UCZYNKI CIAŁA, A OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO


Nie łudźcie się! Królestwa Bożego nie odziedziczy żaden wszetecznik, bałwochwalca, cudzołożnik, rozpustnik, mężołożnik, złodziej, chciwiec, pijak, oszczerca ani zdzierca (1Kor 6:9-11). Postępujcie według Ducha i nie pobłażajcie żądzy cielesnej, abyście nie czynili już tego, co chcecie, bo ludzkie ciało pragnie rzeczy przeciwnych Duchowi, a Duch przeciwnych ciału, gdyż Duch i ciało są sobie przeciwne. Jawne zaś są uczynki ciała: wszeteczeństwo, nieczystość, bałwochwalstwo, rozpusta, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, morderstwo, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Odnośnie tak czyniących mówię wam to, co mówiłem już wcześniej, że ci, którzy tak postępują, Królestwa Bożego nie odziedziczą (Gal 5:16-21).

 

LIST DO GALACJAN 5:16-26

 

Żaden fragment Biblii nie ukazuje czytelniej kontrastu pomiędzy cechami charakteru odrodzonego człowieka, który uśmiercił swoją cielesność i żyje w mocy Ducha Świętego, a postawami nieprzemie-nionej osoby, która kieruje się swoją cielesnością. Apostoł Paweł zestawia w tym fragmencie listę postaw cechujących ludzi nie przemienionych przez Boga, z owocami Ducha Świętego, czyli cechami charakteru osób, które pozwoliły, aby Bóg zmienił ich charakter.

 

Uczynki ciała, to postawy wynikające z ludzkiego egoizmu i zepsutego charakteru, wykształconego naszą starą naturę, który pozostaje w człowieku także po nawróceniu. Dlatego każdy człowiek, który dał się zanurzyć w wodzie na odpuszczenie swoich grzechów (przez co pogrzebał też swoją starą naturę - która chciała grzeszyć) i otrzymał Ducha Świętego, musi po nawróceniu uśmiercić także swoją cielesność, aby mógł pojąć czym jest prawdziwa duchowość (Rz 12:1-2). Biblia mówi, że ci, którzy nie uśmiercą swojej cielesności i dopuszczają się uczynków ciała, sami zamykają sobie drzwi do Królestwa Bożego.


UCZYNKI CIAŁA

 

WSZETECZEŃSTWO (gr. Porneia) Niemoralność, rozwiązłość, demoralizacja, świeckie myślenie, życie wbrew Bożemu prawu, duchowe oraz cielesne cudzołóstwo, akceptowanie okultystycznych lub pogańskich wierzeń.

 

NIECZYSTOŚĆ (gr. Akatharsia) Nieczyte intencje, złe lub nieuczciwe zamiary - Rz 1:24-26.

 

ROZPUSTA (gr. Aselgeia) Swawola, wyuzdanie, uleganie cielesnym namiętnościom i egoistyczne koncentrowanie się na przyjemnościach i własnych pragnieniach.

 

BAŁWOCHWALSTWO (gr. Eidololatria) Dosłownie kult wizerunku. Czczenie fałszywych bóstw i udział w ceremoniach na ich cześć. Oddawanie boskiej czci ludziom, duchom i rzeczom. W Nowym Testamencie także miłość do pieniędzy i uznawanie autorytetu jakiejkolwiek instytucji, gremium, osoby lub rzeczy, jako równej Bogu lub wyższej, niż Bóg i Pismo Święte.

 

CZARY (gr. Pharmakeia) Wchodzenie lub wprowadzanie innych w odmienne stany świadomości, za pomocą magicznych metod lub środków psychoaktywnych. Magia oraz psychomanipulacja (wykrzywianie rzeczywistości, aby osiągnąć własne cele).

 

WROGOŚĆ (gr. Echthra) Nienawiść, wrogie zamiary i postawy wobec innych osób.

 

SPÓR (gr. Eris) W mitologii greckiej, bogini niezgody, chaosu i nieporządku. Cechuje ją egoizm, egocentryzm, głupota, próżność, rywalizacja i ciągłe powodowanie konfliktów.

 

ZAZDROŚĆ (gr. Zelos) W mitologii greckiej, syn olbrzyma Pallasa i bogini nienawiści (Styks) - uosobienie zawiści, zazdrości, rywalizacji i współzawodnictwa.

 

GNIEW (gr. Thymos) Emocjonalne manifestowanie własnego JA i złośliwe zachowania.

 

KNOWANIA (gr. Eritheia) Knucie spisków, walka o wpływy. Tworzenie rozłamów i buntów.

 

WAŚNIE (gr. Dichostasia - dosł. wyróżnianie) Niszczenie duchowej jedności Kościoła przez tworze-nie podziałów i dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, ważnych i nieważnych, przywódców i pospól-stwo, wykształconych i niewykształconych, bogatych i biednych (Jk 2:1-10).

 

HEREZJE (gr. Hairesis) Głoszenie lub akceptowanie nauk, zasad lub filozofii nie mających oparcia w Piśmie. Manipulacja treścią Słowa Bożego. (2Ptr 2:1-3; 12-15; 17-22)

 

ZABÓJSTWA (gr. Phtonos) W mitologii greckiej, syn Afrodyty - uosobienie wrogości, nienawiści i agresji wynikającej z chciwości i zazdrości. Photonos to dyskredytacja, niszczenie oraz dopuszczanie się wszelkich skrytych bądź jawnych działań na szkodę innych ludzi, z morderstwem włącznie.

 

PIJAŃSTWO (gr. Methe) W mitologii greckiej, bogini pijaństwa z orszaku Dionizosa (Bachusa) - boga płodności, dzikiej natury i wina.

 

HULANKI (gr. Komos) Hulaszczy styl życia. Komos w mitologii greckiej, to duch biesiady, towa-rzysz Dionizosa i Ariadny, przedstawiany jako skrzydlaty młodzieniec, śpiący przy drinku lub ściąga-jący nimfom odzienie.

 

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przeciwieństwem cech cielesnej natury jest charakter człowieka przemienionego przez Boga, którego charakteryzują Owoce Ducha Świętego, czyli Boże cechy jego nowego charakteru, które spełniają standardy Królestwa Bożego.

 

MIŁOŚĆ (gr. Agape) Najwyższa forma bezwarunkowej miłości, którą objawił Chrystus umierając za ludzkość. To dobroczynna, bezinteresowna miłość, troska i dążenie do wyższego dobra innych ludzi, bez szukania w tym własnych korzyści i własnej chwały.

 

RADOŚĆ (gr. Chara) Radość i wdzięczność wynikająca Bożej łaski - od słowa charis - łaska.

 

POKÓJ (gr. Eirene) Wewnętrzny pokój ducha i umysłu, który jest potwierdzeniem, że relacja miedzy człowiekiem a Bogiem jest właściwa. Osoba będącą uosobieniem spokoju.

 

STAŁOŚĆ (gr. Makrothymia) - Stan niezmienności, wyrozumiałość, wielkoduszność. Nie uleganie rozpaczy i zgorzknieniu. Znoszenie przeciwności i niesprzyjających okoliczności.

 

ŁAGODNOŚĆ (gr. Chrestotes) Dobrotliwość, łaskawość, łagodność.

 

DOBROĆ (gr. Agathosyne) Dobroć nietolerująca zła.

 

WIERNOŚĆ (gr. Pistis) - W sensie czynnym: osoba, która wierzy i ufa Bożym obietnicom. W sensie biernym: osoba godna zaufania, lojalna, wiarygodna, dotrzymująca obietnic i zobowiązań.

 

ŁAGODNOŚĆ (gr. Prautes) Łagodność połączona z odwagą. Określa osobę, która jest uległa wobec innych, ale gdy zachodzi konieczność to potrafi się sprzeciwić, a nawet okazać gniew.

 

OPANOWANIE (gr. Egkrateia) Opanowanie. Panowanie nad pożądliwościami własnego ciała.

 

 

 

 

 

 

 


#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA