RICK JOYNER - NOWE OBJAWIENIA

 

Rick Joyner, to dzisiaj jeden z czołowych wizjonerów i proroków ruchu charyzmatycznego. Jego książki przyjmowane są bezkrytycznie przez charyzmatyków na całym świecie, jako prorocze objawienia. Niestety, opowieści zawarte w jego książkach są nie tylko nie podobne do nauk Pisma Świętego, ale prawie zawsze całkowicie z nimi sprzeczne. Najbardziej niepokoi fakt, że większość pastorów traktuje je bardzo poważnie, posuwając się nawet do promowania ich w zborach. Weźmy za przykład książke ''Zastępy piekielne maszerują'', biorąc jednak pod uwagę kilka biblijnych zasad.

ASPEKT PIERWSZY

Bóg nie dodaje ludzkich objawień do raz wypowiedzianego przez siebie Słowa, gdyż On był, jest i będzie taki sam. Żąglownie Bożym Słowem, to metoda stosowana przez ludzi nie akceptujących ani Chrystusa, ani Bożego Słowa (Świadkowie Jehowy - Strażnica, Mormoni - Księga Mormona, Żydzi - Talmud). Chrystus dzisiaj również objawia się ludziom, jak jest to opisane w Nowym Testamencie oraz wielu świadectwach braci. Ale poza osobistym słowem dla człowieka, Bóg nie ustanawia nowych nauk dla Kościoła, ale zawsze kieruje uwagę człowieka na treść Pisma Świętego. Gdyby słowa Chrystusa można było znaleźć w innych książkach, to znika rola Pisma Świętego, jako jedynego zapisu słów Boga dotyczącego zbawienia człowieka?

ASPEKT DRUGI

Jezus Ricka Joynera mówi tak jak Rick Joyner, a nie jak Jezus w Piśmie Świętym. Nie odnosi się on do pism Starego Testamentu, które w wypowiedziach naszego Pana zajmują bardzo dużą część, lecz używa powierzchownych, filozoficznych aforyzmów, żywcem wyjętych z religii wschodu i nauk New Age, w stylu:

''Nie daję ci miłości, abyś mógł poznać Moją moc, ale daję ci moc, abyś mógł poznać Moją miłość. Celem twojego życia musi być miłość nie moc. Gdy tak będzie wtedy dam ci moc, którą będziesz mógł kochać.''

ASPEKT TRZECI

„Jezus” Ricka Joynera mówi rzeczy bezspornie sprzeczne ze Słowem Bożym:

''Moja sprawiedliwość nie staje po niczyjej stronie w ludzkich konfliktach, nawet tych prowadzonych przez moich ludzi. Wszystko czego dokonywałem przez Izrael robiłem również dla jego wrogów, a nie przeciwko nim. ... Nie jestem za nimi, ani przeciwko ich wrogom, ale przychodzę użyć moich ludzi do zbawienia ich wrogów.''

Porównaj to z fragmentem Pisma:

„ ... od Pana to wyszło, że zatwardził ich serca, aby poszli na bitwę przeciw Izraelowi, żeby ten ich wyniszczył, nie mając nad nimi miłosierdzia i żeby ich wytracił, jak rozkazał Pan Mojżeszowi.” (Joz 11:20)

ASPEKT CZWARTY

Joyner rozmawia z domniemanym „apostołem Pawłem”, który opowiada mu różne barwne historie, będące powtórzeniem głównej myśli Joynera, że obecny Kościół ma dokonać rzeczy większych niż Kościół pierwotny.

 

Natomiast Biblijny Paweł mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, bo pojawi się wielu fałszywych nauczycieli, a wielu wierzących przystanie do duchów zwodniczych i odpadnie od wiary. W przeciwieństwie do Ricka Joynera i innych arcyapostołów XXI wieku, widział on przyszłość Kościoła w bardzo czarnych barwach.

ASPEKT PIĄTY

Porównajmy więc, co mówi wyśniony apostoł Paweł Ricka Joynera, z tym, co mówi biblijny apostoł Paweł, pamietając o zasadzie, że Bóg nie przemawia przez ludzi zmarłych. (5Moj 18:9-12; Łuk 16:19-31)

 

Apostoł Paweł Ricka Joynera mówi:

Upadłem we wszystkim do czego zostałem powołany

Natomisat biblijny apostoł Paweł mówi:

Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona (2Kor 6:3).
Wy jesteście świadkami i Bóg, jak czyste, sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami, wierzącymi (1Tes 2:10). Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem.
Teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który da mi mój Pan, sędzia sprawiedliwy (2Tm 4:7-8) 

Apostoł Paweł Ricka Joynera mówi:

Widziałeś zmianę jaka zachodziła we mnie w moich listach. Zacząłem czując, że nie jestem gorszy od najznakomitszych apostołów, później przyznałem że byłem najmniejszym z apostołów, potem najmniejszym ze świętych, aż w końcu zdałem sobie sprawę, że byłem największym z grzeszników.

Biblijny Paweł:

 

O tym, że Paweł jest najmniejszym z apostołów, pisze nieco wcześniej (1Kor 15:9), nim twierdzi (1Kor 15:9), że nie jest gorszy niż owi ''wielcy Apostołowie" (2 Kor). Stwierdzenie "niż owi wielcy Apostołowie" jest tutaj jedynie ironiczną metaforą (patrz kontekst). Paweł w tym fragmencie Pisma nie porównuje się z prawdziwymi apostołami, ale z ''apostołami'' zwiastującymi "innego Jezusa"

 

Z powyższego fragmwntu wynika bardzo jasno, że rozmowa z apostołem Pawłem powstała jedynie w rozpalonej wyobraźni autora i odzwierciedla ewidentny brak zrozumienia Pisma, gdyż Duch Święty nigdy się nie myli.

 


 

Apostoł Paweł Ricka Joynera mówi:

Jestem bardzo wdzięczny łasce Pana, że tak używał moich listów. Jestem jednak zatroskany tym, jak wielu z was źle ich używa. Są one prawdą Ducha Świętego i jest to Pismo Święte. Pan dał mi wielkie kamienie, które wchodzą w strukturę Jego wiecznego Kościoła, lecz nie stanowią jego fundamentu.

Biblijny apostoł Paweł:

Zbudowani na fundamencie Apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus (Ef 2:20)

 


 

Apostoł Paweł Ricka Joynera mówi:

Moje życie i służba nie są przykładem tego do czego jesteście powołani

Biblijny apostoł Paweł:

Bądźcie wespół naśladowcami moimi, bracia! a upatrujcie tych, którzy tak chodzą, jako nas za wzór macie (Fil 3:17) ... żebyśmy wam sami siebie za przykład podali, abyście nas naśladowali (2 Tes 3:9)

 


 

Boga nie znajdziesz w mistycznych wizjach samozwańczych proroków, przepowiedniach Nostradamusa czy w kolejnych, nowych ''ewangeliach'', odnajdywanych co parę lat, lecz tylko w Jego Słowie które trwa na wieki, a zapisane jest w Piśmie Świętym. Tam znajdziecie mocne oparcie dla waszych stóp, światło dla duszy i moc do pobożnego życia w oczekiwaniu na objawienie się Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

 

Chciałbym przytoczyć jeszcze kilka innych wypowiedzi apostoła Pawła, dotyczących omawianego tematu oraz zaznaczyć, iż omawiana książka Ricka Joynera nie należy do wyjątków w tym względzie, ale że jest tylko kolejnym przykładem fałszywych proroctw i  niebiblijnych objawień, wciskanych nam przez samozwańczych ''arcyapostołów'' nowej ery.

''Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy wam nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od nas), lub inną ewangelię której (od nas) nie słyszeliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. (2Kor 11:3-5)

''Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam ewangelię odmienną od tej którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy wam wcześniej, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście (od nas), niech będzie przeklęty! (Gal. 1:8-9)

''Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy. I odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą.'' (2Tm 4:3-4 NBG)

 

''Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie'' (2Piotr 2:1-3)

 

 


 

 

CUDOTWÓRCA CZY KOSIARZ UMYSŁÓW

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA