Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

BUDOWANIE KOŚCIOŁA JAKO CIAŁA CHRYSTUSA

 

W Liście do Kolosan 2:2 Paweł mówi: „aby ich serca doznały zachęty, a oni zespoleni ze sobą w miłości, dążyli do pełni bogactwa i całkowitego poznania, aby dogłębnie zrozumieli tajemnicę Boga Ojca, czyli Chrystusa”. Słowo „tajemnica” pojawia się kilka razy w Nowym Testamencie i zawsze odnosi się do prawd, które można poznać tylko wtedy, gdy objawi je Bóg przez Ducha Świętego. Dlatego w 1 Liście do Koryntian 2:9-10 napisano: „Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani co nie weszło do ludzkiego serca, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, a nam to objawia Bóg przez Swojego Świętego Ducha”.

 

W Biblii są tylko dwie tajemnice, które nazywano wielkimi. Pierwszą tajemnicą jest to, że Bóg przyszedł na ziemię w ludzkim ciele: „Wielka jest tajemnica pobożności; Bóg ukazał się w ludzkim ciele” (1Tm 3:16). My to nazywamy tajemnicą pobożności lub tajemnicą pobożnego życia. Druga wielka tajemnica dotyczy Kościoła, jako Ciała i Oblubienicy Chrystusa. List do Efezjan 5:31-32 mówi, że Oblubienica i Jezus są jednym ciałem: „Jak człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, aby połączyć się ze swoją żoną i stać się z nią jednym ciałem, tak ja to mówię w odniesieniu do Kościoła i Chrystusa”.

 

Jeśli człowiek chce zrozumieć, jak to jest, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ludzkim ciele, że był kuszony tak samo jak my i przezwyciężył wszystkie pokusy, i że teraz mamy podążać Jego śladami, aby przezwyciężać grzech i w ten sposób budować Ciało Chrystusa z tymi, którzy idą tą samą drogą, to potrzebuje Bożego objawienia. Budowanie Kościoła będącego Ciałem Chrystusa, to najwspanialsza misja, jaką człowiek może mieć na ziemi. Tutaj nie ma niczego, co byłoby bardziej wzniosłe, dlatego apostoł Paweł poświęcił całe swoje życie na budowanie Kościoła.

 

Największymi sługami Boga są ci, którzy współpracują z Chrystusem przy budowaniu Jego Kościoła. Wtedy ważne jest, aby pobożnie żyć, ale to nie wystarcza. Trzeba też robić to, co robił apostoł Paweł, gdy budował Kościół. Paweł nie poświęcał swojego życia na działalność społeczną. Pomaganie biednym w ziemskich sprawach jest dobre, ale nie jest wypełnianiem odwiecznego Bożego planu. Jeśli sprawiasz, że życie ludzi staje się wygodniejsze i zapewniasz im edukację i opiekę medyczną, to tylko pomagasz im pójść do piekła! Bo na początku szli wyboistą drogą, którą ty czynisz równą. Paweł rozumiał, że najważniejszą ze wszystkich posług jest prowadzenie ludzi do Chrystusa, aby uczyć ich pobożnego życia, a następnie razem z nimi budować Ciało Chrystusa. To jest najwspanial-sza służba, którą może wykonywać każdy z nas.

 

Szanuję wszystkich, którzy pracują społecznie i pomagają ubogim w imieniu Chrystusa. Niech Bóg błogosławi wszystkich, których do tego powołał. Ale Paweł nigdy się w to nie angażował, pomimo faktu, że w jego czasach było na świecie wiele potrzeb społecznych. Ci, którzy pomagają biednym mogą otrzymać takie ziemskie zaszczyty, jak pokojowa nagroda Nobla. Ale Jezus i Paweł nie otrzymaliby pokojowej nagrody Nobla, bo nikt nie przyznaje nagrody Nobla ludziom, którzy budują Kościół Jezusa Chrystusa.

 

W Liście do Kolosan 4:17 jest cudowna zachęta, którą Paweł kierował do Archippusa: „Bacz, abyś wypełnił powołanie, które dał ci Pan”. Nie angażuj się w misje innych ludzi, tylko wykonuj to, do czego powołał cię Pan. Bóg dał ci konkretną służbę, więc wykonuj ją. Koncentruj się tylko na niej, aby ją wypełnić za wszelką cenę. Umieść tam swoje imię zamiast imienia Archippus i potraktuj to, jak słowo do ciebie. Gdy ja byłem młody i gdy czytając ten werset w miejscu Archippusa umieściłem swoje imię, to usłyszałem jak Pan do mnie mówi: „Strzeż tego, co ci powierzyłem i wypełniaj to. Nie daj się od tego odwieść, aby robić cokolwiek innego”. Chcę wam wszystkim powiedzieć: Jeśli Bóg powołał cię do budowania Kościoła, to nie pozwól się od tego odwieść i nigdy nie rób tego dla wynagrodzenia. Jeśli Bóg cię namaścił na proroka, to nie siedź za biurkiem jak dyrektor misji chrześcijańskiej, tylko wypełniaj powołanie, które dał ci Bóg.

 

 

                                                                                                   Zac Poonen

 

 

 

Focus on Building the Church as the Body of Christ / 23.01.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <