to biorą na siebie namaszczeni liderzy i przywódcy, gdyż to oni interpretują rozumienie grzechu i ustalają granice etyczne dla wiernych.


8. EWANGELIZACJA TO ŚWIADCZENIE WŁASNYM ŻYCIEM O BOGU, A UCZYNKI SĄ DOWODEM, A NIE ŚRODKIEM POPRAWIAJĄCYM NASZ WIZERUNEK CZY RELACJĘ Z BOGIEM.

 

Ewangelizacja to strategiczna walka duchowa, połączona z marszami modlitewnymi, demonstracjami ulicznymi, pokazami multimedialnymi oraz różnymi formami teatralnymi, w celu wywołania doznań emocjonalnych, które to powinny spowodować u odbiorcy „otwarcie się” na przesłanie danej grupy.

 

9. MODLITWA O BRACI, DZIAŁANIE NA RZECZ ZMIAN W KOŚCIELE PRZY JEDNOCZESNEJ ŚWIADOMOŚCI, ŻE ZMIANY MOGĄ NASTĄPIĆ JEDYNIE W WYNIKU UPAMIĘTANIA, NOWO NARODZENIA I PRZEMIANY DUCHA.

 

Niezbędna jest zmiana postrzegania Kościoła przez świat przez wspólną pracę dla dobra ludzkości. Nauczanie odwiecznych prawd biblijnych, nauka o nowonarodzeni, opamiętaniu i grzechu to religijny przeżytek, który może tylko poranić i zniechęcić.


10. ODDAWANIE BOGU CZCI, UWIELBIENIE I MODLITWA SĄ UDZIAŁEM WSZYSTKICH WIERZĄCYCH.

 

Uwielbienie, modlitwa i nauczanie należą do zakresu odpowiedzialności namaszczonych liderów, którzy również muszą być w tej kwestii podporządkowani władzom lokalnym i narodowym. Pozostali wierzący muszą podporządkować się działaniom i wskazówkom przywódców i liderów. Uwielbienie jest proroczym aktem ogłaszania zwycięstwa kościoła na ziemi, który burzy warownie szatana i ściąga „Bożą obecność”. Podczas uwielbienia proroczy zespół prowadzi wiernych przed Boży tron i dlatego nie powinno to mieć znamion religijności. Powinno być głośne i połączone z tańcem okrzykami i wyrażaniem emocji.

 

11. CZYSTOŚĆ NAUCZANIA JEST RÓWNIE WAŻNA JAK MORALNOŚĆ I ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA, WSZYSCY SĄ RÓWNI W OCZACH BOGA. NIKT NIE POSIADA IMMUNITETU CHRONIĄCEGO GO PRZED NAPOMNIENIAMI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW KOŚCIOŁA.

 

Należy okazywać bezwzględną uległość swojemu przywódcy i zdawać przed nim sprawę. Nikomu w kościele nie wolno kwestionować nauczania i działań przywódcy. Napomnienie istnieje jedynie wówczas, gdy ktoś się wyłamie lub skrytykuje przywódcę lub jego naukę, co jest równoznaczne z buntem przeciwko Bogu. Nikomu nie wolno oceniać życia przywódców ponad sobą, bez względu na to, co głoszą, ani wytykać widocznych grzechów, w jakich żyją, gdyż przywódcy ustanawiani są przez Boga.

 

12. PONADNATURALNE ZJAWISKA NALEŻY WNIKLIWIE BADAĆ W OPARCIU SŁOWO BOŻE. NIE JEST TO DOWÓD ANI TEŻ WSKAŹNIK DUCHOWEGO ŻYCIA. NAJWAŻNIEJSZYMI CZYNNIKAMI W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN SĄ WIARA W TREŚĆ ORAZ OBIETNICE SŁOWA BOŻEGO I MIŁOŚĆ. A DOWODAMI SĄ ''OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO'' I UCZYNKI MIŁOSIERDZIA . GDYŻ NIE MOŻNA BUDOWAĆ SWOJEJ WIARY WYŁĄCZNIE NA WIZJACH, PRZEŻYCIACH EMOCJONALNYCH CZY CUDACH.

 

Wszelkie ponadnaturalne manifestacje są Bożymi potwierdzeniami danego nauczania i zawsze jako przejawy działania Ducha Świętego oraz błogosławieństwa. Nie należy ich weryfikować, ale przyjąć jako błogosławieństwo. Im więcej występuje takich przejawów w danej grupie tym bardziej jest ona duchowa i namaszczona. Jeżeli nie doświadczamy takich doznań, to znaczy, że nasza relacja z Bogiem jest zła i wymaga weryfikacji oraz uporządkowania.

 

13. BÓG WSPÓŁDZIAŁA Z NAMI ZAWSZE KU DOBREMU, DZIAŁA JAK CHCE, GDZIE CHCE I KIEDY CHCE, INDYWIDUALNIE WOBEC KAŻDEGO, ALE W GRANICACH SWOJEGO SŁOWA.

 

Boże działanie jest zależne od działań wierzących. Bóg przekazał nam swoją moc oraz ducha i bez wyznawania oraz stosowania strategii walki duchowej, które dają mu moc duchową nie jest w stanie sam nic uczynić. Im więcej będzie na danym terenie przeprowadzonej walki duchowej, marszów dla Jezusa, uwielbień, ewangelizacji itp. tym mamy więcej mocy, a tym samym większą przewagę nad wrogiem i jesteśmy bliżej przebudzenia na danym terenie.

 

14. REZYGNACJA ZE ŚWIECKIEGO STYLU ŻYCIA, TRADYCJI, FILOZOFII, NORM MORALNYCH ORAZ WIERZEŃ RELIGIJNYCH.

 

Odchodzenie chrześcijan od świeckich norm, etyki i nauki jest postrzegane jako przejaw przeciwstawiania ciała duchowi i martwej religijności, która jest złym świadectwem dla świata. Izolacja od innych religii i kultów jest nieetycznym przejawem ksenofobi, i nie służy szerzeniu pokoju oraz jedności w świecie. Należy działać w kierunku wspólnego pojednania, ekumenii i dobra ludzkości, bez względu na przynależność religijną i denominacyjną, gdyż Bóg ma zamiar zbawić cały świat.

 

15. CHRZEŚCIJANIN NIE ANGAŻUJE SIĘ W POLITYKĘ

 

Aktywna edukacja, czynne zaangażowanie w politykę, biznes, sztukę i dążenie do sukcesu w życiu na wszystkich płaszczyznach, jest niezbędnym czynnikiem transformacji narodów i wprowadzania Bożych norm i praw na Ziemi.

 

16. LITERALNO FUTURYSTYCZNA INTERPRETACJA KSIĘGI OBJAWIENIA TZN. ŻE JEJ TREŚĆ DOTYCZY TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI.

 

Rozumienie Powtórnego Przyjścia Chrystusa po Tysiącletnim Królestwie. Możliwa interpretacja symboliczna, zakładająca zstąpienie "chwały" jako rzeczywistości duchowej.


17. LITERALNA ZGODNA Z KONTEKSTEM CAŁOŚCI INTERPRETACJA BIBLII I PROROCTW DOT. CZASÓW OSTATECZNYCH ORAZ NIEBA I PIEKŁA.

 

Interpretacja Pisma jest alegoryczno symboliczna, włącznie z proroctwami dotyczącymi czasów ostatecznych. Biblia traktowana jest jako metafora, przenośnia lub symbolika. Piekło nie jest miejscem kaźni niewierzących, ale alegorią oddzielenia od Bożej obecności. Nic nas nie odłączy od miłości Boga, gdyż Jego miłosierdzie, łaska i miłość są ponad jego sądem.

 

18. POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA NASTĄPI PRZED TYSIĄCLETNIM KRÓLESTWEM, A JEGO PANOWANIE NA ZIEMI ZACZNIE SIĘ OD MOMENTU JEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA.

 

Tysiącletnie Królestwo to Nowy Porządek, który zostanie ustanowiony przez kościół na ziemi, jest to symbol zwycięskich rządów kościoła pełnego mocy i chwały, który obejmie władze nad światem.

 

19. KOŚCIÓŁ I BOŻY SŁUDZY MAJĄ ZA ZADANIE PEŁNIĆ WOLĘ JEZUSA. WIERZĄCYM POWIERZONO: TRWANIE W SŁOWIE, GŁOSZENIE I NAUCZANIE.

 

Kościół to Armia Dawida, która posiądzie ziemię dla Jezusa i będzie rządzić w autorytecie Bożym narodami całej ziemi, jeżeli wystąpi taka konieczność to nawet przy pomocy siły.

 

20. WALKA DUCHOWA ROZUMIANA JEST JAKO WALKA Z POKUSAMI, WŁASNĄ CIELESNOŚCIĄ I GRZECHEM. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ DIABŁU TO ODRZUCENIE JEGO SYSTEMU WARTOŚCI, NORM ETYCZNYCH I OFERT.

 

Strategiczna walka duchowa, oparta na ogłaszaniu zwycięstwa, wyznawaniu, machaniu flagami oraz wiązaniu demonów nad różnymi częściami miast w celu zburzenia duchowych warowni szatana, odebrania mu ziemi dla Jezusa oraz uwolnienia błogosławieństw i przebudzenia nad danym terytorium.

 

21. WIARA W WIELKIE ODSTĘPSTWO KOŚCIOŁA W CZASACH OSTATECZNYCH, W OSOBOWE PANOWANIE ANTYCHRYSTA I PRZEŚLADOWANIA WIERZĄCYCH.

 

Zupełne odrzucenie nauki o wielkim odstępstwie kościołów w czasach ostatecznych, fałszywych prorokach i nauczycielach, antychryście i fizycznym pochwyceniu Kościoła, przyjęcie nauki o ogólnoświatowym przebudzeniu i jedności. Nakreślanie wielkiego odstępstwa jako innych religii.

 

22. UWALNIANIE OD DEMONÓW NASTĘPUJE POPRZEZ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO I DZIEJE SIĘ TO POMIĘDZY DUCHEM ŚWIĘTYM A DEMONAMI.

