CZYM JEST CHRZEST PRZEZ ZANURZENIE

 

Chrzest jest wyrazem naszej wiary (Dz 8:12)

 

Chrzest jest nakazem Chrystusa (Mat 28:19-20; Mar 16:15-16)

 

Chrzest przyłącza nas do Kościoła, czyli do Ciała Chrystusa na ziemi (Gal 3:27-29)

 

Chrzest jest początkiem drogi zbawienia i wiąże się z odpuszczeniem grzechów (Dz 2:38)

 

CHRZEST MUSI SPEŁNIAĆ TRZY WARUNKI

 

musi mieć odpowiednią intencję - musi mieć odpowiednią formę - musi mieć odpowiednią materię 

 

Odpowiednią intencją jest szczera wiara w Chrystusa i prawdę Słowa Bożego oraz pragnienie okazywania posłuszeństwa Bogu. Oddajemy swe życie Panu (Łuk 9:23-24). Katechumen musi wyrazić wolę rezygnacji z siebie i chęć poddania się kierownictwu Jezusa jako swojemu Panu i mistrzowi. Boża Wola jest odtąd dla niego nakazem. Musi być gotów znosić cierpienia dla Boga i naśladować swego Zbawiciela. Powinien być zdecydowany na poniesienie wszelkich ofiar w służbie dla Chrystusa, z utratą życia włącznie. Chrzest powinien być praktykowany w ramach Kościoła. Chrześcijaństwo nie przewiduje chrztu indywidualistów, którzy nie wstępują do żadnej wspólnoty.

Biblijny chrzest, to chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mat 28:19)

Niektóre wyznania i stosują chrzest jedynie w imię Jezusa. Taki chrzest może być nieważny, gdyż w niektórych religiach takich jak: Mormoni, Świadkowie Jehowy czy Branhamowcy wierzy się w innego Jezusa (2Kor 11:4) nie będącego Bogiem i wyznaczającego inną drogę do zbawienia od biblijnej. Chrzest Świadków Jehowy jest nieważny, ponieważ jest niemy. Przy chrzcie Świadków Jehowy nie wypowiada się żadnej formuły, a ponadto nie wierzy się tam w Trójjedyność Boga. Podobnie, nieważny jest chrzest wyznań odrzucających doktrynę o Bożej Trójcy i boskości Chrystusa.

 

W przekonaniu Kościołów ewangelicznych, biblijną formą chrztu jest całkowite zanurzenie w wodzie (gr. baptizo - zanurzenie pod wodę), oparte na wielu faktach biblijnych. Czytamy, że Jan (chrzciciel), baptizo w miejscu, gdzie było dużo wody (Jan 3:23). Gdyby tylko polewał wodą, to mógłby to robić w każdym innym miejscu, nawet pomieszczeniu. Czytamy, że Jezus po swoim baptizo wystąpił z wody, co również oznacza, że był w niej zanurzony (Mar 1:9-10). Czytamy, że również apostoł Filip zszedł z etiopskim eunuchem do wody aby go baptizo, co również potwierdza taką formę chrztu (Dz 8:38-39). Zatem odpowiednią materią jest woda (Dz 10:47).

 
CO OZNACZA CHRZEST

 

W Liście do Rzymian 6:3-11, czytamy, że:

 

Zanurzenie to pogrzeb naszej starej, cielesnej natury, obrazujący naszą śmierć dla grzechu.

 

Wynurzenie z wody jest duchowym zmartwychwstaniem do nowego życia.

 

W chrzcie utożsamiamy się ze śmiercią Chrystusa i zmartwychwstajemy do życia wiecznego.

 

 

Chrzest wiąże się z poświęceniem naszego życia Chrystusowi. Przed chrztem musimy wierzyć i być upamiętani, czyli prawdziwie nawróceni. List do Efezjan 4:1-6 i Galacjan 3:27-29 mówi, że poprzez chrzest zostajemy włączeni w duchową społeczność. Od tego momentu należymy do Ciała Chrystusa, stare podziały się nie liczą i zaczynamy nowe życie z czystym kontem. Dlatego po chrzcie musimy prowadzić nowe, uświęcone życie zgodne z zasadami Nowego Testamentu, jako martwi dla grzechu (Ps 50:14). Bezbożny lub moralnie beztroski styl życia po chrzcie jest zapieraniem się Chrystusa. Od tego momentu, mamy taką samą nadzieję, tę samą wiarę i tego samego Ducha, dlatego żyjmy z innymi wierzącymi w zgodzie i nie traktujmy ich z góry.

 

Pierwsze pokolenie chrześcijan chrzciło całe domy - gdy nawracał się właściciel domu, zazwyczaj podążała za nim jego rodzina oraz wszyscy jego słudzy (Dz 16:15,33). Wynikało to z wielkiego autorytetu mężczyzny jako głowy rodziny, który w naszych, bezbożnych czasach został wszechstronnie podważony. W tamtych czasach każdy człowiek czuł się częścią jakiejś grupy społecznej, natomiast w naszych czasach podejmuje się decyzje indywidualnie. Jednakże już przed chrztem musimy uwierzyć w Ewangelię, nawrócić się, wyznać swoje grzechy Bogu, odwrócić się od nich i podporządkować całe życie Chrystusowi. Dlatego wszyscy którzy zgłosili się do chrztu, powinni zastanowić się nad słowami z Ew. Łukasza 9:62:

"A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz,
nie nadaje się do Królestwa Bożego".

Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, to nie oglądaj się już na to, co bezbożne, świeckie i co mogłoby sprowadzić cię na manowce. Nie wracaj do starych, świeckich zwyczajów i praktyk. Niechaj woda chrztu zupełnie oddzieli cię od starego życia i niech wynurzy się z niej zupełnie nowy człowiek. Niechaj codziennie odnawia się on na obraz Boga aż do zwycięskiego ukończenia biegu twojego życia. Z całego serca życzymy ci, abyś okazał/a się wiernym naśladowcą Chrystusa. Niech Ojciec, Syn i Duch Święty ci w tym dopomoże. Niechaj im będzie chwała teraz i po wszystkie wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora ....  
wyświetl temat ....  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA