EKUMENIA - CO TO ZNACZY I JAK TO DZIAŁA

 

Wśród filozofii równoległych, ale nie utożsamianych bezpośrednio z nurtem New Age, najsilniejszy jest teozoficzny ruch synkretyczny, który w 1893 roku powołał Światowy Parlament Religii, a następnie w 1924 roku założył w Stanach Zjednoczonych Światowe Braterstwo Wiar. Ostatnim głośnym przykładem teozoficznego synkretyzmu było powołane przez Jana Pawła II spotkanie ekumeniczne w Asyżu w 1986 roku. Więcej szczegółów na temat teozofii znajdziesz w tekście pt: Nauki demonów, czyli ideologia New Age.

 

Synkretyzm teozoficzny jest jednym z fundamentów światopoglądowych wszelkich religii wschodu oraz współczesnej ekumenii, dlatego wszyscy ekumeniści posługują się hasłami zjednoczenia, pokoju i braterstwa. Jej generalnymi założeniami jest stworzenie jedności ustrojowej powołanie światowego rządu, który będzie centralnie sterował pieniądzem i bankowością, oraz osiągnięcie tak zwanej jedności cywilizacyjnej oraz religijnej - polegającej na pluralizmie, tolerancji, relatywizmie, boskości widzianej w naturze i w drugim człowieku (panteizm), a także monopolu państwa na wychowania dzieci. Za sprawą Polskiego Forum Chrześcijańskiego i pracowników Aliansu Ewangelicznego, ekumenizm wtargnął  do wszystkich zarówno tradycyjnych kościołów jak i ewangelikalnych pod szyldem mistycyzmu, nauk przebudzeniowych i tzw. ''nowych objawień Duch Świętego'', które nie są naukami Jezusa, lecz fundamentem wierzeń ruchu New Age.

 

Chrześcijanie, którym osobiści objawił się Jezus Chrystus i którzy narodzili się na nowo z wody i z Ducha nie mogą dążyć do duchowej jedności z religijnymi ludźmi tego świata, kierowanymi przez panów tego świata, ponieważ w świetle Słowa Bożego jest to grzech.

Nie będziesz zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, abyś - gdy oni popełniają nieprawość ze swymi bogami, składając im ofiary - nie został zaproszony do spożywania ich ofiar. I abyś nie brał żon dla swych synów spośród ich córek, bo wtedy one uprawiając nierząd ze swoimi bogami, doprowadziłyby twoich synów do cudzołóstwa z ich bogami (Wj 34:14-16)

Duchowa jedność ludzi narodzonych na nowo wynika z osobistego poznania Boga, z takich samych przekonań, pokrywających się z Pismem i takich samych doświadczeń, ponieważ prowadzi ich ten sam Duch. Ludzie, którym objawił  się Bóg i dla których fundamentem wiary są Słowa Boga (Biblia) nigdy nie będą szli w kierunku, który wyznaczają encykliki papieża, Towrzystwo Strażnica lub liderzy kalwinizmu i Nowej Reformacji Apostolskiej. Dzieci Boże często popadają w duchowy zamęt, wynikający z faktu, że denominacje ewangelikalne zostały zdominowane przez sitwy nieodrodzonych i ślepych duchowo najemników o spaczonych umysłach (1Tm 6:5-6), dla których odrodzeni ludzie stanowią wyłącznie źródło zysków.

 

W przypadku odrodzonych ludzi, zwiedzenie jest zazwyczaj skutkiem ignorowania przestróg Jezusa, który powiedział do swoich uczniów: uważajcjcie, aby was ktoś nie zwiódł. A każde zwiedzenie ma swój początek w nieznajomości Biblii, w podążaniu za człowiekiem i mistyczno-symbolicznym traktowaniu Słów Boga. Zaangażowanie kościołów tradycyjnych oraz pozostałych religii tego świata w dialog ekumeniczny jest sprawą zrozumiałą, bo w ich przypadku ekumenizm jest biblijnie uzasadniony i nie należy tego kwestionować. Ale gdy ktoś zaczyna twierdzić, że ekumenizm dotyczy również nowo narodzonych dzieci Bożych i że należy tworzyć jakiekolwiek więzi z tradycyjnymi wyznaniami, poprzez odstępstwo od Słów Boga, wtedy jest to już zwiedzenie i odstępstwo od żywego Boga. Jednoczenie chrześcijan w ogólnoświatowy system religijny poprzez tak zwany dialog ekumeniczny i zasady ustanawiane przez wrogi chrześcijaństwu teozoficzny synkretyzm, jest z co najmniej z dwóch powodów, niezgodne z Pismem Świętym.


Pierwszy powód wynika z modlitwy Pana Jezusa Chrystusa o jedność Jego uczniów:

A nie tylko za nimi (apostołami) proszę, ale i za tymi, którzy uwierzą we mnie przez ich słowo.
Aby oni wszyscy byli jednością, jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, i aby oni w nas byli jedno,
i aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś (J 17:20-21).

Z wersetu 20 wynika bardzo wyraźnie, że chodzi tu tylko o tych ludzi, którzy przez nowe narodzenie staną się uczniami Jezusa Chrystusa, na dowód czego pójdą za nauczaniem Chrystusa, łamiąc w ten sposób kanon każdej religii tego świata, werset 21 mówi dalej, że tylko wtedy będą jedno. Ktoś może zapytać skąd ta pewność? Otóż stąd, że modlił się o to Jezus, a każda Jego modlitwa była zgodna z wolą Ojca, dlatego Bóg Ojciec zawsze Go wysłuchiwał. Ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli że to Ty mnie posłałeś. (J 11:42)


Martwe religie zawsze się dogadywały na wyższych szczeblach, więc czas, w którym nominalny chrześcijanin i hinduista będą wspólnie głosili pokój i bezpieczeństwo nie jest aż tak odległy, jak wielu ludziom się wydaje. Już dzisiaj wielu chrześcijan wierzy w diabelskie kłamstwo, że żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Tutaj pojawia się pewien problem, który widzą tylko ci, którzy trwają w Słowie Boga i żyją w mocy Ducha Świętego, a którego nie dostrzega żaden religijny człowiek. Mianowicie to, że wiara którą mają odrodzeni ludzie, nie jest wytworem ludzkiego umysłu, lecz darem od Boga. Odrodzony uczeń Chrystusa posiada w swoim wnętrzu Ducha Świętego, który go przekonuje o grzechu, prawdzie i o sądzie (J 16:8), dlatego jest w stanie zobaczyć i odrzucić każde kłamstwo lub fałszywy dogmat, który nie ma Biblijnego uzasadnienia. 

Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo nikt nie poznał kim jest Bóg, tylko Duch Boży. A my nie otrzymaliśmy ducha tego świata, lecz Ducha, który jest od Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Nie głosimy tego w wyuczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch Święty, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy (racjonalnie myślący) nie przyjmuje rzeczy które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem (irracjonalne) i nie może ich poznać, gdyż należy je duchem poznawać. Człowiek duchowy wprawdzie rozumie to wszystko, ale sam nie jest rozumiany przez innych (1Kor 2:11-15).

Powód drugi. Dążenie do jedności można określać wieloma różnymi słowami, a jednak tutaj wybrano bardzo enigmatyczne słowo ekumenia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co ono oznacza? Otóż jest to greckie słowo oikoumenee (strong 3625), które wiele razy pojawia się w Nowym Testamencie. W Biblii  Warszawskiej (tzw. Brytyjce) jest ono tłumaczone jako "świat" lub "cała ziemia", a inne przekłady oddają je jako "zamieszkały świat", ale w tekście greckim zawsze odnosi się do ludzi tego świata i panowania Rzymu. (Mt 24:14; Łk 2:1; 4:5; 21:26; Dz 11:28; 17:6; 17:31; 19:27; 24:5; Rz 10:18; Hbr 1:6; 2:5; Obj 3:10; 12:9; 16:14).

 

Skupmy się jednak tylko na wersetach z Objawienia Jana, zawierających słowo ekumenia.

Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na oikoumenee, by doświadczyć jego mieszkańców (Obj 3:10). I zrzucony został ogromny smok, dawny wąż zwany diabłem i szatanem, który zwodzi oikoumenee (Obj 12:9). Widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów oikoumenee, aby zgromadzić ich na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego (Obj 16:13-14).

Natomiast w Ewangelii Łukasza 21: 26-28 jest Boża obietnica, która mówi, że świat pogrążony się w ekumenii ma być dla nas znakiem, że zbliża się nasze odkupienie:

I ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu tego, co przychodzi na oikumenee; albowiem moce niebieskie zostaną poruszone. I wówczas zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy zaczną dziać się te rzeczy, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, dlatego że zbliża się wasze odkupienie (Łk 21: 26-28).

Jeśli narodziłeś się na nowo, to znaczy, że zostałeś wyrwany z tego świata, bo Bóg przeznaczył cię do zbawienia. Więc nie możesz już być częścią tradycyjnego chrześcijaństwa. Twórcą ekumenii jest diabeł, którego rolą jest oddzielanie pszenicy od plew, ale Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął i aby wszyscy przyszli do upamiętania i do poznania prawdy (2P 3:9). Więc wolą Boga na pewno nie jest, abyś wracał do świata przez drzwi ekumenii, co w przypadku odrodzonych dzieci Bożych jest tym samym, co odwrócenie się od Jezusa i wrócenie do ginącego świata. Każdy odrodzony człowiek został przez Boga wyrwany z tego świata i wszczepiony do Królestwa Bożego, więc nie należy już do ekumenii, dlatego odnośnie tych spraw Bóg wypowiada się bardzo jednoznacznie.

Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Bo my jesteśmy świątynią żywego Boga, który powiedział: "Zamieszkam w nich, będę się pośród nich przechadzał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem". Dlatego odłączcie się od nich i wyjdźcie spośród nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie. A wtedy was przyjmę i będę waszym Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi wszechmogący Pan (2Kor 6:14-18)

Wszelka roślina której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, to obaj w dół wpadną (Mt 15:13-14).

 

ŚWIATOWY EKUMENIZM


Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu (Izajasz 30:1-2).

Twórcami współczesnego ruchu ekumenicznego byli dwaj Holenderscy kalwiniści: Adolph Vissert Hooft (1900-1985 ) i Henrik Kraemer (1888-1965). Adolph Vissert Hooft od 1924 roku pełnił funkcję głównego sekretarza organizacji YMCA (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn), a od 1936 roku przewodniczył organizacji WSCF - (Światowy Związek Studentów Chrześcijańskich). W 1946 roku powołał do życia Instytut Ekumeniczny Bossej, którego fundatorem był John D. Rockefeler junior i który w 1952 roku przemianowano na Wydział Teologii Protestanckiej Uniwersytetu Genewskiego. Na stronie Instytutu Bossey można było przeczytać, że "od 75 lat szkoli osoby świeckie, duchownych, studentów, liderów społecznych i przywódców kościołów z całego świata oddanych wizji ekumenizmu, którzy zajmują kierownicze stanowiska w kościołach i organizacjach społecznych na wszystkich kontynentach i angażują się w niwelowanie różnic międzywyznaniowych".

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Ekumeniczny_Bossej

 

W 1948 roku Adolph Vissert Hooft powołał Światową Radę Kościołów, która dzisiaj jest centrum światowego ekumenizmu. W 1998 roku Światowa Rada Kościołów powołała Globalne Forum Chrześcijańskie, którego członkami są:

 

Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Wspólnota Anglikańska, Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych (kalwiniści), Rosyjski Kościół Prawosławny, Światowy Alians Ewangeliczny, Związek Afrykańskich Kościołów Instytucjonalnych, Światowy Alians Baptystyczny, Konferencja Adwentystów Dnia Siódmego, Światowa Konferencja Mennonitów, Zbory Boże w USA, Syryjski Kościół Ortodoksyjny, Światowa Rada Metodystów, Międzynarodowa Społeczność Studentów Ewangelikalnych, Światowa Społeczność Pentekostalna, Armia Zbawienia.

 

Polską agendą Globalnego Forum Chrześcijańskiego jest Polskie Forum Chrześcijańskie, którego przełożonym jest ksiądz katolicki, prof. Andrzej Perzyński, a do stałych członków Polskiego Forum Chrześcijańskiego zalicza się:

 

1. Konferencja Episkopatu Polski (zrzesza biskupów katolickich)

2. Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (edukuje ekumenistów katolickich)

3. Polska Rada Ekumeniczna (zrzesza biskupów pozostałych kościołów tradycyjnych)

4. Chrześcijańska Akademia Teologiczna (edukuje ekumenistów kościołów tradycyjnych)

5. Alians Ewangeliczny w RP (zrzesza biskupów ewangelikalnych)

6. Wyższa Szkoła Teologi-Społecznej w Warszawie (edukuje ekumenistów ewangelikalnych)

 

Członkowie stali Aliansu Ewangelicznego w RP (2022)

 

Marek Kamiński, biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Andrzej Bajeński, prezbiter naczelny Kościoła Chrystusowego w RP

Andrzej Nędzusiak, prezbiter naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie

Mateusz Wichary, prezbiter naczelny Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Tadeusz Krzok, prezbiter naczelny Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Andrzej Jeziernicki, prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP

Wojciech Włoch, przewodniczący kolegium pastorów Kościoła Bożego w Polsce

Adam Sawicki, pastor Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala”

Jan Skarbek, pastor Chrześcijańskiego Centrum „Pan jest Sztandarem”

Moner Shaded, pastor Kościoła Dobrego Pasterza

Marcin Podżorski, pastor Kościoła Chwały

Lucyna Kopacz, pastor Kościoła Jezusa Chrystusa „Syjon” w Rzeszowie

Paweł Jarosz, pastor Ursynowskiej Społeczności Ewangelicznej

Adam Piątkowski, pastor Wrocław dla Jezusa

 

Pozostali członkowie Aliansu Ewangelicznego:

 

Fundacja Głos Ewangelii (Henryk Dedo), Społeczność Ewangelizacji Dzieci (Czesław Bassara), Fundacja Życie i Misja (Henryk Wieja), Fundacja Proem (Władysław Dwulat), Radio Chrześcijanin, Stowarzyszenie Fala (ośrodek H2O w Kiczycach), Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie (CHSA), Ruch Nowego Życia (Campus Crusade For Christ International), Fundacja Młodzież dla Chrystusa, Fundacja Misja Pokoleń (praca z dziećmi), Owrze i CCI – Polska (obozy młodzieżowe), Fundacja De’ignis (Poradnictwo psychologiczne).

 

Patrząc od góry, struktura tej ekumenicznej piramidy wygląda następująco:

 

ONZ - oficjalny blog ONZ → www.lucistrust.org/world_goodwill

Światowa Rada Kościołów - www.pl.wikipedia.org/wiki/Swiatowa_Rada_Kosciolow

Globalne Forum Chrześcijańskie - www.pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_Forum_Chrzescijanskie

Polskie Forum Chrześcijańskie - www.pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Forum_Chrze%C5%9B…

Alians Ewangeliczny w RP - www.pl.wikipedia.org/wiki/Alians_Ewangeliczny_w_RP

 

ALIANS EWANGELICZNY W RP


Mówią jak świat i świat ich słucha (1 List Jana 4:5).

W Wikipedii można przeczytać, że „Alians Ewangeliczny jest polską organizacją międzywyznaniową zrzeszająca kościoły, zbory i inne organizacje związane z ewangelikalnym protestantyzmem, a jego celem jest reprezentowanie i wspieranie działalności ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce. Polski Alians współpracuje ze Światowym Aliansem Ewangelikalnym oraz z Europejskim Aliansem Ewangelikalnym”.

 

Ale to nie są prawdziwe informacje, dlatego większość Polskich chrześcijan żyje w błędnym przekonaniu, że ich denominacja nie jest uwikłana w ekumenizm, bo nie jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Prawda jest taka, że Alians Ewangeliczny jest tylko teoretycznie polską organizacją i nie współpracuje z Europejskim Aliansem Ewangelikalnym, tylko jest jego agendą w RP. Z kolei Europejski Alians Ewangelikalny jest agendą Światowego Aliansu Ewangelikalnego, który podlega pod Światowe Forum Chrześcijan, które z kolei podlega pod Światową Radę Kościołów, która jest agendą ONZ. A mało kto wie, że prawie wszystkie dyrektywy ONZ, są realizowane w oparciu o demoniczne przekazy spirytystki Alice Bailey. Więcej na ten temat znajdziesz w tekście pt: Nauki demonów, czyli ideologia New Age.

 

Nie prawdą jest także to, że Alians Ewangeliczny w RP zrzesza denominacje ewangelikalne i wspiera ewangeliczne chrześcijaństwo, bo jest dokładnie na odwrót. Alians Ewangeliczny w RP nie zrzesza denominacji ewangelikalnych, tylko zatrudnia biskupów denominacji ewangelikalnych i prezesów przykościelnych fundacji, którzy wraz biskupami katolickimi zrzeszonymi w Konferencji Episkopatu Polski i biskupami pozostałych kościołów, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, są trzema z sześciu podmiotów Polskiego Forum Chrześcijańskiego, które przekazuje im dyrektywy Światowej Rady Kościołów. Pracownicy Aliansu Ewangelicznego nadają im tylko biblijne formy i przesyłają pastorom swoich denominacji oraz osobom odpowiedzialnym za obozy młodzieżowe i szkolenie liderów, na których zaufani inżynierowie społeczni indoktrynują nimi młodzież. To prawdopodobnie z tego powodu z sieci zniknęła strona aliansewangeliczny.pl, aby żaden profan nie miał wglądu, którzy biskupi i które fundacje są zaangażowane w indoktrynowanie chrześcijan ideologiami Nowego Porządku Świata, tj: multikulturalizm, psychologia, ekologia, rozwój osobisty, filozofie korporacyjne i niebiblijnie pojęte równouprawnienie kobiet.

 

Mniej więcej, w tym samym czasie biskup Kościoła Zielonoświątkowego i prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów, jako przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP, kilkukrotnie występowali w roli ministrantów na mszach katolickich. Dlatego z duchowego punktu widzenia, każde działanie Aliansu Ewangelicznego jest wymierzone przeciwko Ciału Chrystusa, do którego zalicza się także wielu członków ewangelikalnych zborów.

 

Od wielu lat nieoficjalnym, ale stałym i czynnym uczestnikiem działań Aliansu Ewangelicznego jest także wieloletni przełożony Kościoła Wolnych Chrześcijan, pomimo iż oficjalnie nie jest on ani pracownikiem Aliansu Ewangelicznego, ani nie reprezentuje żadnej instytucji stowarzyszonej z Aliansem Ewangelicznym. Dzięki niemu także KWCH nieświadomie wdraża w swoich zborach ekumeniczne cele Światowej Rady Kościołów za plecami niczego nie świadomych członków tej denominacji, którzy z założenia są przeciwnii ekumenii i korporacyjnym systemom zarządzania.

 

To tylko potwierdza biblijną regułę, którą można dostrzec we wszystkich korporacjach religijnych, w których najwyższe stanowiska zawsze piastują najbardziej cielesne i zdemoralizowane indywidua, które dla mamony i własnej chwały są w stanie oddać diabłu za michę soczewicy nawet tych, którzy im ufają. Dlatego niech każdy sam sobie odpowie na pytanie, kto prowadzi tych ludzi i komu oni służą, bo to właśnie w odniesieniu do takich ludzi, apostołowie Jan i Paweł pisali:

Ostrzegam was bracia, abyście się wystrzegali tych, którzy dzielą ludzi (na wtajemniczonych przywódców i profanów) i wbrew nauce, którą przyjęliście prowadzą innych do upadku. Takich unikajcie, bo tacy nie służą naszemu Panu, Chrystusowi, lecz własnemu brzuchowi i przez zwodniczą mowę i pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków (Rz 16:17-18). Nie piszę wam tego dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy (1J 2:21). Nasze kazania nie wynikają z ani błędnego myślenia, ani z nieczystych pobudek i nie kryją w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby została nam powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, tylko Bogu, który bada nasze serca (1Tes 2:3-4).

 

 

Więcej na ten temat:

NAUKI DEMONÓW, CZYLI IDEOLOGIA NEW AGE

BOŻY SŁUGA CZY WYSZKOLONY PRZYWÓDCA

FARYZEUSZE I UCZENI W PIŚMIE

NIKOLAICI I NAUKI BALAAMA

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA