UCZYNKI CIAŁA, A OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

UCZYNKI GRZESZNEJ NATURY

 

List do Galacjan. 5:16-26. Żaden fragment Biblii nie pokazuje nam czytelniej kontrastu między cechami charakteru człowieka odrodzonego, żyjącego w mocy Ducha Świętego, a człowieka nie przemienionego żyjącego według żądz swojego ciała. Apostoł Paweł podaje w nim listę postaw wynikających z cielesnego myślenia osób nieprzemienionych przez Boga, oraz listę Owoców Ducha Świętego, czyli cech charakteru, będących wynikiem Bożej przemiany. Określenie „grzeszna natura” (gr.sarks) przedstawia starą naturę człowieka z jej tendencjami i żądzami, która pozostaje w chrześcijanach po nawróceniu, ale z którą każdy człowiek świadomie wierzący zobowiązany jest bezwzględnie się rozprawić. Biblia mówi że ci, którzy nie uśmiercą swojej starej natury i wykazują cechy zawarte w Liście do Galacjan 5:20-21, sami zamykają sobie drzwi do Królestwa Bożego.

 

WSZETECZEŃSTWO - gr. Porneia - Lubieżność, niemoralność, bezwstyd, seks pozamałżeński, karmienie się lubieżnymi treściami.

 

NIECZYSTOŚĆ - gr. Akatharsia - Złe zamiary, nieuczciwość, życie w grzechu - Rz 1:24-26.

 

ROZPUSTA - gr. Aselgeia - Rozpusta, swawola, wyuzdanie. Uleganie cielesnym namiętnościom i egoistyczne koncentrowanie się na własnych przyjemnościach.

 

BAŁWOCHWALSTWO - gr. Eidololatria - Dosłownie kult wizerunku. Czczenie fałszywych bóstw i udział w ceremoniach na ich cześć. Oddawanie boskiej czci ludziom, duchom i rzeczom. W Nowym Testamencie także miłość do pieniędzy i uznawanie autorytetu jakiejkolwiek instytucji, gremium, osoby lub rzeczy, jako równej Bogu lub wyższej, niż Bóg i Pismo Święte.

 

CZARY - gr. Pharmakeia - Czary, magia oraz psychomanipulacja. Wprowadzanie innych ludzi w odmienne stany świadomości lub wykrzywianie rzeczywistości, aby osiągnąć własne cele. Wchodzenie w odmienne stany świadomości za pomocą środków psychoaktywnych i czarów.

 

WROGOŚĆ - gr. Echthra - Nienawiść, wrogie zamiary i postawy względem innych osób.

 

SPÓR - gr. Eris - W mitologii greckiej jest boginią niezgody - córka ciemności i chaosu. Cechuje ją: egoizm, ślepa głupota, nieustanne szukanie swego, rywalizacja i powodowanie konfliktów.

 

ZAZDROŚĆ - gr. Zelos - W mitologii greckiej syn bogini nienawiści (Styks) i olbrzyma Pallasa. Zelos jest usposobieniem zazdrości, współzawodnictwa i rywalizacji.

 

GNIEW - gr. Thymos - Wywoływanie konfliktów przez emocjonalne manifestowanie własnego JA, ostre słowa, napady szału i złośliwe zachowania.

 

KNOWANIA - gr. Eritheia - Walka o wpływy. Wyzwalanie buntów i tworzenie rozłamów. Wywyższanie samego siebie lub jakiejś grupy ludzi, manipulacja i stronniczość.

 

WAŚNIE - gr. Dichostasia - Niszczenie jedności Kościoła poprzez tworzenie podziałów i dzielenie na ważnych i ważniejszych, lepszych i gorszych, elitę i pospólstwo.

 

HEREZJE - gr. Hairesis - Wprowadzanie nauk, zasad lub filozofii nie mających oparcia w Słowie Bożym. Manipulacja treścią Pisma.

 

ZABÓJSTWA - gr. Phtonos - W mitologii greckiej jest to imię syna Afrodyty, będącego uosobieniem wrogości i agresji, wynikającej z chciwości lub zazdrości. Photonos to dyskredytacja, niszczenie oraz dopuszczanie się wszelkich skrytych działań na szkodę innych ludzi, z morderstwem włącznie.

 

PIJAŃSTWO - gr. Methe - W mitologii greckiej, jest to bogini pijaństwa z orszaku Dionizosa (Bachusa) - boga płodności, natury i wina.

 

HULANKI - gr. Komos - W mitologii greckiej jest to duch biesiady, towarzysz Dionizosa i Ariadny, przedstawiany jako skrzydlaty młodzieniec, śpiący przy drinku lub ściągający nimfom odzienie. Słowo Komos oznacza hulaszczy styl życia.

 

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przeciwieństwem cech cielesnej natury jest charakter człowieka przemienionego przez Boga, którego charakteryzują Owoce Ducha Świętego, czyli Boże cechy jego nowego charakteru, które spełniają standardy Królestwa Bożego.

 

MIŁOŚĆ - gr. Agape - To najwyższa forma bezwarunkowej miłości, którą objawił Chrystus umierając za ludzkość. To dobroczynna, bezinteresowna miłość, troska i dążenie do wyższego dobra innych ludzi, bez szukania w tym własnych korzyści i własnej chwały.

 

RADOŚĆ - gr. Chara - Radość i wdzięczność wynikająca Bożej łaski - od słowa charis - łaska.

 

POKÓJ - gr. Eirene - Wewnętrzny pokój ducha i umysłu, który jest potwierdzeniem, że relacja miedzy człowiekiem a Bogiem jest właściwa. Osoba będącą uosobieniem spokoju.

 

STAŁOŚĆ - gr. Makrothymia - Stałość, wyrozumiałość, wielkoduszność. Nie uleganie rozpaczy i zgorzknieniu. Znoszenie przeciwności i niesprzyjających okoliczności.

 

ŁAGODNOŚĆ - gr. Chrestotes - Dobrotliwość, łaskawość, łagodność.

 

DOBROĆ - gr. Agathosyne - Dobroć, nietolerująca zła.

 

WIERNOŚĆ - gr. Pistis - W sensie czynnym: osoba, która wierzy lub ufa obietnicom. W sensie biernym: osoba godna zaufania, lojalna, wiarygodna, dotrzymująca obietnic i zobowiązań.

 

ŁAGODNOŚĆ - gr. Prautes - Łagodność połączona z odwagą. Określa osobę, która jest uległa względem innych, ale gdy zachodzi konieczność to potrafi się sprzeciwić, a nawet okazać gniew.

 

OPANOWANIE - gr. Egkrateia - Opanowanie. Panowanie nad pożądliwościami własnego ciała.

 

 

 

 

 

 

 


#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
wyświetl autora ....  
wyświetl temat ....  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA