NASZE KREDO, CZYLI W CO WIERZYMY

 

 

Fundamentem naszej wiary jest wiara w dzieło i słowa Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że zbawienie
wynika wyłącznie z Bożej łaski, a dostępne dla ludzi staje się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa,
wyrażoną posłuszeństwem wobec zasad ustanowionych przez Boga w Piśmie Świętym.

 

BÓG

Wierzymy w jedynego Boga, stwórcę wszechświata; nieomylnego, wiecznego i wszechmogącego Boga Jahwe który mieszka w niebie i mówi o sobie Jestem Który Jestem.

 

SYN BOŻY

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego zbawiciela danego światu i jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, poczętego w mocy Ducha Świętego i cieleśnie narodzonego z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy całego świata, w Jego zmartwychwstanie w ludzkim ciele oraz wniebowstąpienie, i Jego powtórne przyjście na ziemię w chwale, aby zabrać swój Kościół i osądzić cały bezbożny świat.

 

DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, że jest duchem Bożym, który mieszka w Kościele Pana Jezusa, czyli każdym człowieku nowonarodzonym. Wierzymy, że tylko On otwiera ''duchowe oczy'' człowieka, dając mu zrozumienie Pism i własnej grzeszności, oraz że udziela darów duchowych, wszystkim ludziom narodzonym na nowo, którzy o nie proszą, rozdzielając je zgodnie z wolą Ojca.

 

BIBLIA

Wierzymy, że Biblia to 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wierzymy, że są to Słowa wypowiedziane przez Boga do ludzi i jako Pismo Święte są tekstem nieomylnym, będącym pełnym objawieniem Bożej woli dla ludzkości. Jako jedyny wyznacznik prawdy w sprawach życia, wiary i zbawienia, Biblia nie podlega żadnej korekcie ani dezaktualizacji.

 

KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Powszechnym Kościołem Apostolskim, którego arcykapłanem, głową i Panem jest Jezus Chrystus, są wszyscy ludzie, którzy świadomie odpowiedzieli na Boże wezwanie i narodzili się na nowo z wody i z Ducha Świętego. Uczniami Pana Jezusa są osoby, które trwają w wierze zgodnej z prawdą Bożego Słowa i żyją zgodnie z jego zasadami, bez względu na przynależność kościelną.

 

NOWE NARODZENIE

Nowe narodzenie z wody i z Ducha Świętego jest biblijnym warunkiem, aby stać się uczniem Jezusa Chrystusa (J 3:3-7) i według nauczania Nowego Testamentu (Dz 2-38-39) wyraża się ono poprzez:

 

Upamiętanie i pokutę - uznanie za zło i odwrócenie się od bałwochwalczych wierzeń i grzesznego stylu życia, oraz zmiana swojego systemu wartości oraz sposobu myślenia na wzorzec, który nakreśla Biblia. Wyznanie Bogu wszystkich przeszłych i terażniejszych grzechów, których człowiek jest świadomy. W miarę możliwości zadośćuczynienie osobom, którzy zostali przez nas skrzywdzeni.

 

Chrzest - całkowite zanurzenie w wodzie w imię Boga Ojca, jego Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, na odpuszczenie wszystkich dotychczasowych grzechów, których człowiek nie pamięta lub nie jest świadomy. Zanurzenie w wodzie musi być poprzedzone opamętaniem z grzesznego życia i świadomym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że zanurzenie jest także pogrzebem grzesznej natury z którą sie rodzi każdy człowiek i prośbą do Boga o dobre sumienie (wyczulone na grzech), które od tego momentu jest kształtowane przez Słowo Boże, a nie przez kulturę i tradycję w której człowiek został wychowany (1P 3:21). Dzięki temu, każda taka osoba zostaje całkowicie oczyszczona ze swoich dotychczasowych grzechów i otrzymuje w darze Ducha Świętego, który uzdalnia ją do świętego życia. Biblia mówi też, aby prosić Boga o dary Ducha Świętego, które są niezbędne do efektywnej służby w mocy Ducha Świętego (Dz 2:38-39).

 

WZROST DUCHOWY

Uważamy, że poprzez nowe narodzenie wyrażamy zrozumienie i zobowiązanie przestrzegania zasad powszechnego kapłaństwa, ustanowionych przez Pana Jezusa i wyrażających się w Bożych nakazach:

 

Trwania w nauce apostolskiej - czyli nauczania i życia zgodnego z nauką Pana Jezusa.

 

Trwania w więzi z Chrystusem oraz pielęgnowania więzi z innymi osobami, które narodziły się na nowo z wody i z Ducha, jako Jego ciałem na ziemi.

 

Udział w wieczerzy pańskiej - czyli spożywanie chleba i picia wina z jednego kielicha na pamiątkę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa, dzięki której może zostać odkupiona każda osoba, która narodzi się na nowo.

 

ZASADY ETYCZNE

Lepiej być odrzuconym za mówienie trudnej prawdy która uzdrawia, niż akceptowanym za trwanie w kłamstwie zadowalającym ludzkie JA, lecz prowadzącym na zatracenie. Świadectwem naszej wiary nie jest sama wiara w Słowa Boga, lecz przede wszystkim to, czy zgodnie z nimi żyjemy.