 

Wierzącym została przekazana moc i autorytet nad demonami, dlatego podczas uwalniania należy dowiedzieć się najpierw o imię demona, można im też, a nawet należy rozkazywać, okazywać naszą wyższość i autorytet; a nawet szydzić z nich i drwić.

 

23. SŁOWO BOŻE MA MOC ZMIENIĆ CZŁOWIEKA ORAZ JEGO ŻYCIE.

 

Słowo ma moc sprawczą, czyli co wypowiadasz to się stanie. Gdy wyznajesz negatywnie, np: ''ale ze mnie głupiec'' to staniesz nim, ale gdy chcesz być bogaty, to wystarczy wyznawać pozytywnie, że ''ja już jestem bogaty''.

 

24. DARY DUCHOWE SĄ ROZDZIELANE WEDŁUG WOLI I UZNANIA BOŻEGO. NALEŻY ICH UŻYWAĆ TYLKO ZGODNIE Z JEGO PROWADZENIEM. ICH POSIADANI NIE JEST MIERNIKIEM MORALNOŚCI ANI DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ CZŁOWIEKA, GDYŻ ŻADEN CZŁOWIEK NIE JEST BARDZIEJ NAMASZCZONY OD INNYCH - ALE INACZEJ. NIKT TEŻ NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ SWOICH DARÓW DUCHOWYCH INNYM OSOBOM.

 

Dary duchowe są przekazywane przez namaszczonych przywódców i nauczycieli poprzez nakładanie rąk. Nawet niewierzący mogą je otrzymać dary Ducha i przejawiać duchowe manifestacje, gdyż Bóg posługuje się również osobami niewierzącymi, lecz najpierw je wyposaża.

 

25. BÓG DOSŁOWNIE WYPEŁNI OBIETNICE DANE W STARYM TESTAMENCIE IZRAELOWI. IZRAEL NIE ZOSTAŁ ZASTĄPIONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I NIE ZOSTAŁ SKAZANY NA WIECZNE POTĘPIENIE, KOŚCIÓŁ NIE PRZEJĄŁ OBIETNIC ZŁOŻONYCH NARODOWI WYBRANEMU.

 

Izrael został zastąpiony przez Kościół, który dziedziczy obietnice Narodu Wybranego.

 

26. DUCH ŚWIĘTY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ BOGA I JAKO TAKI NIE PODLEGA ŻADNEJ KONTROLI ZE STRONY CZŁOWIEKA. NIE JEST TEŻ ŻADNYM WIATREM, ODCZUCIEM, SIŁĄ CZY DOZNANIEM.

 

Duch Święty jest przedstawiany najczęściej bezosobowo, jako moc, wiatr, ogień lub doznanie. Można Go na ziemię przywołać lub ściągnąć, wystarczy spełnić określone warunki lub zastosować odpowiednie metody np.: śpiew, muzyka, taniec lub machanie flagami. Jako przejaw obecności Ducha Świętego postrzega się wszelkie zaburzenia rzeczywistości czy uniesienia emocjonalne jak i wszelkie objawy konwulsji, transu czy histerii.

 

27. DARY DUCHOWE NIE MAJA ŻADNEGO ZWIĄZKU Z WRODZONYMI TALENTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI. GDYŻ NIKT SIĘ Z NIMI NIE RODZI I NIE JEST ICH W STANIE DZIEDZICZYĆ.

 

Do darów duchowych zalicza się wrodzone talenty tj. muzyczny, plastyczny, lingwistyczny czy krasomówczy; mogą one być dziedziczone w kolejnych pokoleniach, a także udzielane przez aniołów lub przywódców. Zalicza się do nich również wszelkie postrzeganie poza zmysłowe.

 

28. ŚWIAT JEST SKIEROWANY W STRONĘ CORAZ WIĘKSZEGO ZEPSUCIA I ZŁA. NIC NIE JEST W STANIE POWSTRZYMAĆ „TAJEMNEJ MOCY NIEPRAWOŚCI” DO CZASU PONOWNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.

 

Świat może być coraz bardziej opanowywany przez zło, lecz Kościół i chrześcijanie będą wzrastać w chwale i mocy, pokonując wszelkie zło na Ziemi. Świat zmierza do szczytowego momentu historii, w którym chrześcijanie zwyciężą zło i zapanuje era Nowego Porządku.

 

 


 

Osobom szerzej zainteresowanym tym tematem,
polecamy poniższe publikacje i wykłady DVD:

 

SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

 

CHARYZMATYCZNE METODY DZIAŁANIA - Świadectwa ostrzeżenia ze szkoły ''ChDN'' w Gdyni

 

JAK TO SIE ROBI czyli PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI KONTROLI

 

KUNDALINI - ''Duchy zwodnicze w kościołach''

 

JUSTIN PETERS - ''Musimy rozeznawać''

 

DAVE HUNT - ''Powrót do biblijnego chrześcijaństwa''

 

SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

 

 

''Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej i gdy ich język usycha z pragnienia,
Ja Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę '' - Izajasz 41:17

 

 

 

 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA