KTO JEST PRZEKLĘTY I CZEGO NALEŻY SIĘ STRZEC


Zwróć uwagę na moje ostrzeżenia! Gdyż chcę ci wyjawić moje myśli i przekazać ci je słowami. Jeśli nie będziesz słuchać mojego głosu i będziesz odrzucać moje rady, i moją wyciągniętą dłoń, oraz ignorować moje ostrzeżenia, to ja będę się z ciebie śmiał w dniu twojej niedoli i będę z ciebie drwił, gdy strach nadejdzie jak burza i gdy jak wicher przyjdzie na ciebie nieszczęście, niedola i utrapienie. Wtedy zaczniesz mnie wzywać, lecz cię nie wysłucham i będziesz mnie szukać, lecz mnie nie znajdziesz, bo nie obrałeś drogi poznania, ani bojaźni Pana i nie słuchałeś moich rad, gardząc każdym moim ostrzeżeniem. Wtedy będziesz musiał spożywać owoc swojego postępowania i sycić się własnymi radami, gdyż chodzenie własnymi drogami zabija prostaków, a ignorowanie ostrzeżeń gubi głupców. A kto mnie słucha, ten mieszka bezpiecznie i nie obawia się nieszczęść (Prz 1:23-33).


KTO JEST PRZEKLĘTY

 

(Pwt 23:10) Strzeż się wszelkiej złej (przeklętej) rzeczy, gdy toczysz wojnę ze swymi wrogami.

 

(Joz 6:18) Strzeż się wszystkiego, co zostało przeklęte (przez Boga), abyś przez to nie naraził na klątwę całego obozu Izraela (całego zboru) i nie wtrącił go w nieszczęście.

„Gdy synowie Izraela rzucili się na to, co zostało obłożone klątwą (…) wtedy zapłonął gniew JHWH przeciwko nim. Tak mówi JHWH, Bóg Izraela: Pośród was jest to, co obłożyłem klątwą. Dopóki nie usuniesz spośród siebie tego, co zostało przeklęte, nie będziesz mógł się ostać wobec twoich wrogów. A kto zostanie przyłapany na tym, że posiada coś, co zostało przeklęte, ten zostanie spalony ogniem, wraz ze wszystkim co posiada, ponieważ naruszył przymierze JHWH i dopuścił się nikczemności” (Joz 7:1-15).

(Pwt 27:15) Przeklęty, kto robi rzeźbione lub lane podobizny; (i oddaje im cześć).

(Pwt 27:16) Przeklęty, kto lekceważy swojego ojca i matkę.

(Pwt 27:17) Przeklęty, kto przesuwa granicę swojego bliźniego.

(Pwt 27:18) Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd (zwodzi) ślepego (duchowo).

(Pwt 27:19) Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy.

(Pwt 27:20) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca.

(Pwt 27:21) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem.

(Pwt 27:22) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, albo córką swojego ojca lub matki.

(Pwt 27:23) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową.

(Pwt 27:24) Przeklęty, kto skrycie morduje (także słowami) swojego bliźniego.

(Pwt 27:25) Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zamordować człowieka i przelać krew niewinną.

(Pwt 27:26) Przeklęty, kto nie dochowa tego prawa (kto świadomie łamie prawo)

(Jer 17:5)    Przeklęty, kto odwraca się od JHWH, bo polega na człowieku i z ciała czyni oparcie.

(Jer 48:10)  Przeklęty, kto dzieło JHWH wykonuje niedbale i kto powstrzymuje Jego miecz od krwi.


(1Kor 16:22) Przeklęty, kto nie miłuje Pana!                  (odniesienie do 1J 4:20-21 i 5:2)

(Gal 1:8) Przeklęty, kto głosi inną ewangelię                  (odniesienie do 2Kor 11:1-20)

(Gal 3:10) Przeklęty, kto polega na uczynkach prawa    (odn. do Gal 5:4; dziesięcina, szabat, itp.)

 

W Nowym Przymierzu, każdy chrześcijanin przed chrztem musi się wyrzec wszystkiego, co zostało przeklęte przez Boga (egoistycznego życia), a po chrzcie musi uśmiercać każdą pożądliwości swojego ciała, swoich oczu i dumę z własnych dokonań (pychę życia). Inaczej nigdy nie osiągnie zwycięstwa nad grzechem i tak jak Ezaw, przez jedną nieuśmierconą pożądliwość może stracić koronę żywota (Hbr 12:14-17 / Obj 3:11).

 

TEGO SIĘ STRZEŻ


(Wyj 34:12) Strzeż się, abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, aby nie stali się dla ciebie sidłem (odniesienie do nieodrodzonych ludzi).

 

(Pwt 12 23) Strzeż się, abyś nie spożywał krwi, gdyż krew to dusza. Nie będziesz spożywał mięsa zwierzęcia wraz z jego duszą.

„Jeśli ktokolwiek z domu Izraela lub obcy przebywający wśród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, to zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród mojego ludu, bo w krwi jest życie ciała, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za wasze dusze, ponieważ krew dokonuje przebłagania za ludzkie życie” (Kpł 17:10-11).

(Mt 7:15) Strzeż się fałszywych proroków.

 

(Mk 8:15) Strzeż się kwasu faryzeuszów (obłudy)

 

(Mk 8:15) Strzeż się kwasu Heroda (świeckiego myślenia) 

 

(Mk 12:38) Strzeż się uczonych w Piśmie, którzy chodzą w długich szatach i lubią być pozdrawiani
                   na ulicach i honorowani na przyjęciach i w kościołach.

 

(Łk 12:15) Strzeż się wszelkiej chciwości (bo chciwość jest bałwochwalstwem / Kol 3:5).

 

(Rz 16:17) Strzeż się wzniecających spory i zgorszenia wbrew zdrowej nauce.

Ten werset mówi o ludziach, którzy burzą wiarę innych i prowadzą ich do upadku, bo wbrew zdrowej nauce kwestionują ponadczasowość Słów Boga i wzniecają spory o tak oczywiste rzeczy, jak trójjedyność Boga, boskość Chrystusa, aktualność darów Ducha Świętego, szukanie woli Boga, rola kobiet i nakrywanie głów podczas modlitwy lub spożywanie wieczerzy z jednego kielicha.

(1Tm 4:7) Strzeż się świeckich i babskich baśni (świeckich legend i podań ludowych)

 

(1Tm 6:20) Strzeż się pustej pospolitej mowy (religijna retoryka, którą posługuje się świat)

 

(1Tm 6:20) Strzeż się przeciwstawnych (pseudonaukowych) twierdzeń (np. że ziemia jest płaska) 

 

(2Tm 2:22) Strzeż się młodzieńczych pożądliwości (cielesnych, materialnych i mentalnych)

 

(2Tm 2:23) Strzeż się niedorzecznych dociekań (szukania odpowiedzi na nonsesowne pytania)

 

(Tyt 3:9-11) Strzeż się polemik, rodowodów i sporów o prawo, bo są nieużyteczne i bezcelowe. Po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj człowieka wywołującego rozłamy wiedząc, że jest przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wydaje wyrok.

Rozłamy nie są tym samym, co podziały. Rozłamy wywołują ludzie głoszący herezje. Natomiast podział (dichostasia - dwudzielność), to grzech wynikający z poczucia wyższości nad innymi. W polskich tłumaczeniach Listu do Galacjan 5:20, dichostasia jest błędnie tłumaczona jako poróżnienia lub waśnie, podczas gdy w rzeczywistości jest to tworzenie hierarchii i dzielenie ludzi na kasty przywódców i profanów, wykształconych i niewykształconych, bogatych i biedotę, itd. Ale Biblia mówi też o podziałach, których Bóg nie potępia, gdy pobożni ludzie odchodzą ze zborów zdominowanych przez bezbożne klany (1Kor 11:18-19).

(1J 5:21) Strzeż się fałszywych bogów (bożków pogan i ludzi uważających się za nieomylnych)

 

(Flp 3:2-3) Strzeż się psów (czyli osób, które wracają do grzesznego lub świeckiego stylu życia)

 

(Flp 3:2-3) Strzeż się złych pracowników (odniesienie do Jer 48:10)

Źli pracownicy, to pastorzy, starsi i diakoni, którzy w swojej służbie wykazują ignorancję i niesumienność, a także ci, którzy dla własnych korzyści dopuszczają się nadużyć duchowych, teologicznych i finansowych. Dlatego apostoł Paweł mówi (1Tm 6:5), że ludzie czerpiący zyski z pobożności innych ludzi, nie żyją w prawdzie, bo mają spaczone umysły.

(Flp 3:2-3) Strzeż się obrzezujących, bo my jesteśmy obrzezani Duchem, Bogu służąc i chlubiąc się w Pomazańcu Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy.

Obrzezujący wmawiali uczniom Jezusa, że odrodzony człowiek też musi przestrzegać prawa Mojżeszowego, aby zostać zbawionym. Dzisiaj można nazwać obrzezującym, każdego najemnika, ekumenistę i judeofila, który praktykuje martwą religijność w społecznościach chrześcijańskich i nakłania uczniów Jezusa do łączenia się ze światem i robienia karier w świecie, zabiegania o tytuły religijne, przestrzegania kalendarza liturgicznego i koszerności, oddawania dziesięcin, święcenia szabatu, celebrowania judaistycznych i pielgrzymek do tzw. ziemi świętej


TAKICH TEŻ SIĘ WYSTRZEGAJ


A to wiedz, że w czasach końca nastaną trudne czasy, bo (wierzący) ludzie będą egoistyczni, chciwi, zarozumiali, dumni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, nieprzejednani, bez serca, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, przybierający pozory pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności; takich też się wystrzegaj (2Tm 3:2-13).

 

Pobożność - życie zgodne z wolą Boga - które zawsze owocuje przemianą charakteru, zmianą dążeń i stylu życia, oraz osiąganiem Bożych zamiarów. Pobożność odnosi się do wszystkich sfer ludzkiego życia i skutkuje stopniowym zanikiem egoistycznych cech charakteru (uczynków ciała wymienionych w 2Tm 3:2-5 i Gal 5:19-21) i pojawieniem się altruistycznych cech charakteru (owoców Ducha Świętego). Bóg nie zmienia naszego temperamentu, tylko nasz charakter !!!

 

Bezbożność - życie lub działanie bez Boga / niezgodne z wolą Boga. Bezbożnych ludzi można poznać po tym, że nie ma w nich bojaźni Boga. W zborze udają świętych, bo upatrują w tym korzyści, ale na co dzień są skupieni wyłącznie na sobie i na własnych celach. Dla takich ludzi najważniejsza jest dobra opinia, pozycja społeczna, kościelne układy i korzystne znajomości, dlatego zabiegają o aprobatę ludzi, schlebiając innym i angażując się w różnorakie służby nie mając Bożego powołania. Jednocześnie ignorują wszystkich, którzy w ich oczach są nieprzydatni lub mało znaczący.

 


W powyższym fragmencie apostoł Paweł wymienia cechy charakteru, po których można poznać "wierzących", których powinien unikać każdy odrodzony uczeń Jezusa. Ale trzeba też wiedzieć, że tej miary nie można przykładać do młodych wierzących, bo od niemowląt w wierze nie można wymagać cech ani postaw, które powinni wykazywać wieloletni chrześcijanie. Więc zgodnie z tym fragmentem, dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych, którzy są:

 

Egoistyczni - Skupieni wyłącznie na sobie i na własnych celach.

 

Chciwi - Skąpcy skupieni na pomnażaniu pieniędzy.

 

Zarozumiali - Przekonani o własnej nieomylności i nie liczący się ze zdaniem innych.

 

Pyszni - Dumni ze swojej przynależności, pochodzenia, wykształcenia i dokonań.

 

Bluźnierczy - Głoszący nauki przeciwne Słowom Boga.

 

Niewdzięczni - Nie doceniający dobroci, ani dobrych intencji innych ludzi.

 

Zbuntowani - Przeciwni Bogu i nie okazują szacunku starszym ludziom (Kpł 19:32).

 

Bezbożni - Nie szukający woli Boga i działający według własnego uznania.

 

Bez serca - Pozbawieni uczuć. Nie mający serdecznego nastawienia do innych.

 

Nieprzejednani - Zatwardziali wobec innych. Nie dający się przekonać ani przebłagać.

 

Przewrotni - Manipulują ludźmi i słowami Boga, aby osiągnąć własne cele.

 

Niepowściągliwi - Nieumiarkowani. Przekraczający wszelkie granice etyczne i biblijne.

 

Okrutni - Nie okazujący miłosierdzia, nieuczciwi, obojętni na cierpienie i krzywdę innych.

 

Nie miłują dobra - Ignorują to, co mówi Bóg i co ustanowił Bóg (Hbr 6:5).

 

Zdradzieccy - Dwulicowi, fałszywi, pozbawieni etyki i zasad moralnych.

 

Zuchwali -  Nie mają szacunku dla starszych wiekiem i stażem duchowym.

 

Nadęci - Wyniośli i krnąbrni, którzy uważający się za ważniejszych od innych.

 

Bardziej miłujący rozkosze niż Boga - Skupieni wyłącznie na zadowoleniu samych siebie.

 

Przybierający pozory pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności.

To zdanie uchodzi za biblijną definicję religijności, która się przejawia w udawaniu świętości.
Natomiast przejawem mocy pobożności jest uświęcone życie i zwycięstwo nad grzechem.

 

Biblijna maksyma mówi: z kim się zadajesz takim się stajesz. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa wystrzegaj się takich ludzi, bez względu na to, kim są i jakie mają tytuły - bo gniew Boga objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i każdemu, kto przez nieprawość tłumi prawdę (Rz 1:18).

 

Dzisiaj zbory są pełne ludzi o spaczonych umysłach, którzy miłują świat, mamonę i ludzką chwałę. Takie osoby w zborze udają świętych, ale poza zborem zapierają się Jezusa swoimi czynami, coraz bardziej brnąc w zło i innych w błąd wprowadzając (2Tm 3:12-13). Nigdy też nie przechodzą prób wiary (J 12:43), bo nie mogą być sługami Chrystusa, ponieważ chcą się podobać ludziom, a nie Bogu (Gal 1:10). Ale prawdziwie pobożne osoby widzą ich głupotę tak samo, jak Mojżesz i Aron widzieli głupotę czarowników faraona (Jannesa i Jambresa / 2Tm 3:8-9).

 

(Prz 26:28) Usta pochlebcy prowadzą do zguby. (Łk 6:26) Biada wam, gdy wszyscy wierzący będą o was dobrze mówić – bo tak (żydzi = religijni ludzie) mówili (i nadal mówią) o fałszywych prorokach.

(Łk 13:26-27) Wówczas będą mówić: Jadaliśmy i piliśmy przed Tobą, bo uczyłeś nas Twoich dróg. A on im odpowie: Nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.

(Mt 13:41-43) Syn Człowieczy najpierw pośle swoich aniołów i zbiorą z jego Królestwa wszystkich gorszycieli i czyniących nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie swojego Ojca.

(Rz 1:18-22) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawym ludziom, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. To, co można o Bogu wiedzieć jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo Jego niewidzialną istotę, czyli Jego wiekuistą moc i Jego bóstwo, można od początku stworzenia świata poznawać umysłem i dostrzec w Jego dziełach, dlatego nic nie mają na swoją obronę, bo poznawszy Boga nie uwielbili go jak Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, dlatego ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Chcieli uchodzić za mądrych, a stali się głupcami.

(Ps 146:8-9) JHWH otwiera oczy ślepych i podnosi zgnębionych, JHWH kocha sprawiedliwych. JHWH strzeże przychodniów i wspomaga sierotę i wdowę, lecz zatraca drogę bezbożnych.

 

                                                              Kto ma uszy zdolne do słuchania, niechaj słucha!

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA