POKONANIE DUCHA ANTYCHRYSTA

 

Żyjemy w dniach poprzedzających pojawienie się antychrysta. Ale zanim on zacznie reprezentować na ziemi szatana, to na świecie stopniowo wzrasta eskalacja napięcia, przypominająca budowanie piramidy na szczycie której będzie mógł zasiąść antychryst. 1 List Jana 2:18 mówi, że jej budowa zaczęła się już w pierwszym wieku. „Słyszeliście, że w ostatniej godzinie ma nadejść antychryst, tak i teraz powstało już wielu antychrystusowców, stąd poznajemy, że to jest już ostatnia godzina”. Więc Duch Święty mówi tutaj, że ostatnia godzina była już około setnego roku naszej ery, gdy Jan pisał ten list. Aktualnie żyjemy w ostatnich sekundach tej epoki, gdy kończony jest jej szczyt tej piramidy, dlatego każdy odrodzony chrześcijanin musi rozumieć czasy, w których przyszło nam żyć (Mt 16:3).

 

Królestwo antychrysta to mieszanka polityki, ekonomii i religii. Jednak my będziemy omawiać tylko aspekty religijne, ponieważ diabeł szybciej osiąga swoje cele za pomocą fałszywych religii i odstęp-czego chrześcijaństwa, niż za pomocą ateistycznych rządów. Dlatego już w pierwszym wieku, Jan pisał w swoim pierwszym liście (1J 2:19) o przeciwnikach Chrystusa (antychrystusowcach), którzy pojawili się w zborach, ale zostali wyparci dzięki jednoznacznemu głoszeniu apostołów, mówiąc: „wyszli spośród nas, bo nie byli z nas”. Dzisiaj duch antychrysta jest nad wyraz aktywny wśród chrześcijan, dlatego należy jasno powiedzieć w czym on się przejawia. bo tylko wtedy można go wypędzić ze swojego życia, a następnie ze zboru.

 

Cechy antychrysta pokrótce są opisane w 2 Liście do Tesaloniczan 2:3-12:

 

Jest człowiekiem grzechu  / osobą tolerującą grzech (werset 3).

Jest tym, który się wywyższa ponad innych, bo chce być jak Bóg (werset 4).

Jest tym, który okłamuje i zwodzi odrodzone osoby (wersety 9-10).

 

To pokazuje czego można się dzisiaj spodziewać po antychrystusowcach obecnych w zborach.

 

Grzech

 

Antychryst jest nazywany człowiekiem grzechu. Jego duch przekonuje chrześcijan, aby tolerowali grzech, dlatego w ostatnim pokoleniu przed powrotem Chrystusa głoszenie uświęcenia stało się tak bardzo niepopularne. Tam gdzie działa duch antychrysta, jest wiele kazań na temat równości społecznej, walki z analfabetyzmem, pomocy biednym i ofiarom prześladowań. To może być dobre, jednak w takim zborze prawie w ogóle nie będzie się mówić o takich grzechach, jak miłość do pieniędzy i materializm, o cudzołóstwie i grzesznych myślach, o gniewie, szukaniu własnej chwały, oczernianiu, plotkowaniu, itp - czyli o rzeczach, które Jezus wskazuje w Ewangelii Mateusza 5-7. „Tajemna moc nieprawości” (2Tes 2:7) przeradza się w takich zborach w tanią łaskę i utwierdza ludzi żyjących w grzechu w nieutracalności zbawienia, tylko dlatego, że kiedyś "przyjęli Jezusa". Takie nauczanie łechce ludzkie uszy, dlatego wielu ludzi chętnie tego słucha (2Tm 4: 3-4).

 

Trzynasty rozdział Objawienia Jana opisuje okres panowania antychrysta. Napisano tam, że antychryst da swoim wyznawcom możliwość bycia jego oficjalnym lub nieoficjalnym wyznawcą. Jeśli ktoś będzie chciał mu służyć publicznie, to otrzyma znamię bestii na czole, a jeśli będzie chciał zachować dobrą reputację wśród chrześcijan, to przyjmie je na rękę (Obj 13:16-17). Następny werset mówi o uczniach Jezusa, którzy nie mają takiej alternatywy, ponieważ ich znak zawsze musi być widoczny na ich czołach (Obj 14:1).

 

Podczas panowania antychrysta, bez znamienia bestii nie będzie można kupić nawet podstawowych produktów spożywczych. Do tego jeszcze nie doszło, ale to jest bardzo bliskie. Dzisiaj w większości instytucji edukacyjnych w Indiach trudno jest dostać pracę na pełny etat, bez skalania swojej ręki łapówką - co też jest jednym z symptomów znaku bestii. Pracownicy fabryk, którzy nie biorą udziału w hinduistycznym święcie Ayudha Puja, są kierowani do gorszych prac. Wielu tak zwanych wierzących idzie wtedy na kompromis, po czym na niedzielnych spotkaniach uwielbiają Pana jak duchowi wierzący.

 

Czy wiesz dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w ich społeczności nikt nie wie o ich nieprawości, ani o ich grzechach, którymi kalają się w ciągu tygodnia i nikt nie widzi znaku bestii, który noszą na swoich dłoniach. Tacy ludzie usprawiedliwiają się słowami: „Jeśli człowiek chce przetrwać, to musi się dostosować”. To są ci, którzy uważają, że oddawanie pokłonu szatanowi jest usprawiedliwione, jeśli robisz to w ukryciu, aby zachować dobrą reputację! Dzisiaj nawet przełożeni ewangelicznych denominacji w ukryciu dają się znakować bestii, dlatego zaczyna nimi władać duch antychrysta. Właśnie to jest przyczyną większości konfliktów i rozłamów, oraz upadku całych denominacji.

 

Moc do ujawniania grzechów i oczyszczenia zgromadzeń mają tylko te osoby, które nienawidzą grzechu tak samo, jak Jezus i mają do niego bezwzględnie negatywny stosunek (Hbr 1:9).

 

Samowystarczalność

 

Lucyfer stał się szatanem, gdy zapragnął wywyższyć się ponad innych, aby stać się równym Bogu, aby stworzyć kult własnej osoby i przyjmować chwałę od innych istot. Żądzę szukania własnej chwały można dzisiaj dostrzec we wszystkich środowiskach - w polityce, w biznesie, a także we wszystkich religiach. We wszystkich fałszywych religiach są wywyższani tak zwani półbogowie.

 

Wśród chrześcijan też są ludzie, którzy wywyższają się ponad innych, poprzez przyjmowanie takich tytułów jak: biskup, prezbiter, pastor lub lider - które są dokładnie tym samym, co zanegowany przez Jezusa żydowski tytuł Rabi. Korzeniem tego rodzaju dążeń jest zawsze to samo szatańskie pragnienie odbierania chwały od innych ludzi. To jest ten sam antychrystusowy duch, który „wynosi się nad innych, aby uchodzić za Boga” (2Tes 2:4).

 

Pragnienie odbierania czci przejawia się też w bardziej subtelnych formach, takich jak rozsyłanie sprawozdań ze swojej pracy, wypełnionych statystykami i zdjęciami z modlitw lub przedsięwzięć ewangelizacyjnych.

 

Pragnienie wywyższenia się ponad innych współwyznawców uwidacznia się też w dążeniu do bycia starszym zboru, prezbiterem lub biskupem całej denominacji, bo mając taki tytuł można podróżować jako kaznodzieja i udzielać rad innym nawet wtedy, gdy o to nie proszą. Można też oceniać pracę innych i nazywać ludzi „krytykantami” (Jk 3:1), można naśladować dary i służbę innych ludzi, głosząc teatralne kazania dla własnej chwały, aby usprawiedliwić swoje grzechy i pokazywać, że jest się ważniejszym od innych (Łk 16:15). Wywyższać samego siebie można na wiele różnych sposobów.

 

Każdy, kto chce być wolny od tego rodzaju pożądliwości (zakorzenionych w ludzkiej cielesności) musi zrozumieć, że najpierw trzeba te grzechy nazwać po imieniu i jednoznacznie osądzić. Tylko wtedy człowiek może otrzymać namaszczenie i Bożą moc do wypędzenia ducha antychrysta ze swojego zboru.

 

Kłamstwo

 

Antychryst podstępnie wdraża bezprawie, oraz zwodzi przez fałszywe znaki i cuda (2Tes 2:9-10).

 

Ojcem wszystkich kłamstw jest szatan (J 8:44), więc dzieci Boże, które wypowiadają kłamstwa w rzeczywistości ofiarowują swoje usta szatanowi, a on ich używa do szerzenia kłamstw. Kłamstwo jest jedynym grzechem, w którym każdy człowiek jest ekspertem. Psalm 58:4 mówi: „Bezbożni są odstępcami od łona matki, a kłamcy błądzą od urodzenia”. Kłamstwo może przybierać wiele form, takich jak: mówienie półprawd lub ukazywanie tylko jednej strony medalu, aby usprawiedliwić samego siebie lub wyolbrzymić własne dokonania i podkoloryzować fakty. W taki sposób powstała większość chrześcijańskich biografii, które wierzący ludzie przyjmują bezkrytycznie, nie wnikając w ich szczegóły. Kłamstwem jest też symulowanie chorób lub cierpienia, aby wzbudzić litość i współczucie, lub udawanie świętych i wielkodusznych, gdy tak nie jest, albo nawiązywanie do różnych zdarzeń związanych z postem, modlitwą lub wyganianiem demonów, aby uchodzić za eksperta w tych sprawach. Kłamać można na wiele różnych sposobów.

 

Jeśli jesteś pokonany przez grzech, ale szczerze nad tym ubolewasz, to jest dla Ciebie nadzieja. Jeśli jednak twierdzisz, że odnosisz zwycięstwo nad grzechem i udajesz świętego, aby robić wrażenie na ludziach, będąc wewnętrznie i zewnętrznie pokonanym przez grzech, to sprawdź czy poniższe słowa Jezusa nie odnoszą się czasem do ciebie: „Obłudniku - potomku węża! Jak chcesz ujść przed sądem i ogniem piekielnym?" (Mt 23:33). Tym bardziej jeżeli uważasz się za osobę wierzącą, która została ochrzczona Duchem Świętym.

 

Kłamstwo może być wykorzenione z ludzkiego życia tylko przez radykalne cięcia, gdy tylko je dostrzeżesz w swoim życiu. Wielu ludzi posługuje się świątobliwym językiem, lecz nie mają radykalnego podejścia do kłamstwa w swoim życiu. Nad takimi ludźmi nadal panuje Duch antychrysta, bo oni usprawiedliwiają się przed ludźmi, ale nie boją się Boga, który w dniu sądu obnaży każdą rzecz, którą ukrywali przed ludźmi. Zbór musi być miejscem w którym każdy kłamca, bez względu na to, kim jest, będzie zdemaskowany przez wierne głoszenie Słowa Bożego. W ten sposób duch antychrysta był wypędzany ze zborów za czasów apostoła Jana i tylko w taki sposób można go przepędzić w naszych czasach.

 

Zwodzenie

 

Antychryst zwodzi ludzi przez fałszywe znaki i cuda, ponieważ zjawiska ponadnaturalne są bardzo skuteczne w zwodzeniu ludzi. W Indiach mamy wielu pogańskich guru, którzy zdobyli popularność dzięki dokonywaniu cudów mocą szatana.

 

Cuda i ponadnaturalne uzdrowienia są też częścią Bożego wyposażenia danego Kościołowi, aby Kościół mógł wypełnić swoją misję na ziemi. Jezus, Piotr i Paweł dokonywali tak osobliwych cudów, o jakich dzisiaj w ogóle się nie słyszy. To się działo dzięki ich wierze. Księga Dziejów Apostolskich jest jedną wielką naganą niewiary współczesnego Kościoła. Zgodnie z 12 rozdziałem 1 Listu do Koryntian, w którym dary Ducha Świętego są przyrównane do zmysłów i członków ludzkiego ciała, zbór pozbawiony darów Ducha Świętego jest podobny do człowieka, który jest ślepy, niemy, głuchy i sparaliżowany. Dlatego my nie chcemy być jak ci praktykujący niewierzący, którzy mówią, że dary Ducha Świętego przeminęły. Dary Ducha z całą pewnością przeminęły dla nich, z powodu ich niewiary! - ale nie dla ludzi, którzy ufają Jezusowi.

 

Nie oznacza to jednak, że człowiek dokonujący cudów w imieniu Jezusa może ślepo kroczyć przed siebie. Jest wielu ludzi, którzy czynią cuda, lecz ostatecznie zostaną odrzuceni przez Pana! (Mt 7:22-23). Dlaczego więc Bóg pozwala im czynić cuda w imieniu Jezusa? Najczytelniejsza odpowiedź znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa 13:1-5. Bóg pozwala im czynić cuda, aby nas przetestować i sprawdzić, czy damy się zwieść ludziom czyniącym znaki i cuda, czy nadal będziemy postępowali zgodnie z nauką Pisma Świętego. Dlatego każdy powinien się upewnić, czy jego "duszpasterz" nie jest czasem jednym z tych, którzy ostatecznie zostaną odrzuceni przez Pana. W Księdze Objawienia 13:13-14 jest opisany fałszywy prorok, który wygląda jak baranek (Obj 13:11), ale mówi jak bestia i zwodzi ludzi znakami, i cudami!

 

Jak się więc chronić przed zwiedzeniem? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, należy sprawdzić, czy owy "chrześcijański cudotwórca" posiada trzy cechy antychrysta. Zadaj sobie następujące pytania, a wtedy otrzymasz odpowiedź:

 

1. Czy jego życie i służba prowadzi ludzi do wolności od grzechu, czy tylko do odpuszczenia grzechów? Czy kładzie on nacisk na czystość wewnętrzną i zewnętrzną?

 

2. Czy jest pokorny i skromny jak Jezus i apostołowie? Czy ma ducha sługi czy ducha przywódcy, który mówi innym, co mają robić? Czy wywyższa samego siebie i uzależnia ludzi od siebie, od swoich nauk i proroctw, w wyniku czego ludzie tracą kontakt z Chrystusem, jako swoją głową?

 

3. Czy w jego życiu widać uniżenie, uczciwość, szczerość, prostolinijność i prawość - szczególnie w sprawach finansowych? Strzeż się kaznodziejów, którzy mówią o dziesięcinach i proszą o pieniądze.

 

Jezus, Piotr i Paweł też przechodzili tę próbę, ale dzisiaj jest bardzo niewielu kaznodziejów i tak zwanych "uzdrowicieli", którzy zwycięsko przechodzą ten test. W ten sposób szatan infekuje Kościół duchem antychrysta. Oby Bóg wzbudził w waszej ziemi ludzi mających moc apostołów, którzy będą umieli wypędzać tego ducha z waszych zborów.

 

 

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki brata Zac Poonen’a, pt: Młode Wino w Nowych Bukłakach.

 

tł. www.chlebznieba.pl ©

 

Poprzedni fragment: UŚWIĘCENIE I BRATERSTWO

 

Kolejny fragment: ZWYCIĘŻANIE PRZEZ WYWYŻSZANIE JEZUSA

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA