UCZYNKI CIAŁA, A OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Żaden fragment Biblii nie pokazuje nam czytelniej kontrastu między cechami charakteru człowieka odrodzonego, żyjącego w mocy Ducha Świętego a człowieka nie przemienionego, żyjącego według pożądliwości swojego ciała, niż List do Galacjan. 5:16-26. Apostoł Paweł podaje nam całą listę postaw wynikających z cielesnego myślenia ludzi nie przemienionych, oraz wykaz „Owoców Ducha Świętego”, czyli cech charakteru będących wynikiem Bożej przemiany. Określenie „grzeszna natura” (gr.sarks) przedstawia starą naturę człowieka z jej tendencjami i żądzami, która pozostaje w chrześcijanach również po nawróceniu i z którą każdy człowiek świadomie wierzący zobowiązany jest się rozprawić. Biblia mówi, że ci, którzy nie uśmiercają swojej starej natury i angażują się w sprawy wymienione w Liście do Galacjan 5:20-21, sami zamykają sobie drzwi do Królestwa Bożego.

 

UCZYNKI GRZESZNEJ NATURY CZŁOWIEKA

 

CZARY (Pharmakeia) - Wszystkie formy ezoteryki, okultyzmu, spirytyzmu, magi odwołujące do uzdrawiania, przepowiadania przyszłości i diagnozowania. To również wszelkie techniki skrytej manipulacji, kontroli bądź wywierania wpływu na innych ludzi, bez ich wiedzy, oraz świadome stosowanie metod skrytej psychomanipulacji, oraz środków lub działań wywołujących odmienne stany świadomości.

 

BAŁWOCHWALSTWO (Eidololatria) - Oddawanie czci duchom, ludziom, figurom, obrazom i wszelkim innym wizerunkom. Uznanie autorytetu jakiejkolwiek instytucji, gremium, osoby lub rzeczy, względnie mocy, jako równej bądź wyższej niż Bóg i Pismo Święte.

 

ZABÓJSTWO lub ZAWIŚĆ  (Phtonos) - Agresja, wrogość i nienawiść do innych, z morderstwem włącznie. Są to również wszelkie działania, mające na celu dyskredytację niewinnych ludzi.

 

ROZPUSTA (Aselgeia) - Uleganie swoim pasjom, namiętnościom i pożądliwości, egoistyczne koncentrowanie się na własnych przyjemnościach.

 

WAŚNIE (Dichostasia) - Dzielenie ludzi na ważnych i ważniejszych, lepszych i gorszych lub mądrych i głupich. Podziały niszczących jedność Kościoła.

 

WSZETECZEŃSTWO (Porneia) - Grzechy seksualne, lubieżność, niemoralne zachowanie, karmienie się pornografią, seks pozamałżeński.

 

ODSZCZEPIEŃSTWO (Hairesis) - Nauczanie niezgodne z Piśmem Świętym. Manipulacja Słowem Bożym.

 

NIECZYSTOŚĆ (Akatharsia) - Złe myśli i uczynki, lubieżne myśli i nieczyste pragnienia serca, chciwość, nieczyste motywacje serca.

 

GNIEW (Thymos) - Konflikty i nienawiść wynikające z nieprzebaczenia, prowadzące do ostrych słów bądź złośliwych czynów.

 

PIJAŃSTWO (Methe) - Świadome osłabianie kontroli nad umysłem przez nadużywanie alkoholu.

 

OBŻARSTWO (Komos) - Nieumiarkowane ucztowanie, szeroko pojęta żądza konsumpcji.

 

SPÓR (Eris) - Stawianie na swoim, rywalizacja, nieustępliwość.

 

ZAZDROŚĆ (Zelos) - Zazdrość z powodu czyjejś pozycji, powodzenia lub posiadania.

 

KNOWANIA (Eritheia) - Manipulacje, tworzenie podziałów, dążenie do władzy.

 

WROGOŚĆ (Echthra) - Wrogie intencje i czyny, skrajna niechęć lub nienawiść.

 


 
OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przeciwieństwem do cech naszej cielesnej natury jest charakter człowieka przemienionego przez Boga, którego cechami charakterystycznymi stają się ''Owoce Ducha Świętego'' czyli nowy charakter człowieka tworzony według norm i standardów Bożego Królestwa.

 

 

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ (Egkrateia) - Panowanie nad własnym namietnościami i rządzami; obejmuje wierność ślubowaniu małżeńskiemu, życie w czystości oraz walkę z naszymi cielesnymi pragnieniami, nałogami oraz grzesznymi pożądliwościami.

 

ŁAGODNOŚĆ (Prautes) - Powściągliwość połączona z siłą i odwagą; określa osobę, która nawet w gniewie okazuje łagodność i miłość drugiej osobie oraz pokorną uległość wobec innych, gdy konieczne jest poddanie.

 

DOBROĆ (Agathosyne) - Dążenie do prawdy i sprawiedliwości oraz nietolerowanie zła; wyraża się w dobrych czynach nie sądzeniu ludzi, ale w jasnym określeniu się, co do złych czynów i postaw oraz wskazywanie na nie.

 

WIERNOŚĆ (Pistis) - Uczciwość wobec Boga, wobec Jego Słowa jak również wobec innych osób, z którymi jesteśmy związani obietnicą lub umową, wzajemne oddanie i zaufanie.

 

POKÓJ (Eirene) - Spokój ducha i umysłu, który jest dla człowieka potwierdzeniem, że istnieje relacja miedzy nim a Panem Bogiem.

 

CIERPLIWOŚĆ (Makrothymia) - Wytrwałość, wielkodusznośc, wyrozumiałość, nie uleganie gniewowi ani zgorzknieniu.

 

MIŁOŚĆ (Agape) - Troszczenie się i szukanie wyższego dobra innego człowieka nie szukając w tym osobistych korzyści.

 

UPRZEJMOŚĆ (Chrestotes) - Łagodność, niechęć do zranienia drugiego człowieka, sprawienia mu bólu czy przykrości.

 

RADOŚĆ (Chara) - Radość oparta na błogosławieństwie i wynikająca z wiary w miłość, łaskę i obietnice Boże.

 

 

 

 

 

 

 


 

wyświetl autora ....  
wyświetl temat ....  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